«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 75370
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 10-12-2012, 00:26
10-12-2012, 00:26

Классификация

Йўналиши: Тадбиркорлик фаолияти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ
ЄАРОРИ
11.10.2003 й.
N 439

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК
(БИЗНЕС) СУБЪЕКТЛАРИГА ТЕГИШЛИ
БЎЛГАН КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР
КЛАССИФИКАЦИЯСИНИ ТАСДИКЛАШ
ТЎГРИСИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Хусусий тадбиркорлик, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришни янада рајбатлантириш чора-тадбирлари тўјрисида" 1998 йил 9 апрелдаги Фармонига ўзгартиришлар ва єўшимчалар киритиш тўјрисида" 2003 йил 30 августдаги Фармонининг 3-бандини бажариш юзасидан Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларига тегишли бўлган корхоналар ва ташкилотлар классификацияси иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат солиє єўмитаси, Давлат статистика єўмитаси, Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари 2004 йилнинг 1 январидан бошлаб корхоналар турларини аниєлашда, статистика іисоби ва іисоботларини, солиє ва молиявий іисоб-китобларни амалга оширишда тасдиєланган классификацияга єатъий амал єилсинлар.

3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Р.С.Азимов зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ў. Султонов
 

Вазирлар Маікамасининг
2003 йил 11 октябрдаги
439-сонли єарорига
ИЛОВА

Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларига
тегишли бўлган корхоналар ва ташкилотлар
КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Т/р
Фаолият
турлари
хос
раєами
Тармоєлар
Ходимлар сони

Микрофир-
малар/ 
Кичик
корхоналар

1
10000
САНОАТ2
11100
Электроэнергетика3
11110
Иссиєлик электр станциялари
1-20
21-50

4
11130
Гидроэлектр станциялари
1-20
21-50

5
11170
Электр тармоєлари
1-20
21-50

6
11180
Иссиєлик тармоєлари
1-20
21-50

7
11190
Мустаєил єозонхоналар
1-20
21-50

8
11200
Ёєилји саноати9
11210
Нефт єазиб олиш саноати
1-20
21-50

10
11220
Нефтни єайта ишлаш саноати
1-20
21-50

11
11230
Газ саноати12
11231
Табиий газ єазиб олиш
1-20
21-50

13
11232
Табиий газни єайта ишлаш
1-20
21-50

14
11233
Нефтга йўлдош газни єайта ишлаш
1-20
21-50

15
11300
Кўмир саноати16
11310
Кўмир єазиб олиш17
11311
Очиє усулда кўмир єазиб олиш
1-20
21-50

18
11312
Ёпиє усулда кўмир єазиб олиш
1-20
21-50

19
11320
Кўмир бойитиш
1-20
21-50

20
11330
Кўмир брикетлари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

21
12100
Єора металлургия22
12110
Єора металлургия учун руда єазиб олиш ва єайта ишлаш23
12111
Єора металл рудаларини ёпиє усулда єазиб олиш
1-20
21-50

24
12112
Єора металл рудаларини очиє усулда єазиб олиш
1-20
21-50

25
12120
Єора металлургия учун норуда хом ашёсини єазиб олиш ва бойитиш
1-20
21-50

26
12130
Єора металл ишлаб чиєариш
1-20
21-50

27
12140
Єувур ишлаб чиєариш
1-20
21-50

28
12150
Электроферроєуймалар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

29
12160
Кокс химияси саноати
1-20
21-50

30
12170
Ўтга чидамли маісулотлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

31
12180
Иккиламчи єора металлни єайта ишлаш
1-20
21-50

32
12190
Ишлаб чиєаришга мўлжалланган металл буюмларни ишлаб чиєариш
1-20
21-50

33
12200
Рангли металлургия34
12210
Алюмин саноати35
12211
Хом ашё єазиб олиш ва бойитиш
1-20
21-50

36
12212
Алюминий, алюминий оксиди(глинозем) ва фторли тузлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

37
12220
Мис саноати38
12221
Руда єазиш ва бойитиш
1-20
21-50

39
12230
Єўрјошин-рух саноати40
12231
Руда єазиш ва бойитиш
1-20
21-50

41
12240
Никел-кобалт саноати42
12242
Никел ва кобалт ишлаб чиєариш
1-20
21-50

43
12250
Титан-магний саноати44
12251
Хом ашё єазиш ва бойитиш
1-20
21-50

45
12260
Волфрам-молибден саноати
1-20
21-50

46
12310
Нодир металлар ва ярим ўтказгичлар саноати47
12311
Нодир металлар рудасини єазиб олиш ва бойитиш
1-20
21-50

48
12312
Нодир металлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

49
12410
Єимматбаіо металлар ва олмос саноати50
12411
Єимматбаіо металларни єазиб олиш
1-20
21-50

51
12412
Єимматбаіо металлар ва єуймалар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

52
12510
Рангли металларга ишлов бериш53
12511
Рангли металлар ва єўймаларга ишлов бериш(енгил металлар прокатисиз)
1-20
21-50

54
12512
Алюминий, магний ва титан прокати ишлаб чиєариш
1-20
21-50

55
12610
Иккиламчи рангли металлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

56
12710
Электрод саноати
1-20
21-50

57
12810
Єаттиє єотишмалар, єийин эрийдиган ва иссиєликка чидамли металлар саноати
1-20
21-50

58
13000
Кимё ва нефт-кимё саноати (кимё-фармацевтика саноатисиз)59
13100
Кимё саноати60
13101
Тој-кимё саноати
1-20
21-50

61
13110
Асосий кимё62
13111
Азот саноати
1-20
21-50

63
13112
Фосфатли ўјитлар ва бошєа ноорганик кимё маісулотлари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

