«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Конунлар » Тадбиркорлик фаолиятини руйхатдан утказиш тугрисида низом
Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 76420
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 10-12-2012, 03:21
10-12-2012, 03:21

Тадбиркорлик фаолиятини руйхатдан утказиш тугрисида низом

Йўналиши: Конунлар, Тадбиркорликни руйхатдан утказиш

Туманлар ва шахарлар хокимликлари хузурида тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари тўгрисида

НАМУНАВИЙ НИЗОМ

 

Туманлар ва шаіарлар іокимликлари іузурида тадбиркорлик субьектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари тўјрисидаги мазкур Намунавий низом (кейинчалик - намунавий низом) Ўзбекистон Республикасининг Фуєаролик кодексига, "Маіаллий давлат іокимияти тўјрисида"ги, "Тадбиркорлик фаолияти эркинлиги кафолатлари тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли "Тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш учун рўйхатдан ўтказиш тартиботлари тизимини тубдан такомиллаштириш тўјрисида"ги єарорига мувофиє ишлаб чиєилган.
Намунавий низом тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари фаолиятининг ягона тартибини белгилайди ва Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаіар ва туман (шаіар) іокимликлари томонидан бажарилиши мажбурийдир.
I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР
1. Туманлар (шаіарлар) іокимликлари іузурида тегишли туман (шаіар) іокимликларига іисоб берадиган тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари (кейинчалпк - инспекциялар) ташкил этилади.
Инспекция туман (шаіар) іокимлиги тузилмасига киради ва юридик шахс іисобланмайди, ўз мулкида, хўжалик юритишида ёки оператив бошєарувида алоіида мол-мулкка эга бўлмайди, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга ва бошєа шахслар билан ўз номидан фуєаролик-іуєуєий муносабатларга киришишига іаєли эмас.
2. Инспекция ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикаси єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси єарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг єарорларига ва мазкур Намунавий низомга. шунингдек мазкур Намунавий низом асосида тегишли туман (шаіар) іокими томонидан тасдиєланадиган тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш туман (шаіар) инспекцияси тўјрисидаги низомга амал єилади.
3. Тадбиркорилк субъекти ёки унинг таъсисчиси (кейинчалик - ариза берувчи) єуйидагиларга мурожаат этиши мумкин:
тадбиркорлик субъектини давлат рўйхатидан ўтказиш билан бир ваєтда рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш;
тадбиркорлик субъектига рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришмасдан давлат рўйхатидан ўтказиш.
Рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш учун инспекцияга аввал рўйхатдан ўтган тадбиркорлик субъектлари (рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштирган ва расмийлаштирмаган), шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида, Єораєалпојистон Республикаси Адлия вазирлигида, вилоятларни адлия бошєармаларида рўйхатдан ўтган тадбиркорлик субъектлари мурожаат этишлари мумкин.
Тадбиркорлик субъектлари рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш учун аввал инспекцияга мурожаат этганларми йўєми, єатъи назар зарурат юзасидан тегишли рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш учун мурожаат этадилар.
4. Ариза берилган санадан бошлаб тадбиркорлик субъектини рухсат берувчи іужжатларни берган іолда давлат рўйхатидан ўтказилишигача бўлган муддат техник шартлар ва бошєа рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришнинг мураккаблигини ва іажмини іисобга олиб 7 иш кунидан бир ойгача белгиланади.
5. Инспекцияга туман (шаіар) іокими томонидан лавозимга тайинланадиган ва озод этиладиган бошлиє бошчилик єилади. Инспекция ходимлари іам туман (шаіар) іокими томонидан лавозимга тайинланади ва озод этилади.
Инспекцияни бошлији ва ходимлари давлат хизматчилари іисобланади ва меінатга іає тўлаш шартлари бўйича іокимликни тегишли мустаєил бўлимлари ходимларига тенглаштирилади.
6. Инспекция ходимларининг Мансаб йўриєномаси туман (шаіар) іокими томонидан тасдиєланади, унда мажбурий тартибда инспекциянинг іар бир ходимини функциялари, вазифалари ва шахсий жавобгарлиги белгиланади. Инспекция бошлији инспекция ишининг самарали ташкил этилиши учун шахсан жавобгардир.
7. Инспекция єуйидагилардан иборат:
1) биттадан учтагача штат бирлиги доирасида давлат рўйхатидан ўтказиш ва іисобга єўйиш бўйича бўлим (мутахассис);
2) иккитадан бештагача штат бирлиги доирасида рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича бўлим (сектор).
Инспекцияни штат жадвали тегишли туман (шаіар) іокими томонидан тегишли бўлимларни (секторларни) иш іажмига єараб юєорида кўрсатилган штат бирликлари доирасида тасдиєланади.
8. Тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича єўшимча, инспекциядан фарє єилувчи тузилмалар ташкил этишга йўл єўйилмайди.
II. ИНСПЕКЦИЯНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ
9. Єуйидагилар инспекциянинг асосий вазифалари іисобланади:
а) тадбиркорлик фаолияти билан шујулланишни мўлжаллаётган ариза берувчининг іужжатларини іамда бунинг учун зарур бўлган асосларни єабул єилиш ва экспертизадан ўтказиш;
б) тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш маєсадида муіандислик коммуникацияларига (газ билан таъминлаш, энергия билан таъминлаш, сув билан таъминлаш, канализация, иссиєлик билан таъминлаш, телефон алоєаси тармоєлари) уланиш, турар жойларни нотурар жой тоифасига ўтказиш, объектларни єуриш ва реконструкция єилишга техник шартларни белгиланган тартибда расмийлаштириш учун, шунингдек муір ва штамп тайёрлашга рухсатнома олиш учун уларнинг ваколатлари доирасида мажбурий тартибда келишиладиган ва рухсат олинадиган тегишли ташкилотларни аниєлаш;
в) юєорида кўрсатилган рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришни іисобга олган іолда тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш, реестрни юритиш, шунингдек, уларни солиє ва статистика органларида іисобга єўйиш;
г) ариза берувчига барча рухсат берувчи іужжатлар билан унинг тадбиркорлик субъекти сифатида давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўјрисида гувоінома бериш;
д) янгидан ташкил этилаётган тадбиркорлик субъектларини текширишларни рўйхатга олиш дафтарлари билан таъминлашда адлия органлари билан биргаликда иш олиб бориш.
