«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Ёш тадбиркорлар » "Хаёт китоби" Дейл Карнеги асари 6-7-8 кисм
Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 96037
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 4-01-2013, 17:29
4-01-2013, 17:29

"Хаёт китоби" Дейл Карнеги асари 6-7-8 кисм

Йўналиши: Ёш тадбиркорлар

"Хаёт китоби" ёки "Кандай килиб дуст орттириш ва одамларга таъсир утказиш санъати"
Дейл Карнеги 

 Америка нашриёти муаллиф ҳақида

Миссури штатилик унча таниқли бўлмаган Дейл Корнеги одамларда инсоният талабини қондириш усулини топганлиги учун дунёга танилди.

 У буни 1906 йилдаёқ тушуниб етган эди. Бу вақтда у Миссури штати Уорренсбергдаги педагогика коллежи  талабаси эди. Билим олиш учун кўп қийинчиликларни енгиб ўтишга тўғри келди. Унинг оиласи камбағал эди.  Отасининг уғлини пансионга жойлашиши учун маблағи бўлмаганлиги сабабли Дейл хар куни олти мил масофани  отда босиб ўтишга мажбур эди. Ўқиш билан фақатгина ферма ишларидан бўш вақтида шуғуланиши мумкин эди. Вақти ва кийими бўлмаганлиги учун коллежда ўтказиладиган тадбирларда қатнаша олмасди; унинг яхшироқ костюми йўқ эди

Таникли одамлар уз нуткларини кандай тузишган.

 

Собик сенатор Альберт Беверидж «тингловчилар олдида гапириш санъати» деб номланган кичкинагина жуда хам фойдали китобчасини нашр килди. «Нотик мавзуни тулик билиши керак, - деб ёзади хизмат курсатган сиёсий арбоб, - бу хамма фактларнинг йигилганлигини, системали килинганлигини, урганилганлигини ва тулик тушунилганлигини англатади, улар вокеани нафакат бир ёки икки томонлама , балки хар томонлама ёритиш керак. Уларнинг тасаввур ёки исботланмаган тасдик эмаслигига , балки хакикий факт эканлигига ишончи булиши керак. Шунинг учун хамма маълумотларни текшириш ва аниклаш керак. Бу мукаммал изланувчанлик иш эканлигини англатади, хуш бундан нима келиб чикади ? Сиз уз тингловчиларингизга маълумот беришни, уларни ургатишни ва уларга маслахат беришни хохламайсизми ? Сиз хурмат – эътиборга сазовор булишини хохламайсизми ?

У ёки бу масала буйича фактлар йигиб, улар сизни кандай хулоса килишга ундаётганлигини аникланг. Шунда сизнинг нуткингиз оргинал булиб ва таъсир кучига эга булади – у инкор килиб булмас даражади ишонарли булади. Унда сизнинг шахсингиз ёритилган булади. Шундан кейин уз фикрларинигизни ёзма равишда иложи борича аник ва равшан баён килинг.

Бошка суз билан айтганда вокеани хар томонлама ёритадиган фактлар танланг, кейин бу фактларни аник ва тушунарли килувчи хулоса топинг.

Вудро Вильсондан узининг усуллари хакида гапириб беришни сурашганда, у шундай деб жавоб берган эди :

-         Мен ишни узим ёритишим керак булган масаларни аниклаш, тушуниш ва улар уртасидаги узаро алокани урганишдан бошлайман ва уз нуткимнинг асосига эга буламан. Кейин буни стенографик тарзда ёзаман, бу эса вакт тежашга ёрдам беради. Шунданг сунг матнни машинкада ёзаман, ибораларни ва бугинларни тугрилайман ва иш жараёнида материаллар кушимча киламан.

-         Теодор Рузвельт уз нуткларини рузвельтчасига тайёрлар эди : у хамма фактларни йигар, уларни урганар, бахолар, кийматини аниклар ва хулосалар киларди – бу ишларни тулик ишонч билан амалга оширарди.

Кейин блокнотни олдига куйиб жонли, содда ва шиддатли булиши учун жуда тез диктовка киларди. Ёзилган матнни яна бир марта укиб чикар, уни тугрилар, кушимчалар киритар, ниманидир чизиб ташлар, калам билан белгилар уяр ва яна бир марта диктовка киларди. «Мен хеч качон хеч нимага интилмасдим, -деб гапирарда у, - огир мехнатга хам, аклий кобилиятларимнинг тулик ишга солмасдим хам, мукаммал тайёргарлик хам курмасдим ва олдиндан тайёрланмасдим хам»

У танкидчиларни кандай диктовка килаётганлигини эшитиш учун таклиф килар ёки уларга нутки матнини укиб берарди. У гапирганларининг тугрилигини улар билан мухокама килишдан воз кечарди. Бу вактга келиб у карор кабул килган ва уни кайтариб булмас эди. У кандай гапириш хакида эмас, уни кандай айтиш кераклиги хакида маслахат сурарди. Машинкада ёзилган матнни кайта кайта укир, кискартирар, тугрилар ва яхшилар эди. Газеталарда чоп этилган нуктларни матни мана шундай эди. Тушунарлики, у уларни ёд олмас эди. Укинг, огзаки нутклари чоп этилган ва тугриланганларидан фарк киларди. Лекин диктовка килиш ва тугрилаш аъло тайёргарлик эди. Бунинг натижада материални ва уни баён килиш изчилликни яхши узлаштирар эди. Бу унинг нуткига равонлик, силликлик берар,  узида ишонч хиссини уйготар ва бунга нахотки бошка йул билан эришиш мумкин.