64
13113
Сода саноати
1-20
21-50

65
13114
Хлор саноати
1-20
21-50

66
13115
Йод-бром саноати
1-20
21-50

67
13116
Асосий кимёнинг бошєа маісулотларини ишлаб чиєариш
1-20
21-50

68
13120
Тола ва кимёвий ип саноати
1-20
21-50

69
13130
Сунъий смола ва пластик масса саноати
1-20
21-50

70
13140
Пластмасса буюмлари, шиша толали материаллар, шишапластиклар ва шишапластик буюмлар саноати71
13141
Пластмасса буюмлар ишлаб чиєариш(грампластинкалар, магнитофон кассеталари ва компакт-дисклар кирмайди)
1-20
21-50

72
13142
Полимер плёнка, єувур ва листлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

73
13143
Узлуксиз шиша тола ва унинг маісулотларини ишлаб чиєариш
1-20
21-50

74
13144
Шишапластиклар ва унинг маісулотларни ишлаб чиєариш
1-20
21-50

75
13145
Грампластинка, магнитофон кассеталари ва компакт-дисклар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

76
13146
Полимер транспор таралар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

77
13150
Лак-бўёє саноати
1-20
21-50

78
13160
Кимёвий реактивлар ва алоіида соф моддалар саноати
1-20
21-50

79
13170
Сунъий бўёєлар саноати
1-20
21-50

80
13180
Кимё-фотография саноати
1-20
21-50

81
13190
Маиший кимё саноати
1-20
21-50

82
13199
Кимё саноатининг бошєа тармоєлари
1-20
21-50

83
13300
Нефт-кимё саноати84
13320
Асосий органик синтез маісулотлари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

85
13330
Техник углерод ишлаб чиєариш
1-20
21-50

86
13350
Шина саноати87
13351
Шина ишлаб чиєариш
1-20
21-50

88
13352
Шина таъмирлаш саноати
1-20
21-50

89
13360
Резина-асбест саноати90
13361
Резино-техник буюмлар саноати
1-20
21-50

91
13362
Асбест-техник буюмлар саноати
1-20
21-50

92
13363
Резина пойафзал ишлаб чиєариш
1-20
21-50

93
13364
Резинадан кенг истеъмол моллари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

94
14000
Машинасозлик ва металлга ишлов бериш( тиббий техника саноатисиз)95
14100
Машинасозлик (Асбобсозликсиз)96
14111
Турбинасозлик
1-20
21-50

97
14112
Єозонсозлик
1-20
21-50

98
14120
Дизелсозлик
1-20
21-50

99
14130
Металлургия машинасозлиги
1-20
21-50

100
14150
Кўтариш-транспорт машинасозлиги101
14151
Кранлар ишлаб чиєариш (єурилиш кранларисиз)
1-20
21-50

102
14152
Єурилиш кранлари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

103
14153
Узлуксиз транспорт ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

104
14154
Лифт ишлаб чиєариш
1-20
21-50

105
14155
Авто ва электр юклагичлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

106
14156
Бошєа турдаги кўтариш-ташиш, юклаш-тушириш ва омборбоп ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

107
14160
Темирйўл машинасозлиги
1-20
21-50

108
14170
Электротехника саноати109
14171
Электротехник машиналар, ускуналар, аппаратура ва ишлаб чиєаришга мўлжалланган буюмлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

110
14172
Кабел саноати
1-20
21-50

111
14173
Электролампа саноати
1-20
21-50

112
14174
Электроизоляция саноати
1-20
21-50

113
14175
Аккумулятор ва элемент саноати
1-20
21-50

114
14176
Электр пайвандлаш ускуналарини ишлаб чиєариш
1-20
21-50

115
14180
Кимё ва нефт машинасозлиги116
14181
Кимё машинасозлиги
1-20
21-50

117
14182
Полимер машинасозлиги
1-20
21-50

118
14183
Нефт єазиш ва геология-єидирув, бурјулаш ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

119
14184
Нефт ва газни єайта ишловчи ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

120
14186
Компрессор машинасозлиги
1-20
21-50

121
14187
Совитгичлар машинасозлиги
1-20
21-50

122
14191
Вакуумли насос ва агрегатлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

123
14192
Кислород ва криоген машинасозлиги
1-20
21-50

124
14193
Металларга газ алангасида ишлов бериш ва буюмларни металлаштириш ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

125
14194
Насослар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

126
14195
Саноатбоп єувурли ўтказгич арматураси ишлаб чиєариш
1-20
21-50

127
14196
Газ тозалаш ва чанг тутиш ускуна ва аппаратуралари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

128
14197
Бўяш ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

129
14200
Дастгоісозлик ва асбобсозлик саноати130
14210
Металл єирєувчи дастгоілар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

131
14220
Ёјочни єайта ишловчи ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

132
14230
Темирчилик-пресслаш ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

133
14251
Металл ва ёјочга ишлов берувчи асбобларни ишлаб чиєариш
1-20
21-50

134
14252
Технологик жиіозлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

135
14253
Сунъий олмос, абразив материаллар ва улардан асбоблар ишлаб чиєариш саноати
1-20
21-50

136
14254
Механик пайвандлаш ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

137
14290
Тармоєлараро ишлаб чиєариш саноати138
14291
Ярим тайёр маісулотлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

139
14292
Умуммашинасозликда єўлланиладиган буюмлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

140
14293
Єора ва рангли металлдан фасонли єуймалар тайёрлаш учун єолип материаллари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

141
14300
Асбобсозлик142
14321
Технологик жараёнларни назорат єилиш ва созлаш приборлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

143
14322
Электр ўлчов приборлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

144
14323
Радио ўлчов приборлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

145
14324
Оптик ва оптико-механик приборлар ва аппаратларни ишлаб чиєариш
1-20
21-100

146
14325
Механик катталикларни ўлчаш приборларини ишлаб чиєариш
1-20
21-100

147
14326
Ваєт приборлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

148
14327
Инженерлик ва бошєарув меінатини механизациялаштириш ва автоматлаштириш приборлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

149
14328
Табиий кузатувлар учун приборлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

150
14329
Тиббиёт, физиология ва биологияга оид приборлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

151
14330
Іисоблаш воситалари саноати152
14331
Іисоблаш техникалари ва уларга эітиёт єисмлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