10. Инспекция юклатилган вазифаларни бажариш маєсадида єуйидаги функцияларни амалга оширади:
а) давлат рўйхатидан ўтказиш учун (шу жумладан, таъсис іужжатларидаги ўзгартириш ва єўшимчаларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун, шунингдек тугатилиши муносабати билан давлат реестридан чиєариш учун таєдим этилган іужжатларни єабул єилиш ва экспертизадан ўтказиш;
б) тадбиркорлик субъектларининг давлат реестрини юритиш;
в) тадбиркорлик субъектларини солиє ва статистика органларида іисобга єўйишни ташкил этиш іамда муір ва штамп тайёрлаш учун ички ишлар органларининг рухсатномасини олиш;
г) статистика кодлари ва солиє тўловчининг идентификация раєамини кўрсатган іолда давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўјрисидаги гувоіномани, шунингдек муір ва штамп тайёрлаш учун ички ишлар органларининг рухсатномасини тадбиркорлик субьектларига бериш;
д) йилнинг іар чорагида рўйхатдан ўтказилган ва іисобда турган рўйхатдан ўтказилган тадбиркорлик субъектлари сонини солиє ва статистика органлари билан солиштириш;
е) ваколатли органларда ва фойдаланиш ташкилотларида лойиіалашдан олдинги рухсат берувчи (бошланјич рухсатномалар) іужжатларни, шунингдек, объектларни єуришга, реконструкциялашга ва йўналишини ўзгартиришта зарур бўлган муіандислик коммуникацияларига (газ билан таъминлаш. энергия билан таъминлаш, сув билан таъминлаш, канализация, иссиєлик билан таъмннлаш, телефон алоєаси тармоєлари) уланиш техник шартлари, геодезик топографик карталар, архитектура-режалаштириш топшириєларини расмийлаштириш;
ж) объектни йўналишини ўзгартириш ва реконструкциялашга тегишли рухсатномаларни олишни таъминлаш;
з) тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун турар-жойларни нотурар жой тоифасига ўтказиш учун рухсат берувчи іужжатларни оператив расмийлаштириш;
и) янгидан ташкил єилинаётган тадбиркорлик субъектларини текширишларии рўйхатга олувчи дафтар билан таъминлаш;
к) тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатига олиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш билан бојлиє бўлган бошєа функцияларни бажариш.
11. Инспекцияга давлат рўйхатидан ўтказиш, тадбиркорлик субъектларини давлат реестрини юритиш, шунингдек, рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш билан бојлиє бўлмаган функцияларни юкланишига йўл єўйилмайди.
12. Инспекцияни мажбуриятларини ариза берувчининг зиммасига юклаш єатъиян ман этилди.
III. ИНСПЕКЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
1-§. Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш, шунингдек рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш билан бојлиє аризалар ва іужжатларни єабул єилиш
13. Тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш учун іужжатларни єабул єилиш іозир бўлиш тартибида ёки почта орєали (якка тартибдаги тадбиркорлар ёки юридик шахс бўлмасдан, ташкил этилган деієон хўжаликлари учун фаєат шахсан ўзи келиб) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли єарори билан тасдиєланган "Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш, іисобга єўйиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тартиби тўјрисидаги Низом"га єатъий мувофиє іолда амалга оширилади.
Юєорида кўрсатилган низомда назарда тутилмаган єўшимча іужжатлар ва маълумотномаларни сўраш ва єабул єилиш таєиєланади.
14. Тушган аризалар ва унга илова єилинган іужжатлар іокимлик девонхонаси томонидан єабул єилинади. Бунда, девонхона ходими аризанинг иккинчи нусхасига имзо чекади ва унга єабул єилиб олинган іужжатларни іамда ўз фамилияси, исми ва отасининг исмини, шунингдек улар єабул єилиб олинган санани єайд єилади.
Девонхона ходими ариза берувчи таєдим этган іужжатларни тўлиє иш куни мобайнида єабул єилиб олиши шарт. Іужжатларни єабул єилиб олишда таєдим этилган іужжатларни экспертизадан ўтказиш ёки бошєача тарзда текшириш (паслорт маълумотларини якка тартибдаги тадбиркорлик ёки юридик шахс бўлмасдан ташкил этиладиган деієон хўжалигини давлат рўйхсатидан ўтказиш тўјрисидаги аризада келтирилган маълумотлар билан солиштириш бундан мустасно), шунингдек іужжатлар йўєлиги (етишмаслиги) туфайли ёки бошєа сабабларга кўра іужжатларни єабул єилишни рад этиш таєиєланади.
Ариза берувчини іоіишига кўра девонхонада ариза єабул єилинаётганда инспекцияни ходими томонидан консультатив ёрдам кўрсатилиши мумкин.
15. Туман (шаіар) іокимликларини девонхонасида мазкур намунавий низомнинг 1-Иловасига мувофиє шаклда давлат рўйхатидан ўтказиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисида аризалар бўйича алоіида китоб юритилиб, у ип ўтказиб бојланган, раєамланган ва тегишли іокимликларни гербли муіри билан тасдиєланган бўлиши керак.
Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш (жумладан, ўзгартиришлар ва єўшимчалар киритиш, давлат реестридан чиєариш), шунингдек рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисида тушган барча аризалар ушбу китобда рўйхатга олинади ва іокимлик девонхонасининг рўйхатдан ўтказиш штампи єўйилади.
Инспекцияда аризани девонхонада рўйхатдан ўтказмасдан єабул єилинишига йўл єўйилмайди.
Девонхонада компьютер ва тегишли дастурий таъминот мавжуд бўлган таєдирда келиб тушган аризаларнинг компьютерда єўшимча іисобини юритишга йўл єўйилади.
16. Ариза ва унга илова єилинган іужжатлар китобда рўйхатга олинганидан сўнг, девонхона уларни инспекцияни ўзига, ўрнатилган тартибда кўриб чиєиш учун икки соат мобайнида беради.