Инглиз физиги сэр Оливер Лодж менга уз матнларини диктовка килиш мобайнида (аввалига матн тезисларнини диктовка килар , кейин уларни ривожлантирар ва нихоят тингловчиларга баён килишда гапиргандек) тайёргарлик куришнинг ва машк килишнинг ажойиб усулини топганлигини гапириб берган эди.

Нотиклик санъатини урганаётганларнинг купчилиги нуткларини магнитафон тасмалари ёзиб олиб, сунг тинглашни фойдалирок деб хисоблашади. Тугри фойдали, лекин тасмадаги нуткни эшитиш баъзи вактларда умидсизликка олиб келишдан куркаман. Шу билан биргаликда бу фойдали машгулот, мен уни тавсия киламан.

Сиз гапирмокчи булганларни олдиндан тасма ёзиш усули сизни уйлашга мажбур этади. Бу сизнинг фикрларинингизга аниклик киритади, сизнинг ёдингизда саклашингизни мутахкамлайди, суз захираларингизни купайтиради.

Бенджамин Франклин узиниг «Таржимаи хол»ида кандай килиб бугинларни яхшилаганлиги, суз танлашда енгилликка эришганлиги, уз фикрларини тартибга солганлиги хакида хикоя килади Узинг хаёт йулини ёзиши – классик бадиий асар, лекин классик асарга карама карши маънода у енгил ва катта кизикиш билан укилади. Уни оддий ва тушунарли инглиз тили намунаси дейиш мумкин. Ким нотик ёти литератор булишни хохласа, уни фойда ва конишиш олиш учун укиб чикади. Мен куйида келтиратган парча сизга ёкади деб уйлайман:

«Бу вактда кулимга «Тамошабин»ннинг(сатирик журнал) йиртилиб колган сони кулимга тушиб колди. Бу учинчи том эди. Хозиргача бошкаларини курмадим. Мен уни сотиб олдим ва бир неча марта бошидан охирагача укиб чикдим ва каттик хайратга тушдим. Бугун мен мумкин кадар унга ухшашга харакат килдим. Шу максадда баъзи бир маколаларни олиб, хар бир гапнинг маъносини кискагина ёзиб куйдим ва бир неча кундан кейинчалик карамасдан туриб ушбу матнни ёддан тиклашга харакат килдим. Кейин уни асли билан салиштириб курдим ва бир нечта хатоларимни топиб, уларни тугриладим. Менга гуёки сузлар етмагандек, ёки уларни ишлатишни билмагандек эди. Сузларни ишлатишни урганишим мумкин эди, бунинг учун эса шеър ёзишда давом этишим зарур эди. Чунки бир хил мазмундаги, лекин турли размердаги сузларни катор ортида кофиясини тугри келиши учун излашим зарур эди ва бу сузлар менинг ёдимда урнашиб колиб, улар устидан хужпйин булишим мумикн эди Шунда «Тамошабин»даги баъзи бир насрий усулдаги мантларни олиб , уларни шеърий усулга айлантирдим; кочонки насрий усулдаги матн тузилишин унитганимдан кейин уни яна кайта тиклашга харакат килдим.

Баъзи вактларда ёзиб олганларимни тартибли равишда жойлаштириб, бир неча хафтадан кейин тугалланган фикрга эга булиш учун уларни яна кайта жойлаштириб маколани охиригача ёзишга уриндим. Кейин уз маколамни унинг асли билан солиштириб, куп хатолар топардим ва уларни тугрилар эдим; баъзида баени ёки унинг тилида вазиятни яхлишадим деган фикрда узимни алдардим ва бу мени вакти келиб яхши ёзувчи буламан деб уйлашга мажбурларди ва мен бунга хар томонлама интилардим.

 

Ёзувларингиздан пасьянс (карта уйини тури)  тузинг.

 

Утган бобларда сизга ёзиб бориш тавсия килинган эди. Турли фикр ва мисолларни когоз булакларига ёзиб улардан пасьянс тузинг – алохида саволлар буйича бир нечта пачкалар пайдо булади. Бу пачкалар сизнинг нуткингизнинг асосий мавзуларини булади. Кейин хар бир пачкани булакларга ажратинг. Кераксизларини ташлаб юборинг ва сара донлар колади – балки донларнинг бир кисмини четга суриб, фойдаланмаслигингиз мумкин. Хар кандай одам нутк тайёрлаш хам йигилган материалнинг бир неча фоизидан фойдаланиши мумкин.