153
14332
Техник элтувчилар(носител) ишлаб чиєариш
1-20
21-100

154
14333
Дастур воситалари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

155
14340
Автомобил саноати156
14341
Автомобил, автобус, троллейбуслар іамда автомобил ва тракторларга тиркама(прицеп)лар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

157
14342
Мотоцикл ва велосипед ишлаб чиєариш
1-20
21-50

158
14343
Автомобил ва тракторлар учун электр ускуналари ва приборлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

159
14344
Бошєа ускуна ва асбобларни ишлаб чиєариш
1-20
21-50

160
14350
Подшипник саноати
1-20
21-50

161
14400
Трактор ва єишлоє хўжалик машинасозлиги162
14410
Трактор машинасозлиги
1-20
21-50

163
14420
Єишлоє хўжалик машинасозлиги
1-20
21-50

164
14430
Чорвачилик ва озуєа етиштириш машинасозлиги
1-20
21-50

165
14500
Єурилиш, йўл ва коммунал машинасозлик166
14511
Йўлсозлик ва ер єазиш машинасозлиги
1-20
21-50

167
14512
Єурилиш машиналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

168
14520
Єурилиш материаллари саноати учун ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

169
14531
Ёјоч тайёрлаш саноати ва мелиорация ишлари учун ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

170
14541
Коммунал хўжалик учун ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

171
14600
Енгил ва озиє-овєат саноати машинасозлиги іамда маиший приборлар ишлаб чиєариш172
14611
Тўєимачилик саноати учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

173
14612
Тикувчилик ва тўєимачилик саноати учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

174
14613
Пойафзал, чарм, мўйна ва чарм-галантерея саноати учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

175
14620
Озиє-овєат ва омухта ем саноати учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

176
14630
Савдо ва умумий овєатланиш корхоналари учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

177
14640
Полиграфия саноати учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

178
14651
Тикув ва маиший электр машиналари ва приборлари ишлаб чиєариш(маиший совутгич ва музлатгичлар кирмайди)
1-20
21-50

179
14652
Маиший совутгич ва музлатгичлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

180
14710
Санитар-техник ва газ ускуналари іамда буюмлари ишлаб чиєариш181
14711
Санитар-техник ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

182
14712
Газ ускунаси ва аппаратуралари ишлаб чиєариш
1-20
21-50

183
14720
Авиация саноати
1-20
21-50

184
14730
Мудофаа саноати
1-20
21-50

185
14750
Радиосаноат
1-20
21-50

186
14760
Алоєа воситалари саноати
1-20
21-50

187
14770
Электроника саноати188
14771
Электроника саноати(махсус технологик ускуналар ишлаб чиєариш кирмайди)
1-20
21-50

189
14772
Махсус технологик ускуналар ишлаб чиєариш(назорат-синов ускуналари єўшилган іолда)
1-20
21-50

190
14780
Машинасозликнинг бошєа тармоєлари191
14781
Ишлаб чиєаришга мўлжалланган ускуналар ишлаб чиєариш(арава-улов ва ойна саноати ускуналари кирмайди)
1-20
21-50

192
14782
Монтаж єилинадиган ярим маісулотлар, єисм ва деталлар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

193
14783
Ойна саноати учун технологик ускуналар ишлаб чиєариш
1-20
21-50

194
14784
Улов-арава ишлаб чиєариш
1-20
21-50

195
14800
Металл конструкция ва буюмлар саноати196
14810
Металл конструкциялар ишлаб чиєариш197
14811
Єурилишга пўлат конструкциялар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

198
14812
Енгил металл конструкциялари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

199
14813
Алюминий ва алюминийли єотишмалардан єурилиш конструкция ва буюмлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

200
14820
Контейнер ва йијма бино-хоналар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

201
14831
Єурилиш металл буюмлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

202
14832
Єишлоє хўжалиги ва томорєа асбоб-ускуналари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

203
14839
Бошєа металл буюмлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

204
14840
Ишлабчиєаришга мўлжалланмаган металл буюмлар саноати205
14841
Хўжалик идишлари ва ошхона анжомлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

206
14842
Шахсий фойдаланиладиган предметлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

207
14843
Жисмоний тарбия ва спорт учун металл инвентарлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

208
14900
Машина ва ускуналарни таъмирлаш209
14911
Металл єирєиш ва ёјочни єайта ишлаш дастгоіларини, темирчилик-пресслаш ва єуйма ускуналарини таъмирлаш
1-20
21-50

210
14912
Саноатнинг бошєа ускуна ва приборларини таъмирлаш
1-20
21-50

211
14913
Ўлчов приборларини таъмирлаш
1-20
21-50

212
14914
Темир йўллардаги юриш таркибини таъмирлаш
1-20
21-50

213
14921
Кемаларни таъмирлаш
1-20
21-50

214
14931
Юк автомобиллари ва автобусларни таъмирлаш
1-20
21-50

215
14932
Енгил автомобилларни таъмирлаш ва техник єарови(аіоли буюртмаси бўйича таъмирлаш кирмайди)
1-20
21-50

216
14933
Аіоли буюртмасига кўра енгил автомо-биллар ва бошєа транспорт воситалари-ни таъмирлаш іамда техник єаровини ўтказиш
1-20
21-50

217
14934
Тракторлар ва єишлоє хўжалик машиналарини таъмирлаш
1-20
21-50

218
14941
Йўлсозлик ва єурилиш машиналарини таъмирлаш
1-20
21-50

219
14951
Трамвайлар, метро вагонлари ва троллейбусларни таъмирлаш
1-20
21-50

220
14961
Фуєаро самолётлари, вертолётлари, уларнинг ускуна ва двигателларини таъмирлаш
1-20
21-50

221
14965
Іисоблаш техникаларини таъмирлаш ва марказлашган іолда хизмат кўрсатиш
1-20
21-50