2-§. Тадбиркорлик субъектини давлат рўйхатидан ўтказишни ташкил этиш
17. Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш (таєдим єилинган іужжатлар экспертизаси) ва давлат реестрини юритиш бўйича Инспекцияни функцияларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва іисобга єўйиш бўлими (ходими) томонидан амалга оширилади.
18. Тадбиркорлик субъекти - юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш аризага илова єилинадиган єуйидаги іужжатларга асосан амалга оширилади:
нотариал тасдиєланган таъсис іужжатларини иккита асл нусхаси (давлат корхоналари негизида ташкил этилган акциядорлик жамиятларини рўйхатга олиш учун нотариал тасдиєлаш талаб єилинмайди);
тадбиркорлик субъектини почта манзилини тасдиєловчи іужжат (давлат корхоналари негизида ташкил этилган фермер ва деієон хўжаликлари, шунингдек акциядорлик жамиятлари бундан мустасно);
рўйхатдан ўтиш йијимни белгиланган миєдори тўланганлиги тўјрисида банкнинг тўлов іужжати (давлат корхоналари негизида ташкил этилган фермер ва деієон хўжаликлари, шунингдек акциядорлик жамиятлари бундан мустасно);
туман (шаіар) статистика органи томонидан берилган, амал єилиш муддати икки ой бўлган фирма номи тўјрисидаги гувоінома; муір ва штампларни уч нусхадаги эскизлари.
19. Юридик шахсларни алоіида тоифаларини давлат рўйхатидан ўтказиш учун (сони бир кишидан кўп бўлган акциядорлик жамиятлари, масъулияти чекланган ва єўшимча масъулиятли жамиятлар ва хўжалик ширкатлари, фермер хўжаликлари, шунингдек єўшилиб кетиш, єайтадан ташкил этиш, ажралиб чиєиш ёки ўзгартириш йўли билан тузиладиган тадбиркорлик субъектлари) мазкур Намунавий низомни 18-бандида кўрсатилган іужжатларга єўшимча тарзда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли єарори билан тасдикланган "Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш, іисобга єўйиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тартиби тўјрисидаги Низом"нинг 12-бандида кўрсатилган іужжатлар таєдим этилади.
20. Юридик шахс бўлмасдан тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи субъектларни давлат рўйхатидан ўтказиш аризага илова єилинадиган єуйидаги іужжатлар асосида амалга оширилади:
- якка тартибдаги тадбиркорни давлат рўйхатига олиш учун:
3x4 іажмдаги иккита фотосурат;
рўйхатга олиш бўйича белгиланган миєдордаги йијимни тўланганлиги тўјрисида банкнинг тўлов іужжати;
муір ва штампларни уч нусхадаги эскизлари (якка тартибдаги тадбиркорни іоіишига);
- деієон хўжалигини давлат рўйхатига олиш учун:
хўжаликни тузиш тўјрисида єишлоє хўжалик кооперативини ёки олий бошєарув органини ёіуд бошєа єишлоє хўжалик корхонасини иш берувчисини (маъмурият) єарори ва ер участкасини бериш тўјрисида туман іокимини єарори;
муір ва штампларни уч нусхадаги эскизлари (ариза берувчини хоіишига кўра).
Якка тартибдаги тадбиркор ва юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжаликлари давлат рўйхатидан ўтиш учун ариза берганда паспорт таєдим этилади (кўрсатилади).
21. Давлат рўйхатидан ўтказиш ёки рўйхатдан ўтказишни рад этиш тўјрисида єарор инспекция томонидан єуйидаги зарур іужжатлар илова єилинган іолда ариза олинган кундан бошлаб (ариза рўйхатга олинган кундан бошлаб) єабул єилинади:
икки иш кундан кечикмаган іолда - якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжаликлари бўйича;
уч иш кунидан кечикмасдан - юридик шахс сифатидаги барча тадбиркорлик субъектлари бўйича.
22. Давлат рўйхатидан ўтказиш тўјрисида єарор давлат реестрига давлат рўйхатидан ўтказиш тўјрисидаги тегишли маълумотларни киритиш йўли билан расмийлаштирилади. Бунда, тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказишни расмийлаштириш учун туман (шаіар) іокимини єарорини чиєариш талаб этилмайди.
Давлат рўйхатидан ўтказиш рад этилган іолларда ушбу рад этиш инспекция бошлији томонидан имзоланадиган тегишли хат билан расмийлаштирилади.
23. Ариза берувчини розилиги билан ўтказилган экспертиза давомида иш тартибида аниєланган камчиликларни тузатиш ва єайта ишлашга йўл єўйилади. Бунда, тузатишлар ва єайта ишлашлар мазкур Намунавий низомнинг 21-бандида белгиланган муддатлардан ошиб кетмаслиги керак.
24. Инспекция давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир кун мобайнида у іаєида давлат рўйхатидан олинган маълумотларни тадбиркорлик субъекти жойлашган жойдаги:
- юридик шахслар бўйича - статистика, солиє органларига ва муір ва штамп эскизларини уч нусхада илова єилган іолда ички ишлар органларига (юридик шахсни єайтадан ташкил этиш йўли билан тузилган тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олишда ички ишлар органларига, шунингдек єайтадан ташкил этилаётган юридик шахсни муіри ва штампини белгиланган тартибда йўє єилиш учун юборилади);
- якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжаликлари бўйича солиє органига іамда муір ва штамп эскизларини уч нусхада илова єилинган іолда ички ишлар органларига таєдим этилади (якка тартибдаги тадбиркорни хоіишига кўра).
25. Мазкур Намунавий низомни 24-бандида кўрсатилган маълумотлар олингандан сўнг икки кун муддатда:
солиє органлари - юридик шахсни, якка тартибдаги тадбиркорни юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжалигини іисобга олишни, жумладан бюджетдан ташєари Пенсия жамјармасига, бандлик жамјармасига ва йўл жамјармасига (тегишли фондларга тўловчилар бўлган субъектлар учун) сујурта бадалларини тўловчилар сифатида іисобга єўйишни амалга оширадилар, солиє тўловчини идентификация раєамини (ИНН) берадилар ва уни расмий равишда статистика органига ва инспекцияга маълум єиладилар;
статистика органлари - юридик шахсни корхона ва ташкилотларни ягона давлат реестрига єўшадилар, рўйхатга олиш картасини тўлдирадилар ва тадбиркорлик субъектига берилган кодларни инспекцияга ва солиє органига расмий равишда маълум єиладилар;
ички ишлар органлари муір ва штампни тайёрлашга рухсатномани расмийлаштирадилар ва инспекцияга икки нусхадаги эскиз билан биргаликда муір ва штамп тайёрлаш учун рухсатномани беради.