Факатгина нутк сузлангандан кейин кайта куриш ва саралаш жараёнини тухтатиш мумкин, лекин шунда хам мумкин булган тугрилаш киритиш, яхшилаш ва кушимча килишлар хакида уйлаш мумкин.

Яхши нотик уз нуткини тугаллаш арафасида нуткининг турта асосий варианти мавжудлигига ишонч хосил килади: уни тайерлаган, уни сузлаган, газетада жойлаштирган ва уйда кетишда йулда унга намоён булган ва уни сузламокчи булган.

 

Сузга чиккан вактда ёзувлардан фойдаланиш мумкинми ?

 

Линкольн  яхши гапирса хам у президент булганда кейин уз кабиенти аъзолари олдида яхши таёерланмаган ёзма матнсиз сузга чикмасди. Президент лавозимига киришаётган вактда у нуткни укиб бериши керак эди. Аник тузилган бундай характердаги тарихий давлат хужжатлари мухим ахамиятига эга. Лекин Линкольн Иллинойсдаги нуткларида хеч качон ёзувлардан фойдаланмаган. «Улар тингловчиларни зериктиради ва улар хижолат килади», - деган эди у.

Ким унга эътироз билдиради ? Когоздан укиб бериш сизнинг сузга чикишга булган кизикишингизни тахминан ярмини йукотмайдими. У нотик ва тингловчи уртасидаги мулокотни , якинликни бузмайдими ёки кийинлаштирмайдими ? У нотабиий мухит яратмайдими ? Тингловчилар нотикнинг узига булган ишончи ва билимлари захирасига ишонмай куйишмайдими ?

Кайтараман, тайёргарлик вактида тулик ва кенг тарзда ёзиб боринг. Балки, сиз репетиция килаётганингизда уларда фойдаланишни хохларсиз. Балки улар чунтагингизда булганда тингловчилар олдида узингиз тетик тутарсиз. Лекин улар пульман вагонидаги болга, арра ва болта каби поездлар тукнашиб, агдарилиб кетганда ва халокат ва улим хавфи булганда авария асбоблари булиши керак.

Агар сизга шпаргалка керак булса уни киска ва катта харфлар билан катта варакка ёзиб олинг. Кейин сиз сузга чикмокчи булган жойга эртарок келинг ва ёзувларингизни столдаги кандайдир китоблар орасига яширинг. Зарур булганда уларга каранг, лекин тингловчиларда бу камчилигингизни яширишга харакат килинг.

Лекин бу ерда айтилганларга карамасдан, ёзувлардан фойдалинш маъкул буладиган холатлар хам учрайди. Масалан, баъзи бир одамлар узлариниг биринчи марта сузга чикишларида шунчалик хаяжонлашадики, тайёрланган нуткни ёдларида саклаш имкоинятини йукотишади. Нима булади ? Улар мавзудан четга чикиб, материални унитишади, яъни йулдан чикиб, боткокликка ботиб колишади. Бундай одамларга биричи марта сузга чикишларида кулларида кискагина ёзувлар булиши тавсия килинади.Бола юришни урганаётганда мебелларга суянади, лекин бу узок дваом этмайди.

 

Матнни сузма суз ёд олманг.

 

Нуткни когоздан укиб бериш ёки уни сузма суз ёд олиш ярамайди. Бу куп вактни олади ва хавфга айланиши мумкин. Барибир, бу огохлантиришга карамасдан баъзи бирлар шундай килишга харакат килишади. Хуш улар гапиришни бошлаб нима хакида уйлашади ? Уз нутки мавзуси хакидами ? Йук, улар хамма ибораларни тулик эслашга харакат килишади. Улар одам фикрининг жараенларини суриб куйиб ёзилган матн хакида уйлашади. Бутун нутк курук, рангсиз, совук ва унда инсонийликдан хеч нарса булмайди. Сиздан илтимос, бундай кераксиз машгулот учун уз вактингизни ва кучингизни сарфламанг.

Сиз мухим сухбат утказмокчи булганингизда айтмокчи булган гапларингизни ёд оласизми ? Албатта йук. Асосий фикр сизга аник ва равшан булмагунча уйлашда давом этинг. Сиз балки озгина нарсани ёзиб куярсиз ёки баъзи хужжатларни куриб чикарсиз. Сиз узингизга шундай денг : «Мен шунака фикрларни илгари сураман. Мен шундай сабабларга кура шундай нарсалар килиш кераклигини айтаман». Кейин узингизча киска хулосаларни кайтаринг ва уларга мисоллар келтиринг. Сиз сухбатга шундай тайёрланмайсизми ? Нима учун соглом фикрга асосланган ушбу усулдан тингловчилар олдида сузга чикканда фойдаланмаслик керак ?

 

Генарал Грант Аппоматтокс кургонида.