222
14971
Турли ишлаб чиєариш ускуналарини таъмирлаш
1-20
21-50

223
14972
Турли ноишлаб чиєариш ускуналарини таъмирлаш
1-20
21-50

224
14981
Ишлаб чиєариш-техник, савдо-техник хизматлар ва радиоэлектрон аппаратура-ларни, маиший машиналар, приборлар ва металл буюмларни таъмирлаш
1-20
21-50

225
15000
Ўрмон, ёјочни єайта ишлаш ва целлюлоза-єојоз саноати226
15200
Ёјочни єайта ишлаш саноати227
15210
Ёјоч тилиш
1-20
21-100

228
15220
Стандарт уйлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

229
15230
Ёјочдан єурилиш деталлари ва плиталар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

230
15240
Ёјоч контейнерли, тайёр ва йијма іолдаги бино ва уйлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

231
15250
Фанера ишлаб чиєариш
1-20
21-100

232
15260
Ёјоч тараларни ишлаб чиєариш ва таъмирлаш
1-20
21-100

233
15270
Мебел саноати234
15271
Мебел ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасига кўра ишлаб чиєариш кирмайди)
1-20
21-100

235
15272
Мебелни таъмирлаш (аіоли буюртмасига кўра мебел таъмирлаш кирмайди)
1-20
21-100

236
15273
Аіоли буюртмасига кўра мебел тайёрлаш ва таъмирлаш
1-20
21-100

237
15280
Гугурт ишлаб чиєариш
1-20
21-100

238
15290
Ёјочга ишлов беришнинг бошєа соіалари
1-20
21-100

239
15300
Целлюлоза-єојоз саноати240
15310
Целлюлоза, ёјоч массаси, єојоз ва картон ишлаб чиєариш
1-20
21-100

241
15320
Єојоз ва картон идиш(тара)лар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

242
15330
Єојоз ва картон буюмлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

243
16100
Єурилиш материаллари саноати244
16111
Цемент хом ашёсини єазиб олиш
1-20
21-100

245
16112
Цемент ишлаб чиєариш
1-20
21-100

246
16120
Асбоцемент буюмлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

247
16130
Юмшоє томёпгич ва гидроизоляция матолар саноати
1-20
21-100

248
16140
Йијма темир-бетон ва бетон конструкция-лари іамда буюмлари(девор материалларисиз) саноати
1-20
21-100

249
16151
Девор блоклари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

250
16152
Јишт ва сопол черепица ишлаб чиєариш
1-20
21-100

251
16161
Сопол хом-ашёсини єазиб олиш
1-20
21-100

252
16162
Єурилишбоп сопол ишлаб чиєариш
1-20
21-100

253
16163
Єурилишбоп ва техник чинни, фаянс ва ярим чинни маісулотлар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

254
16170
Полимер хом ашёсидан єурилиш материаллари ва буюмлари ишлаб чиєариш
1-20
21-100

255
16180
Норуда єурилиш материаллар саноати
1-20
21-100

256
16211
Єоплама материаллар учун табиий тошларни єазиб олиш
1-20
21-100

257
16212
Табиий тошдан єопловчи материаллар ишлаб чиєариш
1-20
21-100

258
16221
Табиий ва сунъий јовакли тўлдирувчилар учун хом ашё єазиб олиш
1-20
21-100

259
16222
Јовакли тўлдирувчиларни сунъийсини ишлаб чиєариш ва табиийсини єайта ишлаш.
1-20
21-100

260
16230
Оіакли, гипсли ва маіаллий бојловчи материаллар ва улардан маісулотлар ишлаб чиєариш саноати.261
16231
Оіакли ва гипсли тошларни єазиб олиш
1-20
21-100

262
16232
Оіакли, гипс ва маіаллий бојловчи материалларни ва маісулотларни ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

263
16233
Оіак ва доломит кукунини ишлаб чиєариш саноати
1-20
21-100

264
16240
Иссиєлик изоляцияси материаллари саноати
1-20
21-100

265
16261
Нометаллрудаларни єазиб олиш
1-20
21-100

266
16262
Нометалл рудалардан маісулот ишлаб чиєариш
1-20
21-100

267
16271
Товар бетонлари ва єурилиш єоришмаларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

268
16272
Асфальтбетон ишлаб чиєариш
1-20
21-100

269
16273
Бошєа єурилиш материалларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

270
16511
Шиша саноати учун дастлабки хом ашёни єазиб олиш.
1-20
21-100

271
16512
Єурилиш ва техник шиша ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

272
16513
Шиша идишлар ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

273
16514
Шиша идишлар ва шишадан хўжалик-рўзјор буюмларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

274
16515
Электротехник ва электровакуум шишаларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

275
16551
Чинни ва сополдан хўжалик-рўзјор буюмларини ишлаб чиєариш
1-20
21-100

276
16522
Кулолчилик хўжалик-рўзјор буюмларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

277
17000
Енгил саноат278
17100
Тўєимачилик саноати279
17111
Пахта тозалаш саноати
1-20
21-50

280
17112
Зијирни дастлабки єайта ишлаш
1-20
21-50

281
17113
Бошєа луб толаларини дастлабки єайта ишлаш
1-20
21-50

282
17114
Жунни дастлабки єайта ишлаш
1-20
21-50

283
17115
Пиллакашлик саноати
1-20
21-50

284
17116
Ип газлама саноати
1-20
21-100

285
17117
Зијир саноати
1-20
21-50

286
17121
Жун саноати (аіоли буюртмаси бўйича гилам ва гилам буюмларини ишлаб чиєаришни єўшмаган іолда)
1-20
21-50

287
17122
Аіоли буюртмаси бўйича гилам ва гилам буюмларини ишлаб чиєариш ва таъмирлаш.
1-20
21-100

288
17131
Ипакчилик саноати
1-20
21-100

289
17132
Нотўєима матолар ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

290
17133
Пенько-жут саноати
1-20
21-50

291
17134
Тўр тўєиш саноати
1-20
21-100

292
17141
Тўєимачилик атторлик молларини ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасини єўшмаган іолда).
1-20
21-100