26. Инспекция статистика органларидан берилган кодлар тўјрисида, солиє органларидан эса - ИНН, іамда ички ишлар органларидан икки нусхадаги эскиз билан биргаликда муір ва штампини тайёрлаш учун рухсатномани олгандан сўнг:
ариза берувчига мазкур намунавий низомни 40-бандида белгиланган тартибда зарур іужжатларни расмийлаштиради ва беради;
бир ваєтни ўзида давлат реестрига давлат рўйхатига олиш тўјрисидаги (іисобга єўйиш) тегишли маълумотларни киритади.
27. Давлат рўйхатидан ўтказиш рад этилган іолларда тадбиркорлик субъектига барча таєдим этилган іужжатлар, шунингдек тўланган рўйхатдан ўтказиш йијимлари єайтариб берилади. Бунда, жавоб хати (рад этиш тўјрисидаги хат)нинг нусхасига ариза берувчи хатни олганлиги тўјрисидаги ёзувни ёзиб єўяди (шахсан топширилганда) ёки унга почта алоєа бўлимининг квитанцияси (почта орєали жўнатилганда) илова єилинади. Хатнинг нусхасига, шунингдек ариза берувчига рўйхатдан ўтказиш йијимининг єайтариб берилганлигини тасдиєловчи іужжат илова єилинади.
Агар ариза берувчи давлат рўйхатидан ўтказиш учун іужжатларни єайта топшириш ниятида бўлса, унга рўйхатдан ўтказиш йијими єайтарилмаслиги мумкин ва бу іаєда ариза берувчи томонидан жавоб хати (рад этиш тўјрисидаги хат)нинг нусхасида тегишли равишда ёзиб єўйилади.
28. Инспекцияда єуйидаги тадбиркорлик субъектларининг Давлат реестрлари юритилади:
а) юридик шахсларнинг давлат реестри;
б) якка тартибдаги тадбиркорларнинг давлат реестри;
в) юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжаликларининг давлат реестри.
Давлат реестрлари расмий іужжатлар іисобланади. Реестрлар ип ўтказиб тикилади, раєамланади ва тегишли іокимликнинг гербли муіри билан тасдиєланган бўлиши лозим. Давлат рўйхатидан ўтказилганлик іаєидаги маълумотлар реестрларга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли єарори билан белгиланган шакллар бўйича киритилади.
Компьютерлар ва тегишли дастурий таъминот мавжуд бўлган таєдирда єўшимча равишда рўйхатдан ўтказилган тадбиркорлик субъектларига оид маълумотларнинг электрон базасини юритилишига йўл єўйилади.
29. Давлат реестрини юритиш єуйидагиларни ўз ичига олади:
а) янги тадбиркорлик субъекти рўйхатдан ўтказилганлиги муносабати билан реестрга тегишли єайд ёзувини киритиш;
б) юридик шахснинг таъсис іужжатларига ўзгартириш ва єўшимчалар киритилиши муносабати билан реестрга тегишли єайд ёзувини киритиш;
в) статистика органларининг Корхона ва ташкилотларнинг Ягона давлат реестрига (юридик шахсни асосий фаолиятининг тури ёки унда ишловчиларнинг ўртача йиллик сонини ўзгариши билан) ўзгартиришлар киритилганлиги тўјрисидаги ёзма билдиришномасига асосан реестрга тегишли єайд ёзувини киритиш;
г) тадбиркорлик субъектининг почта манзили ўзгарганлиги тўјрисидаги ёзма билдиришномасига асосан реестрга тегишли єайд ёзувини киритиш;
д) якка тартибдаги тадбиркорнинг унга берилган давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўјрисидаги гувоіномада кўрсатилган фаолият жойи ва тури ўзгарганлиги тўјрисидаги ёзма билдиришномасига асосан реестрга тегишли єайд ёзувини киритиш;
е) тадбиркорлик субъектини тугатилиши муносабати билан реестрга тегишли єайд ёзувини киритиш;
ж) тадбиркорлик субъекти іаєидаги давлат реестрида кўрсатилган бошєа маълумотларнинг ўзгарганлиги муносабати билан тегишли єайд ёзувини киритиш.
30. Ўзбекистон Республикаси Фуєаролик кодексининг 44-моддасига мувофиє тадбиркорлик субъектларининг давлат реестри барчанинг танишиб чиєиши учун очиє іисобланади. Инспекция манфаатдор шахсларга давлат реестридаги тадбиркорлик субъектларига оид маълумотлар (кўчирма)ни беришга мажбур.
3-§. Рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришни ташкил этиш
31. Рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича Инспекциянинг функциялари рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича бўлим (сектор) томонидан амалга оширилади.
32. Инспекция келиб тушган аризаларга мувофиє єуйидагилар билан бојлиє бўлган рухсат берувчи іужжатларни (жумладан, бошланјич рухсатнома) расмийлаштирилади:
объектни єурилиши;
объектни йўналишини ўзгартириш ва реконструкциялаш;
турар жойларни нотурар жойларга айлантириш.
Инспекция юєорида кўрсатилган тартиботларни барча вазиятларида аризаларни єабул єилади ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиради (жумладан, бошланјич рухсатнома).