 

Качонки, Ли Грант капитуляция шартларини ёзма равишда берилиш истагини билдирганда Федерация куролли кучлари кумондони генерал Паркерга ёзув куроллари берилишини илтимос килди. «Качонки, мен перони когозга текизганимда , - деб ёзади Грант узини «Мемуарларида» - мен кандай суздан бошлашни билмасдим. Факатгина хеч канаканги тушунмовчилик булмаслиги учун аник ёзишим кераклигини билардим».

Грант кандай суз билан бошлаганлигини сиз билмаслигингиз керак эди. Сизнинг узингизнинг фикрларингиз бор. Узингизнинг дунё карашингиз мавжуд. Сизнинг узингиз аник айтишни хохлаган нарсангиз бор. Натижада узингизнинг оддий сузларингиз когозга кийналмасдан тушинардингиз. Хар кандай одамга хам мана шундай муносабатда булиш мумкин. Агар сиз бунга иккилансангиз бирорта одамни ерга кулатинг. У жойидан турганда унга уз хисларини айтиш учун суз ишлаши шарт эмас.

Икки минг йил аввал Горация шундай деб ёзган эди:

Ёзишдан олдин, фикр килишни урган!

Фалсафа китоби бунда сенга ёрдам беради,

Сузлар фикрлар ортидан узлари келади.

Фикрларингизни бир жойга куйгандан кейин уз нуткингизни бошидан охиригача репетиция килинг. Буни жимгина, миянгизда чойнак кайнагунча, кучада кетаётиб, лифтни кутиб турганда амалга оширинг. Буш хонага кириб нуткингизни товуш чикарган холда, жонли, ишоралар билан сузланг.

Кентерберилик каноник Нокс Литтл рухоний беш марта нуткини такрорламас экан тингловчиларга етиб бормайди деб айтар эди. Агар сиз докладингизни бир неча марта репитиция килмасангиз у кандай килиб тингловчиларга етиб боради деб уйлайсиз ? Сиз репетиция килаётганингизда олдингизда тингловчилар бор деб фараз килинг. Сиз жонли тингловчиларни тасаввур килинг, шундагина тингловчилар олдига чикканингизда  сизга улар олдида илгари хам сузлагандек туюлади.

 

Нима учун фермерлар Линкольнни «утакетган дангаса» деб уйлашди ?

 

Агар сиз нотиклик санъатида худди шундай йул тутсангиз куплаб таникли нотиклар изидан борган буласиз. Ллойд Джордж жонажон шахри Уэльсдаги дискуссия жамияти аъзоси булган вактда у тез тез далаларни кезар ва дарахт ва столбларга нутк билан мурожаат киларди.

Линкольн ёшлик йилларида Брекенридж каби нотикларни тинглаш учун пиёда уттиз-кирк мил босарди. Шундан кейин уйга шундай кайфиятда кайтардики, нотик булиш карори билан далада уз атрофига дехконларни йигар ва кунданинг устига чикиб нутк сузлар ва уларга турли вокеаларни хикоя килиб берарди. Бундан унинг хужайинлари газабланишар ва кишлоки Цицерон – «утакетган дангаса» бошка ишчиларни хам йулдан ураяпти дейишарди.

Асквит Оксфорддаги дискуссия клуби фаол аъзо булгандан кнйин эркин гаплашишни урганган. Кейинчалик узининг шунака клубини ташкил килган. Вудро Вильсон гапиришни дискуссия жамиятида урганган. Генри Уорд Бичер ва буюк Берк хам шу йулни тутишган. Элихью Рут нотиклик санъати билан Нью-Йорк кучаси 23-уйда жойлашган ёшлар Христиан ассоциацияси булими кошидаги адабий жамиятда шугулланган.

Таникли нотиклар хаёти билан танишсангиз сиз уларнинг факат бир иш килганини – ШУГУЛЛАНГАНГИНИ курасиз. Ушбу курсларда энг яхши натижага энг куп шугулланганлар эришганлар.

Бунинг учун сизнинг вактингиз етишмайдими ? Унда хукукшунос ва дипломат Джозеф Чот каби  йул тутинг. У эрталабки газета сотиб олар ва унга хеч ким халакит бермаслиги учун газета укиб борарди. Хар хил вокеалар ва бекорчи гапларни укиш урнига уз нуткларин уйлаб ва режалаштириб борарди.

Чонси М.Депью Темир йул компанияси бошлиги ва АКШ сенатори булиб ишлаган вактида жуда хам банд эди. Шунга карамасдан у деярли хар куни кечкурун нутк сузлар эди. « Бу менинг мехнат фаолиятимга халакит беришига йул куймасди , - дер эди у. Хамма нуткларимни кечкурун ишдан кайтишимда тайёрлар эдим»

Хаммада хар куни нима килишимиз учун бир неча соат вакт булади. Соглиги яхши булмаганлиги учун Дарвин иш учун куп вакт ажрата олмас эди. Йигирма турт соатдан 3 соатни унумли фойдаланиш учун бутун дунёга танитди.

