«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

Янгилик ҳақида маълумот
  • Кўрилди: 82864
  • Муаллиф: Admin

Тадбиркорлик субъектларини руйхатга олиш

Бўлим: Конунлар, Тадбиркорликни руйхатдан утказиш

ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ ДАВЛАТ
РЎЙХАТИГА ОЛИШ ВА ҲИСОБГА ҚЎЙИШНИНГ
ХАБАРДОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМГА ЎЗГАРТИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР

КИРИТИШ ТЎҒРИСИДА

 

"Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили" Давлат дастурига мувофиқ ва кичик корхоналарни ташкил этиш ҳамда уларни ва тадбиркорларни рўйхатга олиш тартиб-қоидаларини янада соддалаштириш, кичик бизнесни ривожлантиришга хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш мақсадида:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатига олиш ва ҳисобга қўйишнинг хабардор қилиш тартибини жорий этиш тўғрисида" 2006 йил 24 майдаги ПҚ-357-сон қарори билан тасдиқланган тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатига олиш ва ҳисобга қўйишнинг хабардор қилиш тартиби тўғрисидаги низомга иловага мувофиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритилсин.
2. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш.М. Мирзиёев зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримов


Янгилик ҳақида маълумот
  • Кўрилди: 76420
  • Муаллиф: Admin

Тадбиркорлик фаолиятини руйхатдан утказиш тугрисида низом

Бўлим: Конунлар, Тадбиркорликни руйхатдан утказиш


Туманлар ва шахарлар хокимликлари хузурида тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари тўгрисида

НАМУНАВИЙ НИЗОМ

 

Туманлар ва шаіарлар іокимликлари іузурида тадбиркорлик субьектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари тўјрисидаги мазкур Намунавий низом (кейинчалик - намунавий низом) Ўзбекистон Республикасининг Фуєаролик кодексига, "Маіаллий давлат іокимияти тўјрисида"ги, "Тадбиркорлик фаолияти эркинлиги кафолатлари тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли "Тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш учун рўйхатдан ўтказиш тартиботлари тизимини тубдан такомиллаштириш тўјрисида"ги єарорига мувофиє ишлаб чиєилган.
Намунавий низом тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари фаолиятининг ягона тартибини белгилайди ва Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаіар ва туман (шаіар) іокимликлари томонидан бажарилиши мажбурийдир.