«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Конунлар » Соликлар
Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 87047
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 10-12-2012, 03:29
10-12-2012, 03:29

Соликлар

Йўналиши: Конунлар, Тадбиркорлик фаолияти

Микрофирмалар ва кичик корхоналар учун
(савдо ва умумий овкатланиш корхоналаридан ташкари)

ягона солик тўлови

СТАВКАЛАРИ

1.

Иєтисодиётнинг барча тармоєлари корхоналари, 2-6-бандларда кўрсатиб ўтилганларидан ташєари  6*%
2. 
Компьютер дастурий маісулотларини ишлаб чиєиш ва жорий этиш товарлар (ишлар, хизматлар) реализацияси умумий іажмининг камида 80 фоизини ташкил этадиган корхоналар 5%
3. 
Єишлоє хўжалиги корхоналари асосий фаолияти бўйича, ягона ер солији тўловчилари іисобланадиган єишлоє хўжалиги товар ишлаб чиєарувчилари бундан мустасно 6%
4. 
Гастроль-концерт фаолияти билан шујулланиш учун лицензияга эга бўлган юридик ва жисмоний шахсларни (шу жумладан норезидентларни) жалб этиш йўли билан оммавий томоша тадбирларини ташкил этишдан даромад оладиган корхоналар 30%
5. 
Тайёрлов ва таъминот-сотиш ташкилотлари, брокерлик идоралари (6-бандда кўрсатилганларидан ташєари), шунингдек воситачилик, топшириє ва бошєа шартномалар бўйича воситачилик хизматлари кўрсатадиган корхоналар 33**%
6. 
Єимматли єојозлар бозорида брокерлик фаолиятини амалга оширадиган корхоналар 13**%
7. 
Ўзи ишлаб чиєарган товарлар, ишлар, хизматлар экспортининг (ишларни бажариш, хизматларни кўрсатиш жойидан єатъи назар) эркин алмаштириладиган валютадаги улуши єуйидаги миєдорларни ташкил этадиган корхоналар учун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 10 октябрдаги ПФ-1871-сон Фармони билан тасдиєланган рўйхатда келтирилган хом ашё маісулотлари бундан мустасно:
сотишнинг умумий іажмида 15 фоиздан 30 фоизгача 
белгиланган ставка 30%га пасайтирилади
сотишнинг умумий іажмида 30 фоиз ва ундан ортиє фоиз 
белгиланган ставка 50%га пасайтирилади

8. 
Хизматлар кўрсатиш соіаси корхоналари учун пластик карталар єўлланиб іає тўланган іолда кўрсатилган хизматлар іажми бўйича
белгиланган ставка 10%га пасайтирилади

*) Мол-мулкини молиявий ижара (лизинг)га бераётган корхоналар учун - молиявий ижара (лизинг) бўйича фоизли даромад суммаси.
**) Іає суммасига (ялпи даромадга) нисбатан фоизларда.


 


Микрофирмалар ва кичик корхоналар учун
(савдо ва умумий овкатланиш корхоналаридан
ташкари) ягона солик тўлови
СТАВКАЛАРИ

2011 йилда савдо ва умумий овкатланиш муассасаси (уларнинг ичида микрофирма ва кичик корхоналар киради) учун ягона солик тулови ставкалари 
Приложение № 9-2 к Постановлению Президента РУз от 24.12.2010 г. № ПП-1449Умумий овкатланиш муассасалари 10%

Улардан:
Мактаб, интернат-мактаб, Олий укув юртларидаги махсус умумий овкатланиш муассасалари 8%

 
Чакана савдо билан шугулланадиган корхоналар (4 пунктда курсатилганидан ташкари)куйидагича:
100 минг ва ундан ортик ахолиси мавжуд булган шахарлар:  4%
Бошка ахоли зиж булган жойларда:  2%
Узок ва тогли районларда:  1%
Улгуржи савдо (4 пунктда курсатилганидан ташкари) 5%


Улгуржи ва чакана дори-дармон солтадиган ташкилотлар, куйидагича:  
100 минг ва ундан ортик ахолиси мавжуд булган шахарлар:  3%
Бошка ахоли зиж булган жойларда:  2%
Узок ва тогли районларда:  1%
 
1,2 ва туртинчи пунктда курсатилган ташкилотлар учун, (улгуржи дори-дармон такилотларидан ташкари), товарларнинг реализация хажми (курсатилган хизматлар), пластик карточкалар оркали амалга оширилган туловлар
установленная ставка снижается на 10%


 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Хусусий тадбиркорлик, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришни янада рајбатлантириш чора-тадбирлари тўјрисида" 1998 йил 9 апрелдаги Фармонига ўзгартиришлар ва єўшимчалар киритиш тўјрисида" 2003 йил 30 августдаги Фармонининг 3-бандини бажариш юзасидан Вазирлар Маікамаси КАРОР КИЛАДИ:

1. Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларига тегишли бўлган корхоналар ва ташкилотлар классификацияси иловага мувофиє тасдиєлансин.
2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат солиє єўмитаси, Давлат статистика єўмитаси, Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари 2004 йилнинг 1 январидан бошлаб корхоналар турларини аниєлашда, статистика іисоби ва іисоботларини, солиє ва молиявий іисоб-китобларни амалга оширишда тасдиєланган классификацияга єатъий амал єилсинлар.
3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Р.С.Азимов зиммасига юклансин.


Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларига
тегишли бўлган корхоналар ва ташкилотлар
КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Кичик тадбиркорлик субъектларига тегишли булган корхоналар ва ташкилотлардаги ходимлар сони узгартирилган. Масалан, газ саноати, кумир саноати, курилиш йул ва коммунал машинасозлик сохаларидаги микрофирмаларда 1- 20 кишигача, кичик корхоналарда 21-50 кишигача ходимлар ишлаши мумкин. Енгил саноат, тикувчилик саноати сохасидаги микрофирмаларда 1- 20 кишигача, кичик корхоналарда 1-100 кишигача ходимлар ишлаши мумкин. Улгуржи савдо, моддий техника таъминотини сотиш сохасидаги микрофирмаларда 1-5 кишигача, кичик корхоналарда 6-25 
Имтиёзлар
Коллеж битирувчилари
 


 

Бўлим: Соликлар

Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.