Теодор Рузвельт Ой уйда ишлаганда унинг эраталб куп вакти турли киска йигилишларга сарфланарди. Лекин унинг кулида  бу йигилишлар оралида укиш учун китоб олиб юрарди.

Агар сиз жуда хам машгул булсангиз ва сизнинг буш вактингиз кам булса Арнольд Беннетнинг «суткада 24 соат кандай яшаш мумкин» номли китобини укинг. Уни чунтагингизда олиб юриб, буш пайтларнгиз укинг. Мен бу китобни мана шундай йул билан икки кунда укиб чикдим. У сизни вактни тежашга, кунингиздан яхши фойдаланишга ургатади.

Сизга дам олиш, доимий ишингизни бошка машгулотлар билан алмаштириш зарур. Нотиклик санъати амалиёти мана шу масалани хал килади. Оила аъзоларингиз билан нутк сузлаш уйинини уйнанг.

 

Киска хулосалар.

 

1.      «Уруш санъати – бу хисобланган ва уйлангандан ташкари хеч нарсага эришиб булмайдиганлар нарсалар хакидаги фандир» , - деган эди Наполеон Бу нафакат харбий харакатларга , балки купчилик олдида айтиладиган нуткларга хам таалукли. Нутк сузлаш – йуналиши картага туширилган саёхат. Каерга бораётганин билмаган нотик хеч каерга бора олмайди.

2.     Фикрлар ташкил килиш ва нутклар тузиш буйича бузилмас, мустахкам коидалар йук. Хар бир нутк шахсий, алохида муаммоларига эга.

3.     Нотик уз куриб чикаётган саволни  тулик ёритиш ва бу саволга бошка кайтмаслиги керак. Мисол тарикасида мукофотга сазовор булган Филадельфия хакидаги нуткни келтириш мумкин. Бир масаладан икиничисига сакраб юриш ва унга яна кайтиш керак эмас – бу коронгида купшапалак каби у ёкдан бу ёкка учишни англатади.

4. Конуэлл купчилик нуткларини куйидаги режа асосида тузар эди:

1.     Фактларни баён килиш.

2       Улардан келиб чикадиган фикрларни айтиш.

2.     Харакатга чорлаш

5. Куйидаги режа хам фойдали булими мумкин :

1.     Кандайдир емон нарсаларни курсатиш.

2.     Бу ёмонликни кандай тугрилаш

3.     Хамкорликни илтимос килиш

6. Мана нуткнинг аъло режаси:

1.     Мана тугрилаш керак буладиган ахвол

2.     Кизикиш ва эътибор уйготиш.

3.     Ишонч козониш.

4.     Фактлар келтириш ва тингловчиларда сизнинг таклифингизнинг афзаллигин тушунтириш.

5.     Одамларни харакат килишлари учун ошонарли фактлар келтириш.

7. Мавзунгизни ёритадиган фактлар, деб масалахат берган эди сенатор Альберт Дж.Беверидж, - йигилиши, системаланиши, урганилган булиши керак. Уларни текшириб, уларнинг хакконий факт эканлигига ишонч хосил килинг; кейин бу фактлар кандай хулоса чикаришга ундашини уйлаб куринг.

8. Линкольн нутк сузлашдан олдин уз хулосаларини математик аниклик билан уйлаб курарди. Ёши киркка етганда у конгресс аъзо эди ва сафсаталар аниклаш ва уз хулосаларининг тугрилигини исботлаш учун Евклидни урганган.

9. Теодор Рузвельт уз нуткларини тайёрлашда хамма фактларни йигар, уларни бахолар, кейин жуда тез дикторвка килар, ёзувларни укир ва сунги марта диктовка киларди.

10. Уз нуткингизни лентага ёзиб олсангиз, эшитиб куринг.

11. Нотикнинг кулидаги ёзув нуткка булган кизикишнинг 50 фоизини сундиради. Бундан кочишга харакат килинг. Асосийси – уз нуткларингизни укиманг. Тингловчиларни когозга ёзилган нуткни эътибор билан тинглашга мажбурлаш кийин.

12. Уз нуткингизни уйлаб ва тулдирганингиздан кейин кучада кетаётганингизда репетиция килинг. Якка колинг ва узингизга эркинлик бериб, нуткингиз бошидан охиригача гапириб куринг. Сиз хакикий тингловчиларга мурожаат киляпман деб тасаввур килинг. Агар сиз буни канчалик куп бажарсангиз, тингловчилар олдида узингизни шунчалик яхши сезасиз.

 

ТУРТИНЧИ БОБ

Хотирада саклашни кандай килиб яхшилаш мумкин.

 

Урта холдаги одам, - дейди таникли рухшунос профессор Карл Сишор, - узининг ёдда саклаш тугма кобилиятининг 10 фоиздан куп булмаган кисмидан фойдаланади. Колган 90 фоизи йуколади, чунки у ёдда саклаб конуни бузади.»