33. Єуриладиган объектларга рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш инспекция томонидан єуйидаги тартибда амалга оширилади:
1) рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш туман (шаіар) іокимини янги єурилишга ер участкасини ажратиш тўјрисидаги єарори нусхаси илова єилинган тегишли ариза асосида расмийлаштирилади;
2) Инспекция ариза тушган кундан эътиборан бир кун мобайнида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги геодезия, картография ва давлат кадастри Бош бошєармасининг кўчмас мулкни давлат кадастрини туман (шаіар) хизматига ёіуд Ўзбекистон Республикаси ер ресурслари бўйича Давлат єўмитасининг ер ресурслари бўйича туман хизматига (республикани бошєа іудуди бўйича) ер участкасига бўлган іуєуєни рўйхатдан ўтказиш учун ер участкасини ажратилиши тўјрисидаги ходимнинг єарорини юборади;
3) ер участкасига бўлган іуєуєларни рўйхатга олиш билан бир ваєтда инспекцияни масъул ходими бир кун муддат ичида муіандислик таъминоти бўйича юк іажмлари іисоб-китоблари билан лойиіалаш бўйича топшириєни тайёрлайди. Бунда, зарур іолатларда іисоб-китоблар ариза берувчи билан келишилади;
4) Инспекция бир кун муддат ичида туман (шаіар)нинг архитектура ва єурилиш бўйича бошєармасига (бўлимга) таъминот бўйича тегишли буюртмани беради:
геодезик топографик картани ишлаб чикиш;
муіандислик коммуникациялар тармоєларига (газ билан таъминлаш, энергия билан таъминлаш, сув билан таъминлаш, канализация, иссиєлик билан таъминлаш, телефон алоєаси тармоји) уланиш учун тегишли техник шартларни олиш;
архитектура-режалаштириш топшириєларини (I ва II єисмлар) ишлаб чиєиш.
Бунда, Тошкент шаіар инспекциялари "Тошкенттадєиєот" муіандислик-техник изланишлар институтига геодезик-топографик карталарни ишлаб чиєишга буюртманомалар берадилар.
Буюртманомага ер участкасини ажратиш тўјрисидаги іоким єарорининг нусхаси ва муіандислик таъминоти бўйича юк іажмларини іисоб-китоблари билан лойиіалаштиришга топшириє илова єилинади;
5) туман (шаіар)нинг архитектура ва єурилиш бошєармаси (бўлими) томонидан геодезик-топографик картани ишлаб чиєишни, туманлар (шаіарлар)нинг фойдаланиш ташкилотларида техник рўйхатга олиш кўринишидаги тегишли техник шартларни олишни, шунингдек, архитектура-режалаштириш топшириєларини ишлаб чиєишни таъминлаш 18 иш кунидан кўп бўлмаган муддатда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли єарори билан тасдиєланган "Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш, іисобга єўйиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тартиби тўјрисидаги Низом"нинг 30-39-бандларида белгиланган тартибда амалга оширилади;
6) агар туман (шаіар)нинг архитектура ва єурилиш бўйича бошєармасидан сўралган параметрлардаги техник шартларни бериш имконияти йўєлиги сабабли рад этувчи жавоб олинган іолда, инспекция томонидан тегишли техник шартларни беришни рад этилишини асосланганлиги ўрганиб чиєилади. Агар рад жавоби асосланмаган бўлса, инспекция іужжатларни ушбу босєич учун белгиланган муддатларда рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш масаласини іал єилиш учун архитектура ва єурилиш бўйича бошєармага (бўлимга) єайтариш іуєуєига эгадир.
Агар рад этиш асосланган бўлса инспекция, рад этилган кундан кейинги келувчи кундан кечикмасдан ушбу іаєда ариза берувчига ёзма равишда маълум єилади. Бунда, ариза берувчи билан келишган іолда техник шартлари учун параметрларни ўзгартириш мумкин ва лойиіалаштириш бўйича ўзгартирилган топшириє белгиланган тартибда ва муддатларда расмийлаштириш учун архитектура ва єурилиш бўйича бошєарма (бўлим)га юборилиши мумкин;
7) техник шартлар ва геодезик-топографик карталар билан ишлаб чиєилган архитектура-режалаштириш топширији олингандан сўнг инспекция рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисида тегишли гувоіномани расмийлаштиради ва уни мазкур Намунавий низомнинг 40-бандида белгиланган тартибда ариза берувчига топширади.
34. Объектларни йўналишини ўзгартириш ва реконструкциялашга рухсатномаларни расмийлаштириш инспекция томонидан єуйидаги тартибда амалга оширилади:
1) ариза берувчини мавжуд объектнинг лойиіа-смета іужжатларини илова єилган іолда ёзган аризаси олингандан кейин, инспекция шу куни тегишли аризани ва объектни лойиіа-смета іужжатларини туман (шаіар)нинг архитектура ва єурилиш бошєармасига (бўлимига) юборади;
2) Архитектура ва єурилиш бўйича бошєарма (бўлим) буюртманома олинган кундан эътиборан икки кун мобайнида инспекцияга объектни йўналишини ўзгартириш ва реконструкциялашга рухсатномани беради. Ушбу рухсатнома асосида инспекция бир кун мобайнида белгиланган тартибда туман (шаіар)нинг кўчмас мулк кадастри хнзматида рўйхатдан ўтказишни таьминлайди;
3) бунда, зарурат юзасидан муіандислик таъминоти бўйича юк іажмларини ўзгартириш билан объектни йўналиши ўзгартириш ва реконструкциялаш, рухсат берувчи іужжатларни олиш учун тартиботлардан ўтиш ва туман (шаіар)нинг кўчмас мулк кадастрида объектни рўйхатдан ўтказиш мазкур Низомнинг 33-бандида белгиланган тартибда амалга оширилади;
4) агар туман (шаіар)нинг архитектура ва єурилиш бўйича бошєармаси (бўлими) томонидан йўналишни ўзгартириш ва реконструциялаш имконияти йўєлиги сабабли рухсат берилмаганлиги тўјрисида жавоб олинса, инспекция томонидан тегишли рухсатномага розилик беришдан бош тортиш сабабларини асосланганлиги ўрганилади. Агар бош тортиш асосланмаган бўлса, инспекция бир кун муддат ичида рухсат бериш масаласини іал этиш учун іужжатлари архитектура ва єуриш бўйича бошєармага (бўлимга) єайтариш іуєуєига эгадир.
Агар рад этиш асосланган бўлса, инспекция рад этилган кундан эътиборан бир кундан кечикмасдан ушбу іаєда ариза берувчига ёзма равишда маълум єилади;
5) йўналишни ўзгартириш ва реконструкциялашга рухсат олингандан сўнг инспекция рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисида тегишли гувоіномани расмийлаштиради ва уни мазкур Низомнинг 40-бандида белгиланган тартибда ариза берувчига топширади.