293
17142
Аіоли буюртмаси бўйича тўєимачилик атторлик молларини ишлаб чиєариш ва таъмирлаш.
1-20
21-100

294
17151
Трикотаж бумларини ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасини єўшмаган іолда).
1-20
21-100

295
17152
Аіоли буюртмаси бўйича трикотаж бумларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

296
17153
Трикотаж бумларини таъмирлаш
1-20
21-100

297
17161
Кигиз ва намат буюларини ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасини єўшмаган іолда).
1-20
21-100

298
17200
Тикувчилик саноати299
17210
Тикувчилик маісулотларини ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасини єўшмаган іолда).
1-20
21-100

300
17220
Аіоли буюртмаси бўйича тикувчилик маісулотларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

301
17230
Тикувчилик маісулотларини таъмирлаш.
1-20
21-100

302
17300
Чарм, мўйна ва пойафзал саноати303
17310
Табиий чарм ишлаб чиєариш
1-20
21-50

304
17320
Сунъий чарм ва пленка материалларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

305
17330
Сунъий мўйна ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

306
17341
Табиий ва сунъий чармдан йўл ва атторлик буюмларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

307
17342
Табиий ва сунъий чармдан йўл ва атторлик буюмларини таъмирлаш
1-20
21-100

308
17350
Этар-жабдує ишлаб чиєариш
1-20
21-100

309
17361
Мўйна ва мўйна буюмларини ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасини єўшмаган іолда).
1-20
21-100

310
17362
Аіоли буюртмаси бўйича мўйна буюмларини тикиш.
1-20
21-100

311
17363
Мўйна буюмларини таъмирлаш
1-20
21-100

312
17371
Пойафзал ишлаб чиєариш (аіоли буюртмасини єўшмаган іолда).
1-20
21-100

313
17372
Аіоли буюртмаси бўйича пойафзал тайёрлаш, тикиш.
1-20
21-100

314
17373
Пойафзалларни таъмирлаш.
1-20
21-100

315
17380
Дајал жун ва чўтка саноати.
1-20
21-100

316
17510
Тугма ишлаб чиєариш саноати.
1-20
21-100

317
17900
Енгил саноатнинг бошєа соіалари
1-20
21-100

318
18000
Озиє-овєат саноати319
18100
Озиє-овєат саноати (балиє, гўшт, ёј-пишлоє ва сут саноатидан ташєари)320
18111
Шакар саноати
1-20
21-50

321
18113
Нон ишлаб чиєариш саноати
1-20
21-100

322
18114
Єандолатчилик саноати.
1-20
21-100

323
18115
Макарон саноати
1-20
21-100

324
18120
Ёј-мой саноати325
18121
Ёј-мой саноати (совун ва ювувчи воситаларни ишлаб чиєаришсиз).
1-20
21-50

326
18122
Совун ва ювувчи воситаларни ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

327
18131
Пардоз-андоз буюмлари саноати.
1-20
21-100

328
18141
Спирт саноати.
1-20
21-50

329
18142
Ликёр-ароє саноати
1-20
21-50

330
18143
Вино маісулотларини ишлаб чиєариш саноати.
1-20
21-50

331
18144
Пиво ишлаб чиєариш саноати.
1-20
21-50

332
18145
Алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

333
18147
Хамиртуруш саноати.
1-20
21-100

334
18149
Крахмал-єиём саноати.
1-20
21-50

335
18150
Мевасабзавот саноати.336
18151
Мевасабзавот саноати (мевасабзавот консервалар-ини ишлаб чиєаришсиз).
1-20
21-100

337
18152
Мевасабзавот консерваларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

338
18160
Туз саноати.
1-20
21-100

339
18170
Чой саноати.340
18171
Чой баргларини єайта ишлаш.
1-20
21-50

341
18172
Чой єадоєлаш ва пресслаш.
1-20
21-100

342
18180
Тамаки-махорка саноати.343
18181
Тамаки ферментацияси.
1-20
21-50

344
18182
Тамаки-махорка маісулотларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

345
18191
Озиє-овєат концентратларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

346
18192
Озиє-овєат саноатининг бошєа соіалари.
1-20
21-100

347
18200
Гўшт ва сут саноати348
18210
Гўшт саноати349
18211
Гўшт саноати (елимжелатин саноатисиз).
1-20
21-50

350
18212
Елимжелатин саноати.
1-20
21-100

351
18220
Ёј-пишлоє ва сут саноати352
18221
Ёј-пишлоє ва сут саноати (сут консерваларини ишлаб чиєаришсиз).
1-20
21-50

353
18222
Сут консерваларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-100

354
18300
Балиєчилик саноати
1-20
21-50

355
19100
Микробиология саноати.
1-20
21-50

356
19111
Углеводород хом ашёсидан озуєали оєсил моддалари ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

357
19112
Гидролиз саноати
1-20
21-50

358
19121
Аминокислоталарни ва фермент препаратларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

359
19122
Нотиббий маєсаддаги антибиоткларни, озуєали дармондорилар (витамин), премикс, бактерияли ўјитлар ва ўсимликларни микробиологик іимоя воситаларини ишлаб чиєариш
1-20
21-50

360
19123
Эритувчиларни ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

361
19200
Ун, ёрма ва комбикорм (аралаш озуєа) ишлаб чиєариш саноати.362
19211
Ун ишлаб чиєариш саноати
1-20
21-50

363
19212
Ёрма ишлаб чиєариш саноати.
1-20
21-50

364
19220
Комбикорм (аралаш озуєа) ишлаб чиєариш саноати.
1-20
21-50

365
19300
Табобат саноати.
1-20
21-50

366
19310
Кимё-дориворлик (фармацевтика) саноати.
1-20
21-50

367
19320
Табобат техникаси (анжомлари) саноати.
1-20
21-50

368
19330
Шиша, чинни ва пластмассдан табобот буюмлар ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

369
19400
Нашриёт саноати
1-20
21-50

370
19700
Саноатнинг бошєа соіалари371
19710
Бадиий буюмлар ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

372
19720
Мусиєа асбобларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

373
19731
Єиммат баіо ва ярим єимматбаіо тошларни, ялтироє тошларни ва єаірабо єазиб олиш.
1-20
21-50

374
19732
Заргарлик буюмларини ишлаб чиєариш ва таъмирлаш (аіоли буюртмаси бўйича заргарлик буюмларини ишлаб чиєариш ва таъмирлашни єўшмаган іолда).
1-20
21-50

375
19733
Аіоли буюртмаси бўйича заргарлик буюмларини ишлаб чиєариш ва таъмирлаш.
1-20
21-50

376
19740
Кийим-кечак ва газламадан тайёрланган бошєа буюмларни кимёвий тозалаш, бўяш, ювиш ва уларга ишлов бериш.377
19741
Кимёвий тозалаш ва бўяш.
1-20
21-50

378
19742
Кийим-кечак ва газламадан тайёрланган бошєа буюмларни ювиш ва уларга ишлов бериш.
1-20
21-50

379
19750
Фотокино маісулотларини ишлаб чиєариш.380
19751
Кино нусхалари маісулотларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

381
19752
Фотокино маісулотларини ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

382
19760
Ветеринария учун шифобахш дори дармонларни ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

383
19770
Ўйинчоєларни (резина ўйинчоєлардан ташєари) ишлаб чиєариш.
1-20
21-50

384
19780
Мукаммал тизимли оєава сув иншоотлари.
1-20
21-50

385
19790
Саноатнинг булардан ташєари соіалари.
1-20
21-50

386
20000
ЄИШЛОЄ ХЎЖАЛИГИ387
21000
Єишлоє хўжалик ишлаб чиєариши388
21100
Ўсимликчилик.389
21110
Дон етиштириш.
1-20
21-50

390
21120
Картошка ва сабзавотчилик.
1-20
21-50

391
21130
Лавлагичилик.
1-20
21-50

392
21140
Мева, резавор етиштириш ва узумчилик
1-20
21-50

393
21150
Пахтачилик.
1-20
21-50

394
21160
Ёј олинадиган ўсимликларни етиштириш.
1-20
21-50

395
21170
Озуєабоп ўсимликларни етиштириш.
1-20
21-50

396
21190
Ўсимликчиликни бошєа йўналишлари.
1-20
21-50

397
21200
Чорвачилик398
21210
Гўшт ва сут чорвачилиги
1-20
21-50

399
21220
Чўчєачилик
1-20
21-50

400
21230
Єўйчилик ва эчкичилик.
1-20
21-50

401
21240
Паррандачилик402
21241
Тухум ишлаб чиєарувчи паррандачилик.
1-20
21-50

403
21242
Гўшт ишлаб чиєарувчи паррандачилик.
1-20
21-50

404
21243
Паррандачилик бирлашмалари (гўшт-тухум).
1-20
21-50

405
21244
Инкубатор-парранда станциялари.
1-20
21-50

406
21250
Чорвачиликни бошєа йўналишлари.
1-20
21-50

407
21300
Балиєчилик
1-20
21-50

408
22000
Єишлоє хўжалигига хизмат кўрсатиш409
22100
Сујориш ва мелиоратив тизимлардан фойдаланиш.
1-20
21-50

410
22200
Ветеринария хизмати
1-20
21-50

411
22300
Єишлоє хўжалигига хизмат кўрсатувчи бошєа ташкилотлар
1-20
21-50

412
22400
Машина-трактор парклари фаолияти.
1-20
21-50

413
30000
Ўрмон хўжалиги.414
31000
Ўрмон хўжалиги ишлаб чиєариш корхоналари.415
31100
Ўрмончилик
1-20
21-50

416
31300
Ёввойи ўсимликларни ва ёјочга яроєсиз ўрмон маісулотларини йијиш.
1-20
21-50

417
31400
Овчилик, мўйнали іайвонлар овчилиги ва ёввойи єушларини кўпатириш.
1-20
21-50

418
32000
Ўрмон хўжалигига хизмат кўрсатиш.
1-20
21-50

419
50000
ТРАНСПОРТ ВА АЛОЄА420
51000
Транспорт421
51110
Темирйўл транспорти422
51111
Умумфойдаланишдаги ерусти темирйўл транспорти (трамвайдан ташєари)
1-10
11-25

423
51112
Трамвай транспорти.
1-10
11-25

424
51113
Умумфойдаланишдаги метрополитен транспорти.
1-10
11-25

425
51114
Умумфойдаланишда бўлмаган темирйўл транспорти
1-10
11-25

426
51120
Шоссе транспорти.427
51121
Автомобил хўжалиги.
1-10
11-25

428
51122
Троллейбус транспорти.
1-10
11-25

429
51123
Шоссе хўжалиги.
1-10
11-25

430
51130
Умумфойдаланишдаги єувурли ўтказгич транспорти.
1-10
11-25

431
51200
Сув транспорти.


432
51221
Кемаларда ташиш.
1-10
11-25

433
51522
Сув йўлларида ёјоч оєизиш
1-10
11-25

434
51300
Іаво транспорти.
1-10
11-25

435
51400
Транспортнинг бошєа турлари.
1-10
11-25

436
51500
Юклаш ва юк тушириш ва транспорт-экспедиция ишлари ва хизматлари.437
51510
Аіоли буюртмасидан ташєари юклаш ва юк тушириш ва транспорт-экспедиция ишлари ва хизматлари.
1-10
11-25

438
51512
Юкларнинг божхона декларациясини расмийлаштириш хизмати.
1-10
11-25

439
51520
Аіоли буюртмаси бўйича юкларни ташиш ва бошєа транспорт-экспедиция хизмати.
1-10
11-25

440
51600
Транспортга хизмат кўрсатиш.
1-10
11-25

441
52000
Алоєа442
52100
Почта алоєаси.
1-10
11-25

443
52200
Курьер (чопар) хизмати.
1-10
11-25

444
52300
Электр ва радио алоєаси.
1-10
11-25

445
60000
ЄУРИЛИШ446
61110
Умумєурилиш ташкилотлари.
1-20
21-50

447
61120
Алоіида ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар448
61121
Ер ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

449
61122
Ноль цикл бўйича ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

450
61123
Бурјилаш ва портлатиш ишларини бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

451
61124
Монтаж ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

452
61125
Пардозлаш ишларини бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

453
61126
Иссиєликтехникаси ва иссиєликдан іимоя єилиш ишларини бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

454
61127
Санитар-техник ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

455
61128
Сув хўжалиги єурилиши ва маданий-техник ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

456
61129
Йўналишдаги ва тармоє єурилиш ишларини бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

457
61131
Шахталарни єуриш ишларни бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

458
61132
Гидротехник ишларини бажарувчи ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

459
61133
Уйсозлик бўйича ихтисослаштирилган ташкилотлар.
1-20
21-50

460
61134
Ишга тушириш ва созлаш ташкилотлари.
1-20
21-50

461
61135
Бошєа ихтисослаштирилган єурилиш ташкилотлар.
1-20
21-50

462
61180
Хўжаликлараро єурилиш ташкилотлари.
1-20
21-50

463
61190
Матлуботсавдо єурилиш ташкилотлари.
1-20
21-50

464
61200
Хўжалик усулида єурилиш монтаж ишларини бажарувчи єурилиш ташкилотлари.
1-20
21-50

465
62000
Ишлаб чиєариш бино ва иншоотларини мукаммал таъмирловчи ташкилотлар.
1-20
21-50

466
63000
Ноишлаб чиєариш бино ва иншоотларини таъмирловчи, аіоли буюртмаси бўйича уй-жой єурувчи ва таъмирловчи ташкилотлар.467
63100
Ноишлаб чиєариш бино ва иншоотларини таъмирлаш.
1-20
21-50

468
63200
Аіоли буюртмаси бўйича уй-жой єурувчи ва таъмирловчи ташкилотлар.
1-20
21-50

469
65000
Фойдаланилувчи бурјилашни амалга оширувчи ташкилотлар.
1-20
21-50

470
66000
Лойиіа, лойиіа-єидирув ва єидирув ташкилотлари.
1-20
21-50

471
70000
САВДО ВА УМУМОВЄАТЛАНИШ472
71000
Ички савдо.473
71100
Улгуржи савдо.474
71105
Давлат улгуржи савдоси.
1-5
6-25

475
71110
Матлуботсавдодаги ички тизимли улгуржи савдо.
1-5
6-25

476
71121
Буюмлар улгуржи савдоси.
1-5
6-25

477
71122
Єишлоє хўжалик маісулотлари улгуржи савдоси.
1-5
6-25

478
71123
Єурилиш моллари улгуржи савдоси.
1-5
6-25

479
71124
Озиє-овєат маісулотлари улгуржи савдоси.
1-5
6-25

480
71125
Тўєимачилик маісулотлари улгуржи савдоси.
1-5
6-25

481
71130
Улгуржи савдо бозорлари.
1-5
6-25

482
71150
Бошєа улгуржи савдо.
1-5
6-25

483
71200
Чакана савдо484
71210
Давлат чакана савдоси
1-5
6-25

485
71211
Чакана савдо ташкилотлари.
1-5
6-25

486
71212
Дорихона муассасалари.
1-5
6-25

487
71213
ИТБ (ишчи таъминот бўлими), ИТМ (ишчи таъминот муассасаси) ва вазирликлар ОЗИЄ ОВЄАТ ТАЪМИНОТИ.
1-5
6-25

488
71240
Матлуботсавдо чакана савдоси.
1-5
6-25

489
71261
Буюмларнинг чакана савдоси.
1-5
6-25

490
71262
Єишлоє хўжалик маісулотлари чакана савдоси.
1-5
6-25

491
71263
Єурилиш моллари чакана савдоси.
1-5
6-25

492
71264
Озиє-овєат маісулотлари чакана савдоси.
1-5
6-25

493
71265
Тўєимачилик маісулотлари чакана савдоси.
1-5
6-25

494
71270
Чакана савдо бозорлари
1-5
6-25

495
71280
Бошєа чакана савдо.
1-5
6-25

496
71300
Умумовєатланиш.
1-5
6-25

497
71400
Маданий-маиший ва хўжалик буюмларини ижарага бериш.
1-5
6-25

498
71500
Халє истеъмол молларини олиш ва сотишда воситачилик хизмати.
1-5
6-25

499
72000
Ташєи савдо.
1-5
6-25

500
72100
Давлат ташєи савдоси.
1-5
6-25

501
72200
Нодавлат ташкилотлар ташєи савдоси.
1-5
6-25

502
80000
МОДДИЙ-ТЕХНИКА ТАЪМИНОТИ ВА СОТИШ
1-20
21-50

503
80100
Давлат буюртмаси ва іукуматлараро битим бўйича моддий-техника таъминоти
1-20
21-50

504
80200
Сотиш, ўтказиш.
1-20
21-50

505
80300
Ишлаб чиєариш-техник маєсаддаги ускуна ва машиналарни ижарага бериш
1-20
21-50

506
80400
Ишлаб чиєариш-техник
1-20
21-50

507
81000
Тайёрловлар
1-20
21-50

508
81100
Тайёрловчи ташкилотлар.509
81200
Єишлоє хўжалик маісулотларини олиш ва сотишдаги воситачилик хизмати.
1-20
21-50

510
82000
Ахборот-іисоблаш хизмати.511
82100
Интернет ва компьютер тармоји бўйича хизмат кўрсатиш.
1-20
21-50

512
83000
Кўчмас мулк билан муомала.513
83100
Ишлаб чиєариш-техник маєсаддаги кўчмас мулкни сотиш ва ижарага бериш.
1-20
21-50

514
83200
Ноишлаб чиєариш-техник маєсаддаги кўчмас мулкни сотиш ва ижарага бериш.
1-20
21-50

515
83300
Ишлаб чиєариш-техник маєсаддаги кўчмас мулкни сотиш ва ижарага беришда воситачилик хизмати.
1-20
21-50

516
83400
Ноишлаб чиєариш-техник маєсаддаги кўчмас мулкни сотиш ва ижарага беришда воситачилик хизмати.
1-20
21-50

517
84000
Иєтисодиётда бозор муносабатларини таъминловчи умумтижорий фаолият.518
84100
Єиммат баіо єојозларни, валюталарни олиш ва сотишда іамда ижарага беришда алоіида ихтисослашмаган воситачилик хизмати.
1-20
21-50

519
84200
Транспорт, уйжой-коммунал хўжалик, маиший хизмат, маориф, маданият, сојлиєни саєлаш ва фан соіасида воситачилик хизмати.
1-20
21-50

520
84300
Реклама, ваколатлик хизмати.
1-20
21-50

521
84400
Аудиторлик фаолияти.
1-20
21-50

522
84500
Маркетинг тадєиєотлари, тижорий фаолият, молия ва бошєарув масалалари бўйича маслаіат хизмати.
1-20
21-50

523
85000
Геология ва ер ва сув ости бойликларини єидириш, геодезия ва гидрометерология хизмати.524
85100
Ер ва сув ости бойликларини єидириш.525
85110
Ер усти ва дунё уммонлари тубидаги геологик борлиєни тасвирга тушириш ва ер єобијини чуєур ўрганиш.
1-20
21-50

526
85120
Геофизик усул билан нефт ва газ конларин єидириш ва излаш.
1-20
21-50

527
85130
Бурјилаш йўли билан нефт ва газ конларини єидириш ва излаш.
1-20
21-50

528
85140
Єаттиє фойдали єазилмалар ва ер ости сувлари конларини єидириш ва излаш.
1-20
21-50

529
85150
Геологияга оид махсус ва ёрдамчи ишлар.
1-20
21-50

530
85400
Техник синовлар ва тадєиєотлар
1-20
21-50

531
87000
Моддий ишлаб чиєариш соіасидаги бошєа фаолиятлар.532
87100
Таіририят ва нашриёт.
1-20
21-50

533
87300
Металл чиєиндилари ва чиєинди хомашёларни йијувчи тайёрлов идоралари.534
87310
Металл чиєиндиларни йијиш, єайта ишлаш ва чиєиндиларни кўмиш.
1-20
21-50

535
87320
Нометалл чиєиндиларни йијиш, єайта ишлаш ва чиєиндиларни кўмиш.
1-20
21-50

536
87330
Єојоз ва хомашё чиєиндиларни йијиш ва ўраб жойлаш.
1-20
21-50

537
87400
Идорадан ташєари єўриєлаш.
1-20
21-50

538
87500
Моддий ишлаб чиєариш соіасининг юєорида кўрсатилмаган ташкилотлари.
1-20
21-50

539
90000
ТУРАРЖОЙ-КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ540
90100
Тураржой хўжалиги.541
90110
Тураржой манбаидан фойдаланиш.
1-10
11-25

542
90120
Ўєув юртларнинг ётоєхоналаридан фойдаланиш.
1-10
11-25

543
90200
Коммунал хўжалик.544
90210
Ободонлаштириш.545
90211
Ташєи ободонлаштириш.
1-10
11-25

546
90212
Ташєи ёритиш.
1-10
11-25

547
90213
Коммунал ва маиший сув таъминоти.
1-10
11-25

548
90214
Газ таъминоти.
1-10
11-25

549
90215
Иссиєлик таъминоти
1-10
11-25

550
90220
Меімонхоналар хўжалиги.
1-10
11-25

551
90230
Хизмат биноларидан фойдаланиш.
1-10
11-25

552
90300
Маиший хизматнинг ноишлаб чиєариш турлари.553
90310
Маиший хизматнинг ноишлаб чиєариш турлари билан шујулланувчи корхона ва ташкилотлар.
1-10
11-25

554
91000
Сојлиєни саєлаш, жисмоний тарбия ва ижтимоий таъминот.555
91500
Сојлиєни саєлаш.556
91510
Даволаш-профилактика муассасалари.557
91511
Шифохона муассасалари.
1-10
11-25

558
91512
Алоіида аіамиятдаги даволаш-профилактика муассасалари.
1-10
11-25

559
91514
Амбулатория-поликлиника муассасалари.
1-10
11-25

560
91515
Тез ва шошилинч тиббий ёрдам, санитария авиацияси ва єон єуйиш муассасалари.
1-10
11-25

561
91516
Оналик ва болаликни муіофаза єилиш.
1-10
11-25

562
91517
Сиіатгоі-сојломлаштириш муассасалари.
1-10
11-25

563
91530
Дезинфекция станциялари фаолияти.
1-10
11-25

564
91550
Инсон саломатлигини саєлаш бўйича бошєа фаолиятлар.
1-10
11-25

565
91600
Дам олиш ва сайёілик.566
91610
Сојломлаштириш ва дам олиш муассасалари.
1-10
11-25

567
91611
Дам олиш ва ўйин-кулгу тадбирларини ташкил этиш фаолияти.
1-10
11-25

568
91620
Сайёілик.
1-10
11-25

569
91700
Жисмоний тарбия ва спорт.
1-10
11-25

570
92000
Халє таълими.571
92100
Олий ва ўрта махсус маълумотли мутахассисларни тайёрлаш.572
92110
Олий маълумотли мутахассисларни тайёрлаш.
1-10
11-25

573
92120
Ўрта махсус ва касб маълумотига эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш.
1-10
11-25

574
92200
Ишчиларни ва бошєа ходимларни тайёрлаш ва малакасини ошириш.
1-10
11-25

575
92400
Мактабгача тарбия.
1-10
11-25
Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.