Сиз бу урта холдаги одамлар сафига кирасизми ? Агар шундай булса, сиз ижтимоий ва тижорат сохасида фойдасиз холатдасиз; демак сизга ушбу бобни укиш ва яна укиш фойдалидир. Бу ерда ёдда саклаб колиш конунлар ёзилган, тушунтирилган ва улардан мехнат фаолиятида ва турмушда, шунингдек нутк сузлашда фойдаланиш курсатилган.

Бу « ёдда саклаш конунлари» жуда оддий. Улар факат учта. Харкандай «ёдда саклаш системаси» уларга асосланган. Кискаси гап, тассурот, такрорлаш ва таккослаш хакида кетмокда.

Ёдлаб колишнинг биринчи шарти – ёдда саклаб колмокчи булган нарсангиздан чукур, аник ва мустахкам тассурот олиш. Бунинг учун эътибор каратиш зарур. Теодор Рузвельт уни таниганларни узининг ёдда саклаб колиши билан хайрон колдирар эди. Унинг ёдлаб колиш кобилияти шундан иборат эдики, унинг тассуротлари сувга эмас , балки пулатга ёзилгандек учмас эди. У узининг катъиятлиги ва машклари туфайли нокулай шароитларда хам эътиборни жамлашга урганди.1912 йил Чикагодаги прогрессив партиялар сеъзди вактида унинг штаб квартираси «Конгресс» мехмонхонасида жойлашган эди. Унинг деразаси одамлар тупланишган. «Биз Теддини хохлаймиз ! Биз Теддини хохлаймиз !» деб байроклар силкитишиб кичкиришар эди. Одамлар кичкириги, оркестр мусикаси, сиёсий арбобларннг келиб-кетиши, зудлик билан ташкил килинадиган йигилиш ва маслахатлар – буларнинг хаммаси оддий одамнинг хаёлини булиши мумкин эди, лекин Рузвельт хеч нарсага эътибор бермсдан грек тарихчиси Геродотни укиб утирар эди. Бразилиянинг чул районларидаги саёхатлар вактида тунаш жойига базур етиб келган Рузвельт шохлари тарвакайлаб кетган дарахтни топиб, унинг соясида кулига Гиббоннинг « Рим империясининг йикилиши ва вайрон булиши» номли китобини олиб, укишга шунчалик берилиб кетар эдики, у ёмгирни хам , тунаш жойидаги шовкинни хам, тропик урмон шовкинни хам сезмас эди. Бу одамнинг укиганини эслаб колишига хайрон колмасдан буладими ?

Беш минутлик, чукур ва  тулик эътборни жамлаш, кун буйи аклий туманда адашиб юришдан кура купрок фойда келтиради. «Бир соатлик фаол фаолият, - деб ёзади Генри Уорд Бичер, - бир йиллик уйкусирашдан купрок нарса беради». «Мен бошкасидан мухимрок булган нарсани узлаштириб олганман, - деган эди бир миллион доллардан зиёд фойда курадиган «Бетлехем стил» компанияси президенти Юджин Грейс, - мен буни хар куни, хар кандай шароитда куллайман : айни пайтда банд булган иш устида эътиборимни жамлайман»

Бу ёдда саклаш кучининг сирларидан бири.

 

Нима учун улар дарахтга эътибор беришмади ?

 

Томас Эдисон аникладики, унинг 27 нафар лаборанти олти ой мобайнида хар куни Менлю-Паркдаги заводнинг лампа цехи ва бош биноси оралигидаги йулдан утишади. Шу йул ёкасида гилос дарахтлари усади, лекин улар хеч кайси ушбу дарахтларнинг мавжудлигига эътибор беришмаган.

«Уртача одамнинг мияси, - деб гапиради Эдисон, - кузи курсан нарсаларнинг мингдан бирини хам кабул килмайди. Бизнинг кузатиш кобилиятимиз шунчалик паст эканлигига ишониб булмайди». Урта хол одамни иккита ёки учта дустингиз билан таништиринг, икки минутдан кеймн айтилган исмларнинг биронтасини хам эслай олмаслиги мумкин.  Нима учун ? Чунки , авваламбор етарли кизикмади, уларга эътибор билан карамади. У сизга ёдда саклаб колиши кобилиятим йук дейиши мумкин. Йук, унинг кузатувчанлиги ёмон . У туманда расмлар ёмон чикканлиги учун фотоаппаратни койимайдику, лекин у миясининг хира ва гира тассуротларни олиб колишини хохлайди. Албатта бу мумкин эмас.

«Эътиборлилик, ЭЪТИБОРЛИЛИК,ЭТИБОРЛИЛИК»

Айнан мана шу нарса сизга керак. Янги танишингизнинг фамилиясини тугри эшитиш зарур. Шунга эришинг. Ундан кайтаришни суранг. Ундан кандай ёзилишини суранг. У сизнинг эътиборингиздан хурсанд булади, унга эътибор ерганлигингиз учун унинг исмини ёдлаб коласиз. Шундай йул билан аник ва мустахкам тассурот олдингиз.

 

Нима учун Линкольн овоз чикариб укир эди.

 

Линкольн болалигида ёрилиб кетган ёгочлардан курилган, деразасига шишалар урнига дафтар вараклари ёпиштирилиб, ёг билан мойланган кишлок мактабига катнаган. Мактабда битта китоб булиб, укитувчи уни овоз чикариб укир, укувчилар бирлаликда уни кайтарар эди. Хар дом гунгиллаган овоз эшитилиб турар ва кушнилар уни «гунгиллаган ари уяси « деб аташарди.

Бу «гунгиллаган уяда» Линкольн умр давомида сакланиб колган урганишга эга булди: ёдлаб колмокчи булган нарсасини овоз чикариб укир эди. Хар куни эрталаб Спрингфильддаги адвокатлик идорасига кириб , диванга чузилиб утириб олар ва овоз чикариб газета укирди. «У менинг шунчалик асабимга тегдики, - дейди хамкасбларидан бири. Бир куни мен ундан нима учун шундай укишини сурадим. У менга шундай деб тушунтирди: качонки товуш чикариб укисам иккита сезиш органим билан кабул киламан: биринчи укиётган нарсамни кураман, иккинчидан эшитаман ва шунинг учун яхши ёдлаб коламан»

Унинг ёдда саклаб кобилияти кучли эди. « Менинг аклим пулат парчасига ухшайди. Унга бирон бир нарсани чизиш кийин, бир марта ёзилган нарсани учириш ундан хам кийин».

Уз миясида керакли материални ёдлаб колиш учун иккита сезги органидан фойдаланган. Сиз хам худди шундай хам килишинигиз мумкин. Ёдлаб колиш учун нафакат куриш ва эшитиш, балки пайпаслаб, хидлаб  ёки маззасини тотиб курилса яна хам яхши буларди.

Лекин энг асосийси куриш. Инсонда энг асосийси куриш. Куриш оркали олинган тасуррот махкам урнашиб колади. Агар инсоннинг исмини билмасак хам унинг юзидан таниймиз. Куздан мияга борадигин нервлар, кулокдан мияга борадиган нервларда ун марта йугон. Хитойларда шундай макол бор : Юз марта эшитгандан бир марта курган яхши».

Эслаб колмокчи булган телефон ракамларини, доклаб режасини ёзиб олинг. Ёзувларингизга каранг. Кузингизни юминг. Ёзилганларни куз олдингизга келтиринг.

 

Марк Твен кандай килиб ёзувсиз гапиришни урганган.

 

Куриш оркали ёдда саклаш кобилиятидан фойдаланишни урганган Марк Твен узок вакт нуткинининг бузилишига халакит бериб келган ёзувлардан воз кечди. У «Харперс мэгэзин» китобида шундай хикоя килади:

«Саналарни ёдда саклаш колиш кийин, чунки улар ракамлардан иборат: ракамлар тассурот колдирмайди ва ёдлаб колиш кийин. Улар картинани тасвирламайди ва ёдда сакланмайди. Картиналар саналарни ёдлаб колишга ёрдам беради. Агар сиз ушбу картинани тасуввур килсангиз, уларни ёдингизда махкамланиб колиши мумкин. Энги асосийси – картиналарни узинигиз тасаввур килинг. Мен буни уз тажрибамдан биламан. Бундан уттиз йил олдин кечкурун ёд олган лекциямни ёддан укир эдим ва адашиб кетмаслик учун хар куни кечкурун ёзувлар тушурилган когозлар менга ёрдамга келарди. Ёзувлар абзацдаги биринчи сузлар булиб, улар ун битта эди. Улар тахминан куйидагича эди:

Бу районда об-хаво…

Бу вактда шундай одат…

Лекин Калифорнияда хеч ким эшитмаган эдики,…

Мана шундай ун битта ёзув. Бу лекнция режасига ухшар ва бирон нимани эсдан чикармасликка ёрдам берарди. Улар когозда бир бирига ухшар ва картина ташкил килмас эди. Мен уларни ёддан билардим, лекин уларнинг кетма-кетлигини эслаб коломасдим, шунинг учун улардан вакти вакти билан фойдаланишга тугри келарди. Бир куни мен уларни каерга куйганимда уша кеча мен бошимдан кечирган куркувни тасаввур килиш кийин. Шунда узим учун яна кандайдир химоя воситасини яратишим кераклиги тушундим. Шунда мен бу иборалардаги унта харфни эслаб колдим ва уларни тирнокларимга ёзиб минбарга чикдим. Аввалига бармокларига тартиб билан караб чикдим, лекин кейинчалик кайси бармогимга караганлигимни унитиб куйиб, адашиб колдим. Фойдаланиб булганимдан кейин уша бармогимда харфни тилим билан ялаб олиши ва бу ишончили усул булишига карамасдан тингловчилар эътиборини узимга каратишим мумкинмиди ? Бусиз хам мен уларда бармокларимга караганлигим сабабли кизикиш уйготдим. Кейин бир нечта одам мендан бармокларимга нима килганлигини сурашди.

Шунда миямга картинкалар хакида фикр келди. Шунда менинг азобларимдан кутилдим. Икки минутда олтита рам чиздим ва улар ун битта бошлангич иборанинг урнини босишди. Расмларни чизиб булиб, шу захотиёк  уларни ташлаб , чунки кузимни юмиб уларни хар кандай вактда тасаввур этишимга ишонч пайдо булди. Шундай буён 25 йил утди ва лекция матни менинг ёдимдан 20 йил олдин чикиб кетган, лекин мен уларни уша картиналар асосида ёза оламан – улар менинг ёдимда сакланиб колган.

Бир куни менга ёддан лекция укишга тугри келди ва ушбу бобда келтирилган материаллардан фойдаланишга хараркат килдим. Мен алохида моментларни картинкалар шаклида ёдга олдим ва одамлар кичкириги ва оркестр мусикаси остида тарихни укиётган Рузвельтдек тасаввур килдим. Куз олдимда гилос дарахтига караётган Томас Эдисонни, товуш чикариб газета укиётган Линкольнни келтирдим. Тингловчилар олдида тирнокларидан буёкларни ялаётган Марк Твенни тасаввур килдим.

Мен бу картиналар тартибини кандай ёдлаб колдим ? Номерлари биланми – биринчи, иккинчи, учинчи ? Йук бу жуда хам кийин эди. Ракамларни хам картинкага айлантирдим ва ракамлар картинкасини мавзу картинкаси билан бирлаштирдим.

Бу нарсаларни укиганлардан купчилиги бунга ухшаш услубни нотугри деб уйлашини яхши тушунаман. Бу уларнинг шошкалоклигига сабаби. Айнан ажойиб ва ахмокона нарсалар енгил ёдда сакланади. Агар мен мисолларимни ракамлар билан ёдлаб колмокчи булганимда, чалкашиб колишим мумкин эди, тасвирланган система буйича бу умуман мумкин эмас. Агар мен учинчи пунктни эсламокчи булиб, дарахт учида нима борлигини узимдан сурашим керак ва куз унгимда Линкольни пайдо булади.

Асосийси шахсий кулайлигим учун ракамларга мос товушдаги картиналарни танлаб 1 дан 20 гача булган ракамларни ишлатдим. Агар сиз мана шундай ракамли картиналарни ёдлаб колиш учун ярим соат вактингизни ажратсангиз, йигирмата предметдан иборат руйхатга эга булган холда бир куни худди шундай тартибда гапиришингиз мумкин, масалан, кайси предмет саккизинчи, кайси ун туртинчи, кайси учинчи турибди.

Буни узингизда синаб куришга уриниб куринг. Хеч нарса килиб булмайди деб уйлашингиз мумкин, лекин уриниб куринг. Тезда бошкаларни узингизнинг ёдлаш кобилиятингиз билан хайрон колдирасиз ва хеч булмаганда кизик туюлади.

 

Кандай килиб бутун бошли китобни ёдлаш мумкин.

 

Каирдаги аль-Азхар дунедаги энг катта универтет. Бу 21 минг талабага эга мусулмонлар укув маркази. Кириш имтихонлари вактида хар бир студентдан Куръонни ёддан билиш талаб килинади. Бу китоб Янги Инжилга ухшаш булиб,уни овоз чикариб укиш учун уч кун мухлат керак булади.

Олим йигитлар деб аталадиган хитойлик талабалар баъзи бир хитой диний китобларини ва классий адабиётларни ёддан билишлари зарур.

Кандай килиб араб ва хитой талабалари бундай жасоратга кандай эришадилар.

Такрорлаш воситасида, иккинчи « ёдлаб колиш конуни» асосида.

Агар сиз кераклигича тез тез такрорлаб турсангиз тугалмас микдордаги материалларни ёдлай оласиз. Ёдлаб колмокчи булган маълумотни такрорланг. Улардан фойдаланинг. Уларни кулланг. Сухбатда узингиз учун янги сузларни ишлатинг. Янги танишингизнинг исмини эслаб колмокчи булсангиз, уни исми айтиб мурожаат килинг. Сухбат давомида тингловчилар олдида гапирмокчи булган моментларни эсга олинг. Кулланилаётган маълумотлар ёдинизда махкам урнашиб колади.

 

 

Кандай такрорлаш фойдали.

 

Кур-курона, механик ёдлаш керак эмас. Баъзи бир аник хусусиятларга эга кабул килиш билан боглик онгли такрорлаш – мана сизга нима керак. Масалан, профессор Эббинг-Хауз узундан узун маънога эга булмаган сузларни

Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.
Орқага Олдинга