35. Турар жойларни (ёки уларни єисмларини) нотурар жойлар тоифасига ўтказишга рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш инспекция томонидан єуйидаги тартибда амалга оширилади:
1) турар жойларни нотурар жойлар тоифасига ўтказиш тартиботлари єуйидагилар илова єилинган іолда ариза берувчи томонидан таєдим этилган ариза асосида инспекция томонидан амалга оширилади:
мавжуд хонага (жойга) ариза берувчини мулкий ёки бошєа мулк іуєуєини тасдиєловчи іужжатнинг нусхаси;
техник инвентаризация бўйича кадастр бюроси томонидан тайёрланган хона (жой)ни плани;
хона эгалари ва оилани вояга етган аъзоларини ўтказишга нотариал тарзда тасдиєланган ёзма розилиги;
2) инспекция ариза олинган кундан бошлаб бир кун муддат ичида туман (шаіар)нинг техник инвентаризация бюроси билан ўтказиш бўйича іужжатларни келишади ва кўриб чиєиш учун туман (шаіар) іокимлигига таєдим этади. Іокимлик эса икки кун муддат ичида инспекцияга туман (шаіар) іокимнинг тегишли єарорини етказади.
Ўтказишга рад жавоби олинган іолларда ариза берувчи єонунчиликда белгиланган тартибда даъво билан мурожаат этиши мумкин;
3) турар жойни (ёки унинг єисмини) нотурар жой тоифасига ўтказиш тўјрисидаги іоким єарори олингандан сўнг инспекция уни туман (шаіар)нинг кўчмас мулк кадастри хизматига таєдим этади, у эса бир кун мобайнида уни рўйхатга олади ва тегишли гувоіномани беради;
4) агар ариза берувчи хона параметрларини ўзгартириш ниятида бўлса, инспекция турар жойни нотурар жой тоифасига ўтказиш тўјрисидаги туман (шаіар) іокимини єарорини олган кунда, мазкур Намунавий низомда белгиланган тартибда туман (шаіар)нинг архитектура ва єурилиш бўйича бошєармаси (бўлими)га муіандислик-коммуникация тармоєларига уланиш бўйича техник шартларни олиш учун тегишли буюртманомани беради. Кейинги тартиботларни ўтиш мазкур Намунавий низомнинг 33-бандида белгиланган тартибда амалга оширилади.
4-§. Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва рухсат берувчи
іужжатларни расмийлаштириш билан бојлиє бўлган іужжатларни іисобга олиш ва бериш
36. Инспекция ва туман (шаіар) солиє органлари, статистика органлари ва ички ишлар органлари ўртасида тезкор ўзаро іаракатланиш маєсадларида, іисобга олишни амалга оширишда зарур бўлган тегишли маълумотларни айирбошлаш (давлат реестридан маълумотлар, ИНН ва статистика кодлари тўјрисида маълумотлар, шунингдек муір ва штампларнн тайёрлашга рухсатномаларни бериш) одатда ушбу маълумотларни юєорида кўрсатилган органларнинг масъул ходимлари томонидан тегишли кузатув іужжатларини расмийлаштирмасдан, шахсан єўлга топшириш йўли билан амалга оширилади.
Тегишли техник воситалар мавжуд бўлганда єонунчиликка мувофиє расмийлаштирилган ахборотларни электрон почта орєали айирбошлашга йўл єўйилади.
Туман (шаіар)лар іокимлари туман (шаіар)нинг солиє органлари, статистика органлари ва ички ишлар органларининг тегишли ахборотларни айирбошлашда тезкор ўзаро харакатланишини таъминлаш бўйича зарур чора-тадбирларни кўришлари шарт.
37. Тадбиркорлик субъектларини іисобга єўйишда тегишли органлар ўртасида ахборотларни айирбошланишни іисобга олишни таъминлаш маєсадларида инспекция томонидан мазкур Намунавий низомга 2-Иловага мувофиє шаклда іисобга єўйиш бўйича іужжатлар айланишини іисобга олиш журнали юритилади.
Іисобга єўйиш бўйича іужжатлар айланишини іисобга олиш журнали ип билан тикилган, раєамланган ва тегишли туман (шаіар іокимлигини, гербли муіри билан тасдиєланган бўлиши керак.
Іисобга єўйиш бўйича іужжатларни айланишини іисобга олиш журнали инспекция томонидан єуйидагиларни єайд этиш (іисобга олиш) учун ишлатилади:
тадбиркорлик субъекти тўјрисида давлат реестридан солиє, статистика органлари ва ички ишлар органларининг расмий таєдимотлари;
солиє ва статистика органларидан берилган ИНН ва статистика кодлари, шунингдек икки нусхадаги эскизлари билан муір ва штампларни тайёрлашга ички ишлар органларининг рухсатномалари тўјрисидаги расмий маълумотларни єабул єилиш.
38. Рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришда тегишли ваколатли органлар ва фойдаланиш ташкилотларини ўзаро іаракатларини іисобга олишни таъминлаш учун шунингдек мазкур Намунавий низомнинг 3-Иловасига биноан шаклда рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича іужжатлар айланишини іисобга олувчи журнал юритилади.
Рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича іужжатлар айланишини іисобга олувчи журнал ип билан тикилган, раєамланган ва тегишли туман (шаіар) іокимлигининг гербли муіри билан тасдиєланган бўлиши керак.
39. Рўйхатга олиш ва рухсат бериш бўйича зарур бўлган тартиботлар тугагандан сўнг инспекция белгиланган муддатларда єуйидагиларни беради:
тадбиркорлик субъектларига - юридик шахсларга - белгиланган шакл бўйича юридик шахснинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўјрисида гувоінома ва "рўйхатдан ўтказилди" белгиси єўйилган таъсис іужжатлари, шунингдек эскиз билан биргаликда муір ва штамп тайёрлашга рухсатномани;
якка тартибдаги тадбиркорга ва юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжалигига - белгиланган шаклда якка тартибдаги тадбиркорнинг (юридик шахс бўлмасдан ташкил этилган деієон хўжалигининг) давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўјрисида гувоіномани, шунингдек эскиз билан биргаликда муір ва штамп тайёрлашга рухсатномани беради (хоіишига кўра);
тадбиркорлик субъектига (аризага мувофиє) - белгиланган шаклда инспекция бошлији томонидан имзоланади ва єуйидаги тегишли іужжатлар илова єилинган, рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисида гувоінома:
- фойдаланиш ташкилотлари томонидан муіандислик-коммуникация тармоєларига уланиш бўйича берилган техник шартлар;
- архитектура-режалаштириш топширији;
- йўналишни ўзгартириш ёки реконструкциялашга рухсатнома, шунингдек, кўчмас мулк кадастри хизмати томонидан берилган рўйхатга олиш тўјрисидаги гувоінома;
- туман (шаіар) іокимининг турар жойни нотурар жой тоифасига ўтказиш тўјрисидаги єарори, шунингдек кўчмас мулк кадастри хизмати томонидан берилган рўйхатга олиш тўјрисидаги гувоінома;
- ер участкасига бўлган іуєуєни рўйхатга олиш тўјрисида гувоінома.
Янгидан тузилаётган тадбиркорлик субъектларига, шунингдек белгиланган тартибда текширишларни рўйхатга олиш дафтари берилади.
Давлат рўйхатидан ўтказиш тўјрисидаги гувоінома, шунингдек рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисидаги гувоінома инспекция бошлији томонидан имзоланади ва тегишли туман (шаіар) іокимлигининг гербли муіри билан таєєосланади.
40. Агар фаєат давлат рўйхатидан ўтиш учун ариза берилса, у іолда давлат рўйхатидан ўтиш тўјрисида гувоінома туман (шаіар) іокимининг муіри билан тасдиєланган "рўйхатдан ўтказилди" белгиси єўйилган таъсис іужжатлари, шунингдек эскиз билан биргаликда муір ва штампини тайёрлаш учун рухсатнома, статистика органларидан берилган кодлар тўјрисидаги ахборотлар, статистика органларидан берилган кодлар тўјрисидаги ахборотлар, солиє органларидан эса - ИНН, іамда ички ишлар органларидан тегишли рухсатномаларни олинган кундан эътиборан бир кундан кечикмаган іолда берилади.
Агар ариза фаєат рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш учун берилган іолларда тегишли рухсат берувчи іужжатлар илова єилинган рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисидаги гувоінома, тегишли ваколатли органлардан тегишли (охирги) рухсат берувчи іужжат олинган кундан сўнг бир кундан кечикмаган іолда ариза берувчига берилади.
Агар ариза бир ваєтнинг ўзида (бир йўла) іам давлат рўйхатидан ўтказишга, іам рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришга берилса, у іолда тадбиркорлик субъектига барча зарур іужжатлар охирги рухсат берувчи іужжат олинган кундан ёки статистик кодлар ва ИНН берилганлиги тўјрисида ахборот олинган кундан кейин бир кун ичида берилади.
41. Инспекция рўйхатдан ўтказилган іар бир тадбиркорлик субъекти бўйича єуйидаги іужжатлар тикиб єўйиладиган алоіида жилд юритади. Давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўјрисидаги гувоіноманинг нусхаси; ариза ва унга илова єилинган іужжатлар; таъсис іужжатларига киритилган ўзгартириш ва єўшимчаларни рўйхатдан ўтказиш, іамда тадбиркорлик субъектини тугатиш билан бојлиє бўлган іужжатлар; статистика органларининг корхоналар ва ташкилотларнинг Ягона давлат ресстрига киритилган ўзгартиришлари тўјрисидаги ёзма билдиришномалари; тадбиркорлик субъектларининг почта манзили ўзгарганлиги іаєидаги ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг фаолият жойи ва тури ўзгарганлиги іаєидаги ёзма билдиришномалари; тадбиркорлик субъекти тўјрисидаги давлат реестрида кўрсатилган бошєа маълумотларининг ўзгариши билан бојлиє бўлган іужжатлар.
Агар, шунингдек рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш учун іам ариза берилса, у іолда юєорида єайд этилган іужжатларга рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тўјрисида гувоіномани нусхаси ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш билан бојлиє бўлган бошєа іужжатлар (жумладан, мазкур Намунавий низомни 51-бандида кўрсатилган тегишли харажатларни тўланганлиги тўјрисида тўлов іужжатлари) єўшилади.
Жилдлар инспекцияда реестр (тартиб) раєами бўйича саєланади.
42. Инспекция келиб тушадиган бошєа іужжатлар (ёзишмалар) бўйича иш юритиш белгиланган тартибда іоким томонидан тасдиєланган номенклатурага мувофиє іолда олиб борилади.
IV. ИНСПЕКЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШ
43. Инспекция фаолиятни молиялаш учун туман (шаіар) іокимлигида єуйидаги махсус субсчётлар очилади:
1) инспекция фаолиятини молиялаш учун іокимликни махсус субсчёти (кейинчалик - инспекцияни молиялаш бўйича субсчёт);
2) рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича харажатларни єоплаш учун махсус субсчёт (кейинчалик - харажатларни єоплаш бўйича субсчёт).
44. Инспекцияни молиялаш бўйича субъектнинг маблајлари давлат рўйхатидан ўтказиш учун тушадиган йијимлар іисобга шаклланади.
Ушбу маєсадларда рўйхатга олиш учун йијимлар инспекцияни молиялаш бўйича махсус субсчётга тўланади.
45. Инспекция фаолиятини молиялаш бўйича субсчётга тушган маблајлар тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва іисобга єўйиш, ваколатли органларда дастлабки рухсат берувчи тегишли іужжатларни расмийлаштириш, инспекцияни меінатга іає тўлаш фондини шакллантириш, банк счётига хизмат кўрсатиш бўйича банк хизматларига іає тўлаш, шунингдек, инспекция зиммасига юклатилган бошєа вазифаларни амалга оширишни молиялашга ишлатилади (сарфланади).
Маблајлардан кўрсатилган маєсадларда фойдаланиш тегишли туман (шаіар) іокимлигининг молия-хўжалик бўлинмаси томонидан, туман (шаіар) іокимлигини молия бўлими билан биргаликда тушадиган йијимлар прогнози ва режалаштирилган харажатлардан келиб чиєєан іолда умумўрнатилган тартибда ишлаб чиєилган йиллик смета бўйича амалга оширилади. Харажатлар сметаси ва штат жадвали туман (шаіар) іокими томонидан тасдиєланади ва тегишли молия бўлими билан келишилади.
Рўйхатга олиш учун йијимлардан тушган тушумларни сарфланмаган єисми туман (шаіар) іокимининг єарори бўйича йилнинг охирида сарфланади (ишлатилади).
Туман (шаіар) іокимлигининг бухгалтерияси іар чоракда бюджет ташкилотлари учун белгиланган шакллар ва муддатларда инспекцияни молиялаш бўйича субсчёти маблајларини сарфланиши тўјрисидаги іисоботни тегишли молия бўлимларига топширадилар.
46. Рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришда тегишли рухсат берувчи іужжатларни бериш учун ваколатли органларни хизматига іає тўлаш фаєат инспекция органи амалга оширади.
Ушбу маєсадларда ариза берувчилар ариза бераётганда ёіуд инспекция томонидан тегишли рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришда харажатларни єоплаш бўйича субсчётга аризада кўрсатилган рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш учун зарур бўлган тегишли суммаларни ўтказадилар (тўлайдилар).
Бунда, харажатларни єоплаш бўйича субсчётга инспекцияни рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича харажатларини єоплаш учун ариза берувчиларни єуйидаги миєдорлардаги маблајлари келиб тушади:
ер участкасига бўлган іуєуєни рўйхатдан ўтказиш учун - юридик шахслардан энг кам ойлик иш іаєининг 50 фоизи миєдорида, жисмоний шахслар учун - энг кам ойлик иш іаєининг 10 фоизи миєдорида;
архитектура ва єурилиш бўйича Давлат єўмитасининг Молия вазирлиги билан келишган іолда белгиланган тарифи бўйича геодезик-топографик картани ишлаб чиєиш учун - энг кам ойлик иш іаєининг 5 бараваридан кўп бўлмаган іажмларда (миєдорда);
архитектура ва єурилиш бўйича Давлат єўмитасининг Молия вазирлиги билан келишган іолда белгиланган тарифи бўйича энг кам ойлик иш іаєини 20 бараваридан кўп бўлмаган іажмларда (миєдорда);
объектни кўчмас мулк кадастрида рўйхатдан ўтказиш учун - юридик шахслардан энг кам ойлик иш іаєини 50 фоизи миєдорида, жисмоний шахслар учун энг кам ойлик иш іаєини 10 фоиз миєдорида.
Харажатларни єоплаш бўйича субсчётлар орєали, шунингдек янгидан тузилган тадбиркорлик субъектларига бериладиган текширишларни рўйхатга олиш дафтарларга іає тўлаш амалга оширилади.
47. Рухсат берувчи тартиботларни амалга оширишда инспекция томонидан ариза берувчидан мазкур Намунавий низомни 46-бандида кўзда тутилмаган харажатларни талаб єилиниши ман єилинади.
Тегишли ваколатли органлар томонидан рухсат берувчи іужжатларни бериши рад этилган іолларда ариза берувчи томонидан тўланган (ўтказилган) маблајлар унга єайтарилади.
48. Рўйхатдан ўтказиш учун йијимлар, шунингдек 46-бандда кўрсатилган маблајларни ўтказиш (тўлаш) ариза берувчи томонидан алоіида тўлов іужжатлари билан амалга оширилади.
Шунингдек расмийлаштириш учун тўлов тўланадиган рухсат берувчи іужжатлар тўлов іужжатларида алоіида кўрсатилади.
49. Ваколатли органларни хизматларига тўланадиган іаєларни ушбу органларни счётларига ўтказиш инспекция томонидан тегишли іужжатлар расмийлаштирилгандан сўнг ёки уларни расмийлаштириш билан бир ваєтда амалга оширилади.
Ариза берувчи рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштиришни турли босєичларида ушбу іужжатларни расмийлаштиришдан бош тортиш ва тўланган маблајларини єайтарилишини талаб єилиш іуєуєига эгадир. Ушбу іолатларда ариза берувчининг маблајлари тегишли ариза асосида у берилган кундан бошлаб 3 кундан кечикмасдан єайтарилади.
50. Туман (шаіар) инспекцияларида ариза берувчиларга танишиш єулай бўлган жойларда рўйхатдан ўтиш учун йијимлар миєдорлари, шунингдек ваколатли органларни рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича хизматларига тўланадиган іаєни миєдори тўјрисида маълумотлар осиб єўйилиши керак.
51. Тегишли маєсаддар учун харажатларни єоплаш бўйича субсчётнинг маблајларидан фойдаланиш инспекция бошлији томонидан амалга оширилади.
Харажатларни єоплаш бўйича субсчёт маблајларидан бошєа маєсадларда фойдаланиш єатъиян ман этилади.
52. Харажатларни єоплаш бўйича субсчётга тушган маблајларни ва уларни сарфланишини іисобга олиб бериш учун инспекцияда мазкур Намунавий низомнинг 4-Иловасига биноан шаклда рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича маблајларни сарфланишини іисобга олувчи журнал юритилади. У раєамланган, ип билан тикилган ва туман (шаіар) іокимининг гербли муіри билан тасдиєланган бўлиши керак. Журнал инспекциянинг масъул ходими томонидан тўлдирилади.
53. Харажатларни єоплаш бўйича субсчётни маблајларини сарфланиши бўйича ички назорат туман (шаіар) іокимлигининг бухгалтерияси томонидан іар чоракда келиб тушган ва сарфланган маблајларни банк счётидан олинган кўчирма билан таєєослаш йўли орєали амалга оширилади.
V. ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ ВА РУХСАТ БЕРУВЧИ ІУЖЖАТЛАРНИ
РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИГА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН НАЗОРАТ

54. Давлат рўйхатидан ўтказиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш бўйича белгиланган тартибда сўзсиз риоя этилиши устидан назорат адлия органлари томонидан амалга оширилади.
55. Давлат рўйхатидан ўтказиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тартибини бузган мансабдор шахслар белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.
Давлат рўйхатидан ўтказиш ва рухсат берувчи іужжатларни расмийлаштириш тартибини бузиш оєибатида тадбиркорлик субъектларига ва уларни таъсисчиларига етказилган зарар айбдор шахслардан белгиланган тартибда єопланади.
Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.