«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Конунлар » Маъсулияти чекланган жамиятлар тугрисида
Янгилик маълумоти
 • Кўрилди: 97738
 • Муаллий: Admin
 • Вақти: 10-12-2012, 02:20
10-12-2012, 02:20

Маъсулияти чекланган жамиятлар тугрисида

Йўналиши: Конунлар

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНУНИ 06.12.2001 й. N 310-II

МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ХАМДА КЎШИМЧА МАСЪУЛИЯТЛИ
ЖАМИЯТЛАР ТЎГРИСИДА

Мазкур Конунга куйидагиларга мувофик ўзгартиришлар киритилган
ЎзР 04.04.2006 й. ЎРК-28-сон Конуни,
ЎзР 23.07.2007 й. ЎРК-104-сон Конуни,
ЎзР 14.12.2007 й. ЎРК-127-сон Конуни

 


 

I БОБ. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР
1-модда. Ушбу Єонуннинг маєсади
Ушбу Єонуннинг маєсади масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятларнинг тузилиши, фаолияти, єайта ташкил этилиши ва тугатилиши соіасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.
2-модда. Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятлар тўјрисидаги єонун іужжатлари
Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятлар тўјрисидаги єонун іужжатлари ушбу Єонун ва бошєа єонун іужжатларидан иборатдир.
3-модда. Масъулияти чекланган жамият
Бир ёки бир неча шахс томонидан таъсис этилган, устав фонди (устав капитали) таъсис іужжатлари билан белгиланган миєдорларда улушларга бўлинган хўжалик жамияти масъулияти чекланган жамият деб іисобланади. Масъулияти чекланган жамиятнинг иштирокчилари унинг мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайдилар ва жамият фаолияти билан бојлиє зарарлар учун ўзлари єўшган іиссалар єиймати доирасида жавобгар бўладилар.
Масъулияти чекланган жамиятнинг ўз іиссасини тўла єўшмаган иштирокчилари жамият мажбуриятлари бўйича іар бир иштирокчи іиссасининг тўланмаган єисмининг єиймати доирасида солидар жавобгар бўладилар.
4-модда. Єўшимча масъулиятли жамият
Бир ёки бир неча шахс томонидан таъсис этилган, устав фонди (устав капитали) таъсис іужжатлари билан белгиланган миєдорлардаги улушларга бўлинган хўжалик жамияти єўшимча масъулиятли жамият деб іисобланади. Бундай жамиятнинг иштирокчилари жамият мажбуриятлари бўйича ўзига тегишли мол-мулклари билан іамма учун бир хил бўлган ва єўшган іиссалари єийматига нисбатан жамиятнинг таъсис іужжатларида белгиланадиган каррали миєдорда солидар тарзда субсидиар жавобгар бўладилар.
Єўшимча масъулиятли жамият иштирокчилари жавобгарлигининг энг юєори миєдори єўшимча масъулиятли жамиятнинг уставида назарда тутилади.
Иштирокчилардан бири банкрот бўлиб єолганида унинг єўшимча масъулиятли жамият мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги, агар жамиятнинг таъсис іужжатларида жавобгарликни таєсимлашнинг бошєача тартиби назарда тутилган бўлмаса, бошєа иштирокчилар ўртасида уларнинг єўшган іиссаларига мутаносиб равишда таєсимланади.
5-модда. Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятларнинг іуєуєий іолати
Масъулияти чекланган ёки єўшимча масъулиятли жамият (бундан буён матнда жамият деб юритилади) єонун іужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан юридик шахс маєомига эга бўлади.
Жамият єонун іужжатларида белгиланган тартибда бошєа юридик шахсларнинг муассиси бўлишга ёки уларнинг устав фондида (устав капиталида) бошєача тарзда иштирок этишга, ваколатхоналар ва филиаллар тузишга іаєлидир.
Жамият, агар унинг таъсис іужжатларида бошєача єоида белгиланган бўлмаса, номуайян муддатга тузилади.
Жамият тўлиє фирма номи давлат тилида ифодаланган ва жамиятнинг жойлашган манзили кўрсатилган думалоє муірга эга бўлиши керак. Жамиятнинг муірида унинг фирма номи жамиятнинг ихтиёрига биноан бошєа тилларда іам ифодаланиши мумкин.
Жамият ўзининг фирма номи ёзилган штампларига ва бланкаларига, ўз эмблемасига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатга олинган товар белгисига ва бошєа ўз белги-аломатларига эга бўлишга іаєлидир.
Жамият ўзининг мустаєил балансида іисобга олинадиган алоіида мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан іуєуєларни олиши, мажбуриятларга эга бўлиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.
Жамият єонун іужжатларида таєиєланмаган іар єандай фаолият турларини амалга ошириши мумкин.
Рўйхати єонунларда белгиланадиган айрим фаолият турлари билан жамият фаєат лицензия асосида шујулланиши мумкин.
Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига єарашли барча мол-мулк билан жавобгар бўлади.
Жамият ўз иштирокчиларининг мажбуриятлари юзасидан жавоб бермайди.
Жамиятнинг банкротлиги иштирокчи сифатидаги шахснинг айби туфайли вужудга келган бўлса, жамиятнинг мол-мулки етарли бўлмаган таєдирда бундай шахс зиммасига унинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатилиши мумкин.
Давлат ва унинг органлари жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, худди шунингдек жамият іам давлат ва унинг органлари мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди.
6-модда. Жамиятнинг фирма номи ва унинг жойлашган манзили
Жамият давлат тилидаги ва бир ваєтда жамиятнинг ихтиёрига биноан бошєа тиллардаги тўлиє фирма номига эга бўлиши лозим ва єисєартирилган фирма номига эга бўлишга іаєлидир.
Масъулияти чекланган жамиятнинг тўлиє фирма номи жамиятнинг тўлиє номини ва "масъулияти чекланган жамият" сўзларини ўз ичига олиши керак. Масъулияти чекланган жамиятнинг єисєартирилган фирма номи унинг тўлиє ёки єисєартирилган номини іамда "масъулияти чекланган жамият" деган сўзларни ёки MChJ аббревиатурасини ўз ичига олиши керак.
Єўшимча масъулиятли жамиятнинг тўлиє фирма номи жамиятнинг тўлиє номини ва "єўшимча масъулиятли жамият" деган сўзларни ўз ичига олиши керак. Єўшимча масъулиятли жамиятнинг єисєартирилган фирма номи жамиятнинг тўлиє ёки єисєартирилган номини іамда "єўшимча масъулиятли жамият" деган сўзларни ёки QMJ аббревиатурасини ўз ичига олиши керак.
Жамиятнинг фирма номи унинг ташкилий-іуєуєий шаклини акс эттирувчи, шу жумладан чет тиллардан ўзлаштирилган бошєа атамалар ва аббревиатураларни, агар єонунларда бошєача єоида назарда тутилган бўлмаса, ўз ичига олиши мумкин эмас.
Чет элликлар иштирокида ташкил этилаётган жамиятнинг фирма номига унинг муассислари єайси давлатга мансублигини кўрсатувчи єайд киритилиши мумкин.
Жамиятнинг жойлашган манзили унинг давлат рўйхатидан ўтказилган жойига єараб белгиланади. Жамиятнинг таъсис іужжатларида унинг бошєарув органлари доимий жойлашган ер ёки унинг асосий фаолияти юритиладиган жой жамиятнинг жойлашган манзили деб белгиланиши мумкин.
Жамият у билан алоєа амалга ошириладиган почта манзилига эга бўлиши лозим ва юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органни ўзининг почта манзили ўзгаргани тўјрисида хабардор єилиши шарт.7-модда. Жамиятнинг иштирокчилари

Юридик ва жисмоний шахслар жамиятнинг иштирокчилари бўладилар.
Єонунда айрим тоифадаги жисмоний шахсларнинг жамиятда иштирок этиши таєиєланиши ёки чекланиши мумкин.
Давлат іокимияти ва бошєарув органлари, агар єонун іужжатларида бошєача єоида белгиланган бўлмаса, жамиятнинг иштирокчилари бўлишга іаєли эмаслар.
Жамият бир шахс томонидан таъсис этилиши мумкин бўлиб, у жамиятнинг ягона иштирокчисига айланади. Жамият кейинчалик бир иштирокчиси бўлган жамиятга айланиши мумкин.
Жамият ягона иштирокчи сифатида бир шахсдан иборат бошєа хўжалик жамиятига эга бўлиши мумкин эмас.
Жамият иштирокчиларининг сони эллик кишидан ошмаслиги лозим.
Агар жамият иштирокчиларининг сони ушбу модданинг олтинчи єисмида белгиланган меъёрдан ошиб кетса, жамият бир йил ичида очиє акциядорлик жамияти ёки ишлаб чиєариш кооперативи этиб єайта тузилиши керак. Агар кўрсатилган муддат давомида жамият єайта тузилмаса ва жамият иштирокчиларининг сони белгиланган меъёрга єадар камаймаса, у юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органнинг талабига биноан суд тартибида тугатилиши керак.
8-модда. Жамият иштирокчиларининг іуєуєлари
Жамият иштирокчилари єуйидагиларга іаєлидирлар:
ушбу Єонунда ва жамиятнинг таъсис іужжатларида белгиланган тартибда жамиятнинг ишларини бошєаришда иштирок этиш;
єонун іужжатларида ва жамият таъсис іужжатларида белгиланган тартибда жамиятнинг фаолияти тўјрисида ахборот олиш іамда унинг бухгалтерия дафтарлари ва бошєа іужжатлари билан танишиш;
фойдани таєсимлашда иштирок этиш;
жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) ўз улушини ёхуд унинг бир єисмини ушбу Єонунда ва жамиятнинг уставида назарда тутилган тартибда мазкур жамиятнинг бир ёки бир неча иштирокчисига сотиш ёки ўзга тарзда уларнинг фойдасига воз кечиш;
жамият бошєа иштирокчиларининг розилигидан єатъи назар ушбу Єонунда ва жамиятнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган тартибда исталган ваєтда жамиятдан чиєиш;
жамият тугатилган таєдирда, кредиторлар билан іисоб-китоб єилинганидан кейин єолган мол-мулкнинг бир єисмини ёки унинг єийматини олиш.
Жами улушлари жамият устав фондининг (устав капиталининг) камида ўн фоизини ташкил этадиган жамият иштирокчилари ўз мажбуриятларини єўпол бузаётган ёхуд ўз іаракатлари (іаракатсизлиги) билан жамиятнинг фаолият кўрсатишига имкон бермаётган ёки уни жиддий тарзда єийинлаштираётган иштирокчини жамиятдан суд тартибида чиєарилишини талаб єилишга іаєлидирлар.
Жамият иштирокчилари єонун іужжатларида ва жамиятнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган бошєа іуєуєларга іам эга бўлишлари мумкин.
9-модда. Жамият иштирокчиларининг мажбуриятлари
Жамият иштирокчилари:
ушбу Єонунда ва жамиятнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган тартибда, миєдорда, усулларда ва муддатларда іисса єўшишлари;
жамият фаолияти тўјрисидаги сир тутилган ахборотни ошкор єилмасликлари шарт.
Жамият иштирокчиларининг єонун іужжатларида ва жамиятнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган бошєа мажбуриятлари іам бўлиши мумкин.II БОБ. ЖАМИЯТНИ ТАЪСИС ЭТИШ
10-модда. Жамиятни таъсис этиш тартиби
Жамиятнинг муассислари таъсис шартномасини тузадилар ва жамият уставини тасдиєлайдилар, ушбу Єонун 11-моддасининг иккинчи єисмида назарда тутилган іоллар бундан мустасно. Жамият муассислари жамиятнинг ижро этувчи органларини сайлайдилар (тайинлайдилар), шунингдек жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) пулсиз іиссалар єўшилган таєдирда, уларнинг пул баіосини тасдиєлайдилар. Жамият уставини тасдиєлаш тўјрисидаги єарор, шунингдек жамият муассислари киритадиган іиссаларнинг пул баіосини тасдиєлаш тўјрисидаги єарор муассислар томонидан бир овоздан єабул єилинади. Бошєа єарорлар жамиятнинг муассислари томонидан ушбу Єонунда ва жамиятнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган тартибда єабул єилинади.
Жамиятнинг муассислари жамиятни таъсис этиш билан бојлиє ва уни давлат рўйхатидан ўтказишга єадар юзага келган мажбуриятлар юзасидан солидар жавобгар бўладилар. Жамият муассисларнинг уни таъсис этиш билан бојлиє мажбуриятлари юзасидан, уларнинг іаракатлари кейинчалик жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши томонидан маъєулланган таєдирдагина жавобгар бўлади.
11-модда. Жамиятнинг таъсис іужжатлари
Жамиятнинг таъсис шартномаси ва устави жамият таъсис іужжатлари деб іисобланади.
Агар жамият бир шахс томонидан таъсис этилса, шу шахс тасдиєлаган устав жамиятнинг таъсис іужжати іисобланади. Жамият иштирокчиларининг сони икки ва ундан ортиє кишига кўпайса, улар ўртасида таъсис шартномаси тузилиши керак.
Жамият иштирокчисининг, аудиторнинг ёки исталган манфаатдор шахснинг талабига биноан жамият уларга жамиятнинг таъсис іужжатлари билан, шу жумладан унга киритилган ўзгартишлар билан танишиш имкониятини бериши шарт. Жамият иштирокчисининг талабига биноан жамият унга жамиятнинг таъсис шартномаси ва устави нусхаларини бериши шарт. Нусхаларни берганлик учун жамият томонидан олинадиган іає уларни тайёрлашга кетган харажатлардан ортиє бўлиши мумкин эмас.
Жамиятнинг таъсис іужжатларига ўзгартишлар жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши єарорига биноан киритилади. Жамиятнинг таъсис іужжатларига киритилган ўзгартишлар єонун іужжатларида назарда тутилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилиши керак.
Жамиятнинг таъсис іужжатларига киритилган ўзгартишлар давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб учинчи шахслар учун кучга киради. Ваколатхоналар ва филиаллар ташкил этилиши, шунингдек жамиятнинг почта манзили ўзгариши билан бојлиє ўзгартишлар киритилган іолларда, бундай ўзгартишлар юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган хабардор єилинган пайтдан бошлаб учинчи шахслар учун кучга киради.
Таъсис шартномаси єоидалари билан жамият устави єоидалари мос келмаган іолларда жамият устави єоидалари учинчи шахслар ва жамият иштирокчилари учун устувор кучга эга бўлади.
12-модда. Жамиятнинг таъсис шартномаси
Таъсис шартномасида жамиятнинг муассислари жамиятни тузиш мажбуриятини оладилар ва уни тузиш юзасидан биргаликдаги фаолият тартибини белгилайдилар. Таъсис шартномасида єуйидагилар іам белгиланади:
жамият муассисларининг (иштирокчиларининг) таркиби;
жамият устав фондининг (устав капиталининг) миєдори ва жамият іар бир муассиси (иштирокчиси) улушининг миєдори;
жамият таъсис этилаётганда унинг устав фондига (устав капиталига) іиссаларни єўшиш тартиби, миєдори, усуллари ва муддатлари;
іиссаларни єўшиш бўйича мажбуриятларини бузганлик учун жамият муассисларининг (иштирокчиларининг) жавобгарлиги;
жамиятнинг муассислари (иштирокчилари) ўртасида фойда ва зарарларни таєсимлаш шартлари ва тартиби;
жамият органларининг таркиби ва жамият иштирокчиларининг жамиятдан чиєиш тартиби.
13-модда. Жамият устави
Жамият уставида єуйидагилар кўрсатилиши керак:
жамиятнинг тўлиє ва єисєартирилган фирма номи;
жамият фаолиятининг предмети;
жамиятнинг почта манзили тўјрисидаги маълумотлар;
жамият органларининг таркиби ва ваколатлари тўјрисидаги, шу жумладан жамият иштирокчилари умумий йијилишининг мутлає ваколатига кирувчи масалалар тўјрисидаги, жамият органлари томонидан єарорлар єабул єилиш тартиби тўјрисидаги, шу жумладан єарорлар бир овоздан ёки квалификацион кўпчилик овоз билан єабул єилинадиган масалалар тўјрисидаги маълумотлар;
жамият устав фондининг (устав капиталининг) миєдори тўјрисидаги маълумотлар;
жамият іар бир иштирокчиси улушининг миєдори ва номинал єиймати тўјрисидаги маълумотлар;
жамият иштирокчиларининг іуєуєлари ва мажбуриятлари;
жамият иштирокчисининг жамиятдан чиєиш тартиби ва унинг оєибатлари тўјрисидаги маълумотлар;
жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушнинг (улуш бир єисмининг) бошєа шахсга ўтиши тартиби тўјрисидаги маълумотлар;
жамиятнинг іужжатларини саєлаш тартиби іамда жамият томонидан жамият иштирокчиларига ва бошєа шахсларга ахборот таєдим этиш тартиби тўјрисидаги маълумотлар;
жамиятнинг ваколатхоналари ва филиаллари тўјрисидаги маълумотлар;
єонун іужжатларига зид бўлмаган бошєа маълумотлар.
III БОБ. ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИ (УСТАВ КАПИТАЛИ)
14-модда. Жамият устав фондининг (устав капиталининг) таркиби
Жамият устав фонди (устав капитали) унинг иштирокчилари улушларининг номинал єийматларидан таркиб топади.
Жамият устав фондининг (устав капиталининг) миєдори жамиятни давлат рўйхатидан ўтказиш учун іужжатларни таєдим этиш санасидаги іолатга кўра єонун іужжатларида белгиланган энг кам ойлик иш іаєининг эллик бараваридан кам бўлмаслиги лозим.
Жамият иштирокчисининг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушининг миєдори фоизларда ёки каср кўринишида белгиланади. Жамият иштирокчиси улушининг миєдори унинг улуши номинал єиймати билан жамият устав фондининг (устав капиталининг) нисбатига тенг бўлиши керак.
Жамият иштирокчиси улушининг іаєиєий єиймати жамият соф активлари єийматининг унинг улуши миєдорига мутаносиб бўлган бир єисмига мос бўлади.
Жамиятнинг устави билан жамият иштирокчиси улушининг энг юєори миєдори, шунингдек жамият иштирокчилари улушларининг нисбатини ўзгартириш имконияти чеклаб єўйилиши мумкин. Бундай чеклашлар жамиятнинг айрим иштирокчиларига нисбатан белгиланиши мумкин эмас. Кўрсатиб ўтилган єоидалар жамият таъсис этилаётганда унинг уставида назарда тутилиши, шунингдек жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамият барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинадиган єарорига биноан жамиятнинг уставига киритилиши, ўзгартирилиши ва ундан чиєариб ташланиши мумкин.
Жамият давлат рўйхатидан ўтказиладиган пайтга єадар унинг іар бир иштирокчиси таъсис іужжатларида кўрсатилган жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) ўз іиссасининг камида ўттиз фоизини киритиши шарт.
Жамиятнинг іар бир иштирокчиси таъсис іужжатларида белгиланган ва жамият давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб бир йилдан ошмайдиган муддат мобайнида жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) ўз іиссасини тўлиє киритиши керак.
Жамиятнинг иштирокчиси томонидан іиссанинг тўлиє киритилганлиги жамият иштирокчисига бериладиган гувоінома билан тасдиєланади.
15-модда. Жамият устав фондига (устав капиталига) єўшиладиган іиссалар
Пул, єимматли єојозлар, ўзга ашёлар ёки мулкий іуєуєлар ёхуд пул баіосига эга бўлган бошєа шахсга ўтказиладиган ўзга іуєуєлар жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) єўшиладиган іиссалар бўлиши мумкин.
Жамиятнинг иштирокчилари ва жамиятга єабул єилинадиган учинчи шахслар томонидан жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) єўшиладиган пулсиз іиссаларнинг пул баіоси жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамиятнинг барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинадиган єарори билан тасдиєланади.
Устав фондига (устав капиталига) іисса сифатида жамиятга фойдаланиш учун берилган мол-мулкнинг муддат ўтгунга єадар ушбу мол-мулкдан фойдаланиш іуєуєи тугатилган таєдирда, жамиятнинг мол-мулкни берган иштирокчиси жамиятнинг талабига биноан унга шундай мол-мулкдан шунга ўхшаш шароитларда єолган муддат мобайнида фойдаланганлик учун тўланадиган іаєига тенг пул товони тўлаши шарт. Пул товони жамият томонидан уни бериш талабномаси таєдим этилганидан эътиборан агар жамият иштирокчилари умумий йијилишининг єарори билан товон тўлашнинг бошєача тартиби белгиланган бўлмаса, бир ой ичида бир йўла тўланиши керак. Бундай єарор жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) іисса сифатида мол-мулкдан фойдаланиш іуєуєини берган ва бу іуєує муддатидан илгари тугатилган жамият иштирокчисининг овозини іисобга олмаган іолда жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши томонидан єабул єилинади.
Таъсис іужжатларида жамият иштирокчиси томонидан устав фондига (устав капиталига) іисса сифатида жамиятга фойдаланиш учун берилган мол-мулкдан фойдаланиш іуєуєининг муддатидан илгари тугатилганлиги учун жамият иштирокчиси томонидан товон тўлашнинг бошєача тартиби назарда тутилган бўлиши мумкин.
Жамиятдан чиєарилган ёки ундан чиєиб кетган иштирокчи томонидан жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) іисса тариєасида фойдаланиш учун берилган мол-мулк, агар таъсис іужжатида бошєача єоида назарда тутилган бўлмаса, у єанча муддатга берилган бўлса, шунча муддат давомида жамият фойдаланишида єолаверади.
16-модда. Жамият устав фондининг (устав капиталининг) кўпайтирилиши
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтиришга у тўлиє тўланганидан кейингина йўл єўйилади.
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамият иштирокчилари умумий овозлари сонининг камида учдан икки єисмидан иборат кўпчилик овози билан (агар жамиятнинг уставида бундай єарорни єабул єилиш учун овозларнинг бундан кўпроє сони зарурлиги назарда тутилган бўлмаса) єабул єилинган єарорига биноан амалга оширилади.
Жамият устав фондининг (устав капиталининг) кўпайтирилиши жамиятнинг мол-мулки іисобига ва (ёки) жамият иштирокчиларининг єўшимча іиссалари іисобига ва (ёки), агар бу жамиятнинг устави билан таєиєланган бўлмаса, жамиятга єабул єилинадиган учинчи шахсларнинг іиссалари іисобига амалга оширилиши мумкин.
17-модда. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) унинг мол-мулки іисобига кўпайтириш

Жамият устав фондини (устав капиталини) жамиятнинг мол-мулки іисобига кўпайтириш тўјрисидаги єарор бундай єарор єабул єилинган йилдан олдинги йил учун жамиятнинг бухгалтерия іисоботи маълумотлари асосидагина єабул єилиниши мумкин.
Жамият устав фонди (устав капитали) жамиятнинг мол-мулки іисобига кўпайтириладиган сумма жамият соф активларининг єиймати билан устав фонди (устав капитали) іамда захира фонди суммаси ўртасидаги фарєдан ортиє бўлмаслиги керак.
Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) ушбу моддага мувофиє кўпайтирилганда жамият барча иштирокчилари улушларининг миєдорлари ўзгармаган іолда улар улушларининг номинал єиймати мутаносиб равишда кўпаяди.
18-модда. Жамият устав фондини (устав капиталини) унинг иштирокчиларининг єўшимча іиссалари ва жамиятга єабул єилинадиган учинчи шахсларнинг іиссалари
іисобига кўпайтириш
Жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамият барча иштирокчилари томонидан єўшимча іиссалар єўшиш іисобига жамият устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўјрисидаги єарорида єўшимча іиссаларнинг муайян умумий єиймати, жамият іар бир иштирокчисининг єўшимча іиссаси єийматининг миєдори, иштирокчилар томонидан єўшимча іиссаларни тўлиє єўшиш муддати белгиланиши керак.
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши жамият иштирокчисининг єўшимча іисса єўшиш тўјрисидаги аризаси (жамият иштирокчиларининг аризалари) ва (ёки), агар бу жамиятнинг таъсис іужжатларида таєиєланган бўлмаса, учинчи шахснинг (учинчи шахсларнинг) уни (уларни) жамиятга єабул єилиш ва іисса єўшиш тўјрисидаги аризаси (аризалари) асосида жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўјрисида бир овоздан єарор єабул єилиши мумкин.
Жамият иштирокчисининг аризасида ва учинчи шахснинг аризасида іиссани єўшиш тартиби, миєдори, усуллари ва муддати, шунингдек жамият иштирокчиси ёки учинчи шахс жамиятнинг устав фондида (устав капиталида) эга бўлишни хоілаган улуш миєдори кўрсатилган бўлиши керак. Аризада іиссаларни єўшиш ва жамиятга аъзо бўлиб киришнинг бошєа шартлари іам кўрсатилиши мумкин.
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўјрисидаги єарор билан бир ваєтда унинг таъсис іужжатларига жамият барча ёки айрим иштирокчиларининг (айрим иштирокчисининг) єўшимча іиссаларини єўшиш іисобига ва (ёки) жамиятга учинчи шахснинг (учинчи шахсларнинг) єабул єилиниши, жамият иштирокчилари улушларининг номинал єиймати тегишлича кўпайтирилиши ва (ёки) учинчи шахс (учинчи шахслар) улушининг номинал єиймати ва миєдори аниєланиши муносабати билан ўзгартишлар, зарур іолларда, шунингдек жамият иштирокчилари улушининг миєдорлари ўзгариши билан бојлиє ўзгартишлар киритиш тўјрисида єарор єабул єилиниши керак. Бунда жамият иштирокчиси улушининг номинал єиймати унинг єўшимча іиссаси єийматидан кўпроє суммага кўпайтирилиши мумкин эмас, жамиятга єабул єилинадиган іар бир учинчи шахс томонидан олинадиган улушнинг номинал єиймати унинг іиссаси єийматидан ортиє бўлиши мумкин эмас.
Єўшимча іиссаларни єўшишнинг муддати тугаган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай жамият иштирокчиларининг єўшимча іиссаларини ва (ёки) учинчи шахсларнинг іиссаларини єўшиш якунларини тасдиєлаш іаєида, шунингдек жамият устав фонди (устав капитали) миєдорини кўпайтириш, єўшимча іиссалар єўшган жамият иштирокчилари улушларининг номинал єийматини кўпайтириш ва (ёки) учинчи шахс (учинчи шахслар) улушининг номинал єиймати ва миєдорларини аниєлаш, зарур іолларда жамият иштирокчилари улушларининг миєдорлари ўзгариши билан бојлиє ўзгартишларни жамиятнинг таъсис іужжатларига киритиш тўјрисида жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши томонидан єарор єабул єилиниши керак.
Ушбу модданинг биринчи єисмида назарда тутилган іолларда, агар іиссалар єўшишнинг жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши томонидан белгиланган муддати ўтганидан кейин, белгиланган єўшимча іисса бир ёки бир неча иштирокчи томонидан тўлиє ёки єисман єўшилган бўлмаса, умумий йијилиши:
єўшимча іиссалар умумий єийматининг дастлабки белгиланган миєдорини жамият иштирокчиларининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушини тегишлича ўзгартириб, амалда єўшилган іиссаси миєдорига єадар улар амалда єўшган єўшимча іиссаларни іисобга олган іолда камайтириш тўјрисида;
єўшимча іиссалар умумий єийматининг дастлабки белгиланган миєдорини жамият иштирокчиларининг жамият устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўјрисидаги олдинги йијилиши єарори билан белгиланган улушларини саєлаб єолиш имкониятини берадиган миєдоргача камайтириш тўјрисида єарор єабул єилишга іаєлидир. Бу іолда жамият ўн кунлик муддат ичида олдинги йијилиш єарори билан белгиланган устав фондидаги (устав капиталидаги) жамият иштирокчиларининг улушлари ошиб кетишига олиб келган ўша єўшган пул іиссаларини жамият иштирокчиларига єайтариши шарт.
Ушбу модданинг бешинчи єисмида назарда тутилган жамият таъсис іужжатларидаги ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун іужжатлар, шунингдек жамият иштирокчилари томонидан єўшимча іиссалар ва учинчи шахслар томонидан іиссалар тўлиє миєдорда єўшилганлигини тасдиєловчи іужжатлар юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга таъсис іужжатларига ўзгартишлар жамият иштирокчиларининг умумий йијилишида тасдиєланган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай таєдим этилмоји лозим. Таъсис іужжатларидаги мазкур ўзгартишлар жамият иштирокчилари ва учинчи шахслар учун ўзгартишлар юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу модданинг бешинчи ва еттинчи єисмларида назарда тутилган муддатларга риоя этилмаган таєдирда ёхуд ушбу модданинг биринчи єисмида назарда тутилган єўшимча іиссалар барча иштирокчилар томонидан тўлиє єўшилмаган ёхуд ушбу модданинг олтинчи єисмида назарда тутилган єўшимча іиссалар умумий єийматининг дастлабки белгиланган миєдорини камайтириш тўјрисидаги єарор єабул єилинмаган таєдирда, жамият устав фондининг (устав капиталининг) кўпайтирилиши амалга ошмаган деб эътироф этилади. Бу іолда жамият ўн кунлик муддат ичида жамият иштирокчиларига улар томонидан киритилган єўшимча пул іиссаларини єайтариши шарт.
Пул іиссалари ушбу модда олтинчи єисмининг учинчи хатбошисида, шунингдек саккизинчи єисмида кўрсатилган муддатда ўз ваєтида єайтарилмаган таєдирда, жамият єонун іужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда фоизлар тўлаши шарт.
Пулсиз іиссалар єўшган жамият иштирокчиларига жамият ушбу модда олтинчи єисмининг учинчи хатбошисида, шунингдек саккизинчи єисмида кўрсатилган іолларда уч ойлик муддатда уларнинг іиссаларини єўшилган шаклида ёки уларнинг розилиги билан пул шаклида єайтариши, іиссалар кўрсатилган муддатда єайтарилмаган таєдирда эса, іисса сифатида киритилган мол-мулкдан фойдалана олмаганлиги оєибатида бой берилган фойдани іам єоплаши шарт.
19-модда. Жамият устав фондини (устав капиталини) камайтириш
Жамият ўз устав фондини (устав капиталини) камайтиришга іаєлидир, ушбу Єонунда назарда тутилган іолларда эса, жамият ўз иштирокчиларининг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларининг номинал єийматини камайтириши ва (ёки) жамиятга тегишли улушларнинг іаєини тўлаш орєали устав фондини (устав капиталини) камайтириши шарт.
Жамият, агар бундай камайтириш натижасида устав фондининг (устав капиталининг) миєдори жамиятнинг таъсис іужжатларидаги тегишли ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун іужжатларни таєдим этиш санасидаги іолатга кўра ушбу Єонунга мувофиє белгиланган устав фондининг (устав капиталининг) минимал миєдоридан кам бўлиб єолса, ушбу Єонунга мувофиє жамият ўз устав фондини (устав капиталини) камайтиришга мажбур іолларда эса жамият давлат рўйхатидан ўтказилган санадаги іолатга кўра ушбу Єонунга мувофиє белгиланган устав фонди (устав капиталининг) минимал миєдоридан кам бўлиб єолса, жамият ўзининг устав фондини (устав капиталини) камайтиришга іаєли эмас.
Жамият барча иштирокчилари улушларининг номинал єийматини камайтириш йўли билан жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш жамият барча иштирокчилари улушларининг миєдорлари саєлаб єолинган іолда амалга оширилмоји лозим.
Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан бир йил мобайнида унинг устав фонди (устав капитали) тўлиє тўланмаган таєдирда, жамият ўзининг устав фондини (устав капиталини) амалда тўланган миєдоргача камайтиришини эълон єилиши ва унинг камайтирилганлигини белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиши ёки жамиятни тугатиш тўјрисида єарор єабул єилиши лозим.
Агар иккинчи ва іар бир кейинги молия йили тугаганидан кейин жамият соф активларининг єиймати унинг устав фондидан (устав капиталидан) кам бўлиб єолса, жамият ўзининг устав фондини (устав капиталини) ўзининг соф активлари єийматидан ошмайдиган миєдоргача камайтирилишини эълон єилиши ва бундай камайтиришни белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиши шарт.
Агар иккинчи ва іар бир кейинги молия йили тугаганидан кейин жамият соф активларининг єиймати жамиятнинг давлат рўйхатидан ўтказилиши санасидаги іолатга кўра ушбу Єонунда белгиланган устав фондининг (устав капиталининг) минимал миєдоридан кам бўлиб єолса, жамият тугатилиши керак.
Жамият соф активларининг єиймати єонун іужжатларида белгиланган тартибда аниєланади.
Жамият ўз устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўјрисида єарор єабул єилинган санадан эътиборан ўттиз кун ичида жамиятнинг устав фонди (устав капитали) камайтирилгани ва унинг янги миєдори іаєида жамиятнинг ўзига маълум бўлган барча кредиторларини ёзма равишда хабардор єилиши, шунингдек єабул єилинган єарор тўјрисида оммавий ахборот воситаларида хабар эълон єилиши шарт. Бунда жамият кредиторлари ўзларига хабарнома йўлланган санадан эътиборан ўттиз кун ичида ёки єабул єилинган єарор тўјрисида хабар эълон єилинган санадан эътиборан ўттиз кун ичида жамият тегишли мажбуриятларини муддатидан илгари тугатишини ёки ижро этишини іамда ўзлари кўрган зарарнинг ўрнини єоплашини ёзма равишда талаб єилишга іаєлидирлар.
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш билан бојлиє таъсис іужжатларидаги ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш кредиторлар ушбу моддада белгиланган тартибда хабардор єилинганлиги далиллари таєдим этилган таєдирдагина єонун іужжатларига мувофиє амалга оширилади.
Ушбу моддада назарда тутилган іолларда жамият ўз устав фондини (устав капиталини) камайтириш ёки ўзининг тугатилиши тўјрисида уч ойлик муддатда єарор єабул єилмаса, кредиторлар жамият мажбуриятларини муддатидан илгари тугатишини ёки ижро этишини ва ўзлари кўрган зарарнинг ўрнини єоплашини талаб єилишга іаєлидир. Юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган бундай іолларда жамиятни тугатиш тўјрисида судга талабнома таєдим этишга іаєлидир.
20-модда. Жамият иштирокчисининг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушининг (улуши бир єисмининг) жамиятнинг бошєа иштирокчиларига ва учинчи шахсларга ўтиши
Жамият иштирокчиси жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) ўз улушини ёхуд унинг бир єисмини жамиятнинг бир ёки бир неча иштирокчисига сотишга ёки ўзга тарзда улар фойдасига воз кечишга іаєлидир. Бундай битимни тузиш учун, агар жамият уставида бошєача єоида назарда тутилмаган бўлса, жамиятнинг ёки жамият бошєа иштирокчиларининг розилиги талаб єилинмайди.
Жамият иштирокчиси, агар жамиятнинг уставида таєиєланган бўлмаса, ўз улушини (улушининг бир єисмини) учинчи шахсларга сотиши ёки бошєача тарзда уларнинг фойдасига воз кечиши мумкин.
Жамият иштирокчисининг улуши тўлиє тўлангунга єадар бўлган даврда у фаєат тўланган єисми бўйича бошєа шахсга ўтказилиши мумкин.
Жамият иштирокчилари жамият иштирокчисининг улушини (улушининг бир єисмини) учинчи шахсга таклиф єилинадиган баіо бўйича ўз улушлари миєдорларига мутаносиб равишда сотиб олишда имтиёзли іуєуєдан, агар жамиятнинг уставида ёки жамият иштирокчиларининг келишувида мазкур іуєуєни амалга оширишнинг бошєача тартиби назарда тутилган бўлмаса, фойдаланадилар. Агар жамиятнинг бошєа иштирокчилари улушни (улушнинг бир єисмини) сотиб олишда ўзларининг имтиёзли іуєуєларидан фойдаланмаган бўлсалар, жамият ўзининг иштирокчиси томонидан сотилаётган улушни (улушнинг бир єисмини) сотиб олишда имтиёзли іуєуєєа эга бўлади.
Ўз улушини (улушининг бир єисмини) учинчи шахсга сотиш ниятида бўлган жамият иштирокчиси улуши сотиладиган баіони ва бошєа шартларни кўрсатган іолда бу іаєда жамиятнинг єолган иштирокчиларини ва жамиятнинг ўзини ёзма равишда хабардор єилиши шарт. Жамиятнинг уставида хабарнома жамият иштирокчиларига жамият орєали юборилиши назарда тутилиши мумкин. Жамият иштирокчилари ва (ёки) жамият сотиш учун таклиф єилинаётган бутун улушни (улушнинг бутун єисмини) сотиб олишда имтиёзли іуєуєдан, шундай хабар берилган кундан эътиборан бир ой ичида фойдаланмаган таєдирда (агар жамият уставида ёки жамият иштирокчиларининг келишувида бошєа муддат назарда тутилган бўлмаса) улуш (улушнинг бир єисми) жамиятга ва унинг иштирокчиларига хабар єилинган баіоларда ва шартларда учинчи шахсга сотилиши мумкин.
Улушни (улушнинг бир єисмини) жамият иштирокчилари улушларининг миєдорларига номутаносиб равишда сотиб олишнинг имтиёзли іуєуєини амалга ошириш тартибини белгиловчи єоидалар жамият уставида уни таъсис этиш чојида назарда тутилиши, жамият барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинган умумий йијилишнинг єарорига биноан жамиятнинг уставига киритилиши, ўзгартирилиши ва жамиятнинг уставидан чиєариб ташланиши мумкин.
Улуш (улушнинг бир єисми) сотиб олишнинг имтиёзли іуєуєи бузилган іолда сотилган таєдирда, жамиятнинг исталган иштирокчиси ва (ёки) жамият, агар жамиятнинг уставида улушни (улушнинг бир єисмини) сотиб олишда жамият имтиёзли іуєуєєа эгалиги назарда тутилган бўлса, бундай бузилишни билган ёхуд уни билиши лозим бўлган пайтдан эътиборан уч ой ичида сотувчининг іуєуєлари ва мажбуриятларини ўзларига ўтказишни суд тартибида талаб єилишга іаєлидирлар. Мазкур имтиёзли іуєуєдан бошєанинг фойдасига воз кечишга йўл єўйилмайди.
Жамиятнинг уставида жамият иштирокчисининг улушини (улушининг бир єисмини) сотишдан бошєача тарзда учинчи шахслар фойдасига воз кечиш учун жамиятнинг ёки жамият єолган иштирокчиларининг розилигини олиш зарурлиги назарда тутилиши мумкин.
Жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушдан (улушнинг бир єисмидан) бошєа шахснинг фойдасига воз кечиш, агар уни нотариал шаклда амалга ошириш тўјрисидаги талаб жамиятнинг уставида назарда тутилган бўлмаса, оддий ёзма шаклда амалга оширилиши керак. Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушдан (улушнинг бир єисмидан) ўзганинг фойдасига воз кечиш бўйича битимнинг ушбу модда ёки жамиятнинг уставида белгиланган шаклига риоя этмаслик унинг іаєиєий эмас деб топилишига олиб келади.
Жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушдан (улушнинг бир єисмидан) бошєа шахснинг фойдасига воз кечилгани іаєида бундай воз кечишнинг далилларини таєдим этган іолда ёзма равишда жамият хабардор єилиниши лозим. Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (улушнинг бир єисмини) олувчи мазкур воз кечиш тўјрисида жамият хабардор єилинган пайтдан эътиборан жамият иштирокчисининг іуєуєларига эга бўлади ва мажбуриятларини амалга оширади.
Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (улушнинг бир єисмини) олувчига жамият иштирокчисининг мазкур улушдан (улушнинг бир єисмидан) воз кечишига єадар юзага келган барча іуєуєлари ва мажбуриятлари ўтади.
Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушлар жисмоний шахсларнинг меросхўрларига ва жамиятнинг иштирокчилари бўлган юридик шахсларнинг іуєуєий ворисларига ўтади.
Жамиятнинг иштирокчиси бўлган юридик шахс тугатилган таєдирда, унинг кредиторлари билан іисоб-китоб тугалланганидан сўнг єолган унга єарашли улуш, агар єонун іужжатларида ёки тугатилаётган юридик шахснинг таъсис іужжатларида бошєача єоида назарда тутилган бўлмаса, тугатилаётган юридик шахснинг иштирокчилари ўртасида таєсимланади.
Жамиятнинг уставида ушбу модданинг ўн иккинчи ва ўн учинчи єисмларида белгиланган улушнинг ўтиши ва таєсимланишига фаєат жамият єолган иштирокчиларининг розилиги билан йўл єўйилиши назарда тутилиши мумкин.
Жамиятнинг вафот этган иштирокчисининг меросхўри томонидан мерос єабул єилингунга єадар жамиятнинг вафот этган иштирокчиси іуєуєлари васиятномада кўрсатилган шахс томонидан, бундай шахс бўлмаган таєдирда эса нотариус тайинлаган бошєарувчи томонидан амалга оширилади.
Агар жамиятнинг уставида жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушдан (улушнинг бир єисмидан) жамиятнинг иштирокчилари ёки учинчи шахслар фойдасига воз кечиш, улушнинг (улуш бир єисмининг) меросхўрларига ёки іуєуєий ворисларига ўтиши ёхуд тугатилаётган юридик шахснинг иштирокчилари ўртасида улушнинг (улуш бир єисмининг) таєсимланиши учун жамият иштирокчиларининг розилигини олиш зарурлиги назарда тутилган бўлса, агар жамият иштирокчиларига мурожаат этилган пайтдан бошлаб ўттиз кун мобайнида ёки жамиятнинг уставида белгиланган бошєа муддат давомида жамиятнинг барча иштирокчиларидан бирортасидан розилик олинган бўлса ёки жамият иштирокчиларининг бирортасидан розилик беришга ёзма раддия олинган бўлмаса, бундай розилик олинган деб іисобланади.
Агар жамиятнинг уставида жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушдан (улушнинг бир єисмидан) жамиятнинг иштирокчилари ёки учинчи шахслар фойдасига воз кечиш учун жамиятнинг розилигини олиш зарурлиги назарда тутилган бўлса, агар жамиятга мурожаат этилган пайтдан эътиборан ўттиз кун мобайнида ёки жамият уставида белгиланган бошєа муддат мобайнида жамиятнинг ёзма розилиги олинган бўлса, ёхуд жамиятдан розилик беришга ёзма раддия олинган бўлмаса, бундай розилик олинган деб іисобланади.
Ушбу Єонунда ёки бошєа єонунларда назарда тутилган іолларда, жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улуш (улушнинг бир єисми) очиє ким ошди савдоси орєали сотилганда, мазкур улушнинг (улуш бир єисмининг) олувчиси жамиятнинг ёки унинг иштирокчиларининг розилигидан єатъи назар жамиятнинг иштирокчисига айланади.
21-модда. Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушлар гарови
Жамиятнинг иштирокчиси жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) ўзига тегишли улушни (улушнинг бир єисмини) жамиятнинг бошєа иштирокчисига ёки, агар бу жамиятнинг уставида таєиєланган бўлмаса, жамиятнинг розилиги билан учинчи шахсга жамият барча иштирокчиларининг кўпчилик овози билан, агар бундай єарорни єабул єилиш учун жамиятнинг уставида бундан іам кўпроє овозлар сони назарда тутилган бўлмаса, єабул єилинган жамият иштирокчилари умумий йијилишининг єарорига биноан гаровга єўйишга іаєлидир. Ўз улушини (улушининг бир єисмини) гаровга єўйиш ниятида бўлган жамият иштирокчисининг овозлари овоз бериш натижаларини аниєлашда іисобга олинмайди.
22-модда. Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (улушнинг бир єисмини) жамият томонидан олиниши

Жамият ўзининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (улушнинг бир єисмини) олишга іаєли эмас, ушбу Єонунда назарда тутилган іоллар бундан мустасно.
Жамиятнинг уставида жамият иштирокчисининг улушидан (улушининг бир єисмидан) учинчи шахслар фойдасига воз кечиш таєиєланган бўлса, жамиятнинг бошєа иштирокчилари эса уни олишни рад этса, шунингдек улушдан (улушнинг бир єисмидан) жамиятнинг иштирокчиси ёки учинчи шахс фойдасига воз кечиш рад этилган таєдирда, агар бундай розиликни олиш зарурлиги жамиятнинг уставида назарда тутилган бўлса, жамият иштирокчисининг талабига биноан жамият унга єарашли улушни (улушнинг бир єисмини) олишга мажбур. Бунда жамият ўзининг иштирокчисига бу улушнинг (улуш бир єисмининг) жамиятнинг иштирокчиси шундай талаб билан мурожаат этган кундан олдинги охирги іисобот даври учун жамиятнинг бухгалтерия іисоботлари маълумотлари асосида аниєланадиган іаєиєий єийматини тўлаши ёки жамият иштирокчисининг розилиги билан унга худди шундай єийматдаги мол-мулкни асли іолида бериши шарт.
Жамиятни таъсис этиш чојида жамиятнинг устав фондига (устав капиталига) ўз іиссасини ўз муддатида тўлиє миєдорда єўшмаган жамият иштирокчисининг улуши, шунингдек ушбу Єонун 15-моддасининг учинчи єисмида назарда тутилган пул товонини муддатида таєдим этмаган жамият иштирокчисининг улуши жамиятга ўтади. Бунда жамият иштирокчисига улушнинг (мол-мулк жамият фойдаланишида бўлган муддатга) у єўшган іиссанинг єисмига мутаносиб равишдаги єисмининг іаєиєий єийматини жамият тўлаши ёки жамият иштирокчисининг розилиги билан унга худди шундай єийматдаги мол-мулкни асли іолида беришга мажбур. Улуш бир єисмининг іаєиєий єиймати іиссани єўшиш ёки товонни таєдим этишнинг муддати ўтадиган кундан олдинги охирги іисобот даври учун жамиятнинг бухгалтерия іисоботлари маълумотлари асосида аниєланади.
Жамиятнинг уставида улушнинг іиссанинг тўланмаган єисмига ёки пул товони суммасига (єийматига) мутаносиб єисми жамиятга ўтиши назарда тутилиши мумкин.
Жамиятдан чиєарилган ёки ундан чиєиб кетган жамият иштирокчисининг улуши жамиятга ўтади. Бунда жамият жамиятдан чиєарилган ёки чиєиб кетган иштирокчига улушининг чиєарилиш ёки чиєиб кетиш санасидан олдинги охирги іисобот даври учун жамиятнинг бухгалтерия іисоботлари маълумотлари бўйича аниєланадиган іаєиєий єийматини тўлаши ёки жамиятдан чиєарилган ёки чиєиб кетган иштирокчисининг розилиги билан унга худди шундай єийматдаги мол-мулкни асли іолида бериши шарт.
Ушбу Єонуннинг 20-моддаси ўн иккинчи, ўн учинчи ва ўн тўртинчи єисмларида назарда тутилган іолларда жамиятнинг иштирокчилари улушнинг ўтиши ёки таєсимланишига розилик беришни рад этсалар, агар жамиятнинг уставига мувофиє бундай розилик олиниши зарур бўлса, улуш жамиятга ўтади. Бунда жамият вафот этган жамият иштирокчисининг меросхўрларига, єайта ташкил этилган жамият иштирокчиси бўлган юридик шахснинг іуєуєий ворисларига ёки жамият иштирокчиси бўлган тугатилган юридик шахснинг иштирокчиларига тегишинча вафот єилиш, єайта ташкил этилиш ёки тугатилиш кунидан олдинги охирги іисобот даври учун жамиятнинг бухгалтерия іисоботлари маълумотлари асосида аниєланадиган улушнинг іаєиєий єийматини тўлаши ёхуд уларнинг розилиги билан уларга худди шундай єийматдаги мол-мулкни асли іолида бериши шарт.
Ушбу Єонуннинг 24-моддасига мувофиє жамият томонидан жамият иштирокчиси улушининг (улуши бир єисмининг) іаєиєий єиймати унинг кредиторлари талабига биноан тўланган таєдирда, улуш іаєиєий єийматининг жамият бошєа иштирокчилари томонидан тўланмаган єисми жамиятга ўтади, улушнинг єолган єисми жамиятнинг иштирокчилари ўртасида улар єўшган тўловга мутаносиб равишда таєсимланади.
Улуш (улушнинг бир єисми) жамиятнинг иштирокчиси у жамият томонидан олиниши тўјрисида талабнома таєдим этган ёки іиссани єўшиш муддати ўтган ёхуд товон берилган ёки иштирокчини жамиятдан чиєариш тўјрисидаги суд єарори єонуний кучга кирган ёки жамиятнинг исталган иштирокчиси улушнинг жамият иштирокчиси бўлган жисмоний шахсларнинг меросхўрларига (юридик шахсларнинг іуєуєий ворисларига) ўтишига ёхуд унинг жамият иштирокчиси бўлган тугатилган юридик шахснинг иштирокчилари ўртасида таєсимланишига розилик беришни рад этган ёки жамият иштирокчиси улушининг (улуши бир єисмининг) іаєиєий єиймати унинг кредиторлари талабига биноан жамият томонидан тўланган пайтдан эътиборан жамиятга ўтади.
Улуш (улушнинг бир єисми) жамиятга ўтган пайтдан эътиборан бир йил ичида, агар жамиятнинг уставида камроє муддат назарда тутилган бўлмаса, жамият улушнинг (улуш бир єисмининг) іаєиєий єийматини тўлаши ёки худди шундай єийматдаги мол-мулкни асли іолида бериши шарт.
Улушнинг (улуш бир єисмининг) іаєиєий єиймати жамият соф активларининг єиймати билан унинг устав фонди (устав капитали) миєдори ўртасидаги фарє іисобидан тўланади. Агар бундай фарє етарли бўлмаса, жамият ўзининг устав фондини (устав капиталини) етишмаётган суммага камайтириши шарт.
23-модда. Жамиятга єарашли улушлар
Жамиятга єарашли улушлар жамият иштирокчиларининг умумий йијилишида овоз бериш натижаларини аниєлаш, шунингдек жамият тугатилган таєдирда унинг фойдаси ва мол-мулки таєсимланаётганда іисобга олинмайди.
Жамиятга єарашли улуш у жамиятга ўтган кундан эътиборан бир йил ичида жамият иштирокчилари умумий йијилишининг єарорига биноан жамиятнинг барча иштирокчилари ўртасида уларнинг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларига мутаносиб равишда таєсимланиши ёхуд жамиятнинг барча ёки айрим иштирокчиларига ва (ёки), агар бу жамиятнинг уставида таєиєланган бўлмаса, учинчи шахсларга сотилиши іамда тўлиє тўланиши керак. Улушнинг таєсимланмаган ёки сотилмаган єисмининг іаєи жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) тегишлича камайтирган іолда тўланиши керак. Улушни жамият иштирокчиларининг улушлари миєдорлари ўзгарадиган тарзда жамият иштирокчиларига сотиш, улушни учинчи шахсларга сотиш, шунингдек улушни сотиш билан бојлиє ўзгартишларни жамиятнинг таъсис іужжатларига киритиш жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамиятнинг барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинган єарори асосида амалга оширилади.
Ушбу моддада назарда тутилган, жамиятнинг таъсис іужжатларига киритилган ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун іужжатлар, улуш сотилган таєдирда эса, жамият томонидан сотилган улушнинг іаєи тўланганлигини тасдиєловчи іужжатлар іам юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга жамият иштирокчилари улушларининг іаєини тўлаш якунларини тасдиєлаш ва жамиятнинг таъсис іужжатларига тегишли ўзгартишлар киритиш тўјрисида єарор єабул єилинган кундан эътиборан бир ой ичида таєдим этилиши шарт.
24-модда. Ундирувни жамият иштирокчисининг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушига єаратиш
Кредиторларнинг талабига биноан жамият иштирокчисининг єарзлари бўйича ундирувни жамият иштирокчисининг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушига (улушининг бир єисмига) єаратишга єарзларни єоплаш учун жамият иштирокчисининг бошєа мол-мулки етарли бўлмаганда фаєат суднинг єарори асосида йўл єўйилади.
Жамият иштирокчисининг єарзлари бўйича ундирув жамият иштирокчисининг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушига єаратилган таєдирда, жамият кредиторларга жамият иштирокчиси улушининг (улуши бир єисмининг) іаєиєий єийматини тўлашга іаєлидир.
Жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамият барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинган єарорига биноан мол-мулкига ундирув єаратилган жамият иштирокчиси улушининг (улуши бир єисмининг) іаєиєий єиймати кредиторларга жамиятнинг єолган иштирокчилари томонидан, агар жамиятнинг устави ёки жамият иштирокчилари умумий йијилиши єарорида іає тўлаш миєдорини аниєлашнинг бошєача тартиби назарда тутилган бўлмаса, уларнинг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларига мутаносиб равишда тўланиши мумкин.
Жамият иштирокчисининг жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушининг (улуши бир єисмининг) іаєиєий єиймати ундирувни жамият иштирокчисининг єарзлари бўйича унинг улушига (улушининг бир єисмига) єаратиш тўјрисида жамиятга талаб єўйилган санадан олдинги охирги іисобот даври учун жамиятнинг бухгалтерия іисоботлари маълумотлари асосида аниєланади.
Агар жамият кредиторлари томонидан талаб таєдим этилган пайтдан эътиборан уч ой ичида жамият ёки унинг иштирокчилари ундирув єаратилган жамият иштирокчиси бутун улушининг (бутун улуши бир єисмининг) іаєиєий єийматини тўламасалар, ундирувни жамият иштирокчисининг улушига (улушининг бир єисмига) єаратиш уни очиє ким ошди савдосида сотиш йўли билан амалга оширилади.
25-модда. Жамиятнинг фойдасини жамият иштирокчилари ўртасида таєсимлаш
Жамият йилнинг іар чорагида, ярим йилда бир марта ёки бир йилда бир марта ўзининг соф фойдасини жамият иштирокчилари ўртасида таєсимлаш тўјрисида єарор єабул єилишга іаєлидир. Жамиятнинг жамият иштирокчилари ўртасида таєсимланадиган фойдаси єисмини аниєлаш тўјрисидаги єарор жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши томонидан єабул єилинади.
Жамият фойдасининг унинг иштирокчилари ўртасида таєсимлаш учун мўлжалланган єисми уларнинг жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларига мутаносиб равишда таєсимланади.
26-модда. Жамиятнинг фойдасини жамият иштирокчилари ўртасида таєсимлашдаги чеклашлар. Жамиятнинг фойдасини жамият иштирокчиларига тўлашдаги чеклашлар
Жамият єуйидаги іолларда ўз фойдасини жамият иштирокчилари ўртасида таєсимлаш тўјрисида єарор єабул єилишга іаєли эмас:
жамиятнинг бутун устав фонди (устав капитали) тўлиє тўлангунга єадар;
ушбу Єонунда назарда тутилган іолларда жамият иштирокчиси улушининг (улуши бир єисмининг) іаєиєий єиймати тўлангунга єадар;
агар бундай єарорни єабул єилиш пайтида жамият єонунга мувофиє банкротлик белгиларига жавоб берса ёки агар мазкур белгилар жамиятда шундай єарор єабул єилиниши натижасида пайдо бўлса;
агар шундай єарорни єабул єилиш пайтида жамият соф активларининг єиймати унинг устав фондидан (устав капиталидан) ва захира фондидан кам бўлса ёки шундай єарор єабул єилиниши натижасида уларнинг миєдоридан камроє бўлиб єолса;
єонун іужжатларида назарда тутилган бошєа іолларда.
Жамият ўз иштирокчилари ўртасида таєсимланиши тўјрисида єарор єабул єилинган єуйидаги іолларда жамият иштирокчиларига фойдани тўлашга іаєли эмас:
агар тўлаш пайтида жамият єонунга мувофиє банкротлик белгиларига жавоб берса ёки агар мазкур белгилар жамиятда тўлов натижасида пайдо бўлса;
агар тўлаш пайтида жамиятнинг соф активлари єиймати унинг устав фондидан (устав капиталидан) ва захира фондидан кам бўлса ёки тўлаш натижасида уларнинг миєдоридан камроє бўлиб єолса;
єонун іужжатларида назарда тутилган бошєа іолларда.
Ушбу модданинг иккинчи єисмида кўрсатилган іолатлар тугаганидан кейин жамият ўз иштирокчилари ўртасида таєсимланиши тўјрисида єарор єабул єилинган фойдани тўлаши шарт.
27-модда. Жамиятнинг захира фонди

Жамият ўзининг уставида назарда тутилган, лекин ўз устав фондининг (устав капиталининг) ўн беш фоизидан кам бўлмаган миєдорда захира фондини вужудга келтириши мумкин. Жамиятнинг захира фонди жамиятнинг уставида белгиланган миєдорга етгунга єадар іар йили соф фойдадан ажратмалар єилиш йўли билан шакллантирилади. Іар йилги ажратмалар миєдори жамиятнинг уставида назарда тутилади, лекин у жамиятнинг уставида белгиланган миєдорга етгунга єадар соф фойданинг беш фоизидан кам бўлиши мумкин эмас.
Жамиятнинг захира фонди ушбу Єонунда назарда тутилган іолларда унинг зарарларини єоплаш ва жамият томонидан жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (улушнинг бир єисмини) олиш учун мўлжаллангандир. (ЎзР 23.07.2007 й. ЎРЄ-104-сон Єонуни таіриридаги єисм)ЎзР 23.07.2007 й. ЎРЄ-104-сон Єонунига мувофиє 28-модда чиєариб ташланган

28-модда. Жамият томонидан облигацияларни жойлаштириш

Жамият облигацияларни єонун іужжатларида белгиланган тартибда жойлаштиришга іаєлидир.
Жамият ўзининг устав фонди (устав капитали) ёки учинчи шахслар томонидан ана шу маєсадда жамиятга берилган таъминот миєдоридан устав фонди (устав капитали) тўлиє тўлангандан кейинги миєдордан ошмайдиган суммадаги облигацияларни жойлаштиришга іаєлидир.
Облигациялар эгаларининг мажбуриятлари бажарилишини кафолатлаш маєсадида учинчи шахслар томонидан жамиятга берилган таъминот мавжуд бўлмаган таєдирда, жамият томонидан облигацияларни жойлаштиришга жамият мавжудлигининг камида уч йилидан кейин бу даврга келиб жамиятнинг икки йиллик баланслари лозим даражада тасдиєланган іолларда йўл єўйилади.
IV БОБ. ЖАМИЯТДА БОШЄАРУВ
29-модда. Жамиятнинг бошєарув органлари
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши жамият бошєарувининг олий органи іисобланади.
Жамиятнинг уставида жамиятнинг кузатув кенгашини тузиш назарда тутилиши мумкин.
Жамиятнинг жорий фаолиятига раібарлик єилиш жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи томонидан ёки жамиятнинг коллегиал ижро этувчи органи томонидан амалга оширилади. Жамиятнинг ижро этувчи органи жамият иштирокчиларининг умумий йијилишига ва, агар тузилиши жамиятнинг уставида назарда тутилган бўлса, жамиятнинг кузатув кенгашига іисобдордир.
30-модда. Жамият иштирокчилари умумий йијилишининг ваколатлари
Жамият иштирокчилари умумий йијилишининг ваколатлари жамиятнинг устави билан ушбу Єонунга мувофиє белгиланади.
Жамият иштирокчилари умумий йијилишининг мутлає ваколатлари жумласига єуйидагилар киради:
- жамият фаолиятининг асосий йўналишларини белгилаш, шунингдек тижорат ташкилотларининг бошєа бирлашмаларида иштирок этиш тўјрисида єарор єабул єилиш;
- жамият устав фондининг (устав капиталининг) миєдорини ўзгартириш;
- таъсис іужжатларига ўзгартишлар ва єўшимчалар киритиш;
- жамиятнинг ижро этувчи органларини тузиш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- жамиятнинг тафтиш комиссиясини (тафтишчисини) сайлаш ва унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- агар жамиятнинг уставида кузатув кенгашини тузиш назарда тутилган бўлса, уни сайлаш ва унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- йиллик іисоботларни ва йиллик бухгалтерия балансларини тасдиєлаш;
- жамиятнинг соф фойдасини жамият иштирокчилари ўртасида таєсимлаш тўјрисида єарор єабул єилиш;
- жамият органларининг фаолиятини тартибга солувчи іужжатларни тасдиєлаш (єабул єилиш);
ЎзР 23.07.2007 й. ЎРЄ-104-сон Єонунига мувофиє ўн биринчи хат боши чиєариб ташланган
- жамият томонидан облигацияларни жойлаштириш тўјрисида єарор єабул єилиш;
ЎзР 23.07.2007 й. ЎРЄ-104-сон Єонунига мувофиє ўн иккинчи - ўн олтинчи хатбошилари тегишинча ўн биринчи - ўн бешинчи хатбошилар деб іисоблансин
- аудиторлик текширувини ўтказиш тўјрисида єарор єабул єилиш, аудиторлик ташкилотлари іамда уларнинг хизматларига тўланадиган іаєнинг энг кўп миєдорини аниєлаш;
- бошєа юридик шахсларни, ваколатхоналар ва филиалларни тузиш тўјрисида єарор єабул єилиш;
- жамиятни єайта ташкил этиш ёки тугатиш тўјрисида єарор єабул єилиш;
- тугатувчини тайинлаш ва тугатиш балансларини тасдиєлаш; (ЎзР 14.12.2007 й. ЎРЄ-127-сон Єонуни тахриридаги хат боши)
- ушбу Єонунда назарда тутилган бошєа масалаларни іал єилиш.
Жамият иштирокчилари умумий йијилишининг мутлає ваколатлари жумласига киритилган масалалар, ушбу Єонунда назарда тутилган іолларни истисно этганда, унинг томонидан жамиятнинг кузатув кенгаши іал этиши учун, шунингдек жамиятнинг ижро этувчи органи іал этиши учун топширилиши мумкин эмас.
31-модда. Жамият иштирокчиларининг навбатдаги умумий йијилиши
Жамият иштирокчиларининг навбатдаги умумий йијилиши жамиятнинг уставида белгиланган муддатларда, лекин йилига камида бир марта ўтказилади. Жамият иштирокчиларининг навбатдаги умумий йијилиши жамиятнинг ижро этувчи органи томонидан чаєирилади.
Жамиятнинг уставида жамият фаолиятининг йиллик натижалари тасдиєланадиган жамият иштирокчиларининг навбатдаги умумий йијилишини ўтказиш муддати белгиланиши керак. Жамият иштирокчиларининг мазкур умумий йијилиши молия йили тугаганидан кейин кечи билан олти ой ичида ўтказилиши керак.
32-модда. Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши
Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши жамиятнинг уставида белгиланган іолларда, шунингдек, агар бундай умумий йијилишни ўтказишни жамиятнинг ва унинг иштирокчиларининг манфаатлари таєозо этса, бошєа іолларда іам ўтказилади.
Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши жамиятнинг ижро этувчи органи томонидан:
жамият иштирокчилари умумий овозлар сонининг жами камида ўндан бирига эга бўлган жамият иштирокчиларининг;
жамият кузатув кенгашининг;
жамият тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) талабига биноан чаєирилади.
Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши зарур іолларда жамиятнинг ижро этувчи органи томонидан унинг ташаббусига биноан чаєирилиши мумкин.
Жамиятнинг ижро этувчи органи жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш тўјрисидаги талаб олинган санадан эътиборан уч кун ичида мазкур талабни кўриб чиєиши ва жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш іаєида ёки уни ўтказишни рад этиш тўјрисида єарор єабул єилиши шарт.
Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказишни рад этиш тўјрисидаги єарор жамиятнинг ижро этувчи органи томонидан фаєат єуйидаги іолларда єабул єилиниши мумкин:
агар жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш тўјрисидаги талабни таєдим этишнинг ушбу Єонунда белгиланган тартибига риоя этилган бўлмаса;
агар жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишининг кун тартибига киритиш учун таклиф єилинган масалалардан бирортаси іам унинг ваколатлари жумласига кирмаса.
Агар жамиятнинг уставида кузатув кенгашини тузиш назарда тутилган бўлса, жамиятнинг ижро этувчи органи жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш тўјрисидаги талаб олинган санадан эътиборан уч кун ичида бу талабни кузатув кенгаши кўриб чиєиши учун киритиши шарт. Кузатув кенгаши уч кун ичида мазкур талабни кўриб чиєиши ва жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш тўјрисида ёки ушбу модданинг бешинчи єисмида кўрсатилган асослар бўйича уни ўтказишни рад этиш тўјрисида єарор єабул єилиши шарт.
Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши кун тартибига киритиш учун таклиф єилинган масалаларнинг бири ёки бир нечаси жамият иштирокчилари умумий йијилишининг ваколатлари жумласига кирмаса ёки єонун іужжатларининг талабларига мос бўлмаса, мазкур масалалар кун тартибига киритилмайди.
Жамиятнинг ижро этувчи органи жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масалалар таърифига ўзгартишлар киритишга, шунингдек жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказишнинг таклиф єилинган шаклини ўзгартиришга іаєли эмас.
Жамият иштирокчилари навбатдан ташєари умумий йијилишининг кун тартибига киритиш учун таклиф єилинган масалалар билан бир єаторда, жамиятнинг ижро этувчи органи ўз ташаббуси билан унга, кун тартиби расмий равишда ўєиб эшиттириладиган кундан кечиктирмай, єўшимча масалалар киритишга іаєлидир.
Жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш тўјрисида єарор єабул єилинган таєдирда, бундай умумий йијилиш уни ўтказиш тўјрисидаги талабнома олинган кундан эътиборан єирє беш кундан кечиктирмай ўтказилиши шарт.
Агар ушбу Єонунда белгиланган муддат ичида жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилишини ўтказиш тўјрисида єарор єабул єилинмаган ёки уни ўтказишни рад этиш тўјрисида єарор єабул єилинган бўлса, жамият иштирокчиларининг навбатдан ташєари умумий йијилиши уни ўтказишни талаб єилаётган органлар ёки шахслар томонидан чаєирилиши мумкин. Бундай іолда жамиятнинг ижро этувчи органи мазкур органлар ёки шахсларга жамият иштирокчиларининг манзиллари кўрсатилган рўйхатни таєдим этиши шарт. Умумий йијилишга тайёргарлик кўриш, уни чаєириш ва ўтказиш харажатлари жамият иштирокчилари умумий йијилишининг єарорига биноан жамиятнинг маблајлари іисобидан єопланиши мумкин.
33-модда. Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини чаєириш тартиби
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини чаєирувчи орган ёки шахслар уни ўтказишдан камида ўттиз кун олдин бу іаєда жамиятнинг іар бир иштирокчисини жамият иштирокчиларининг рўйхатида кўрсатилган манзил бўйича буюртма хат билан ёки жамиятнинг уставида назарда тутилган бошєа усулда хабардор єилиши шарт.
Хабарномада жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши ўтказиладиган ваєт ва жой, шунингдек таклиф єилинаётган кун тартиби кўрсатилиши керак.
Жамиятнинг исталган иштирокчиси жамият иштирокчилари умумий йијилишининг кун тартибига єўшимча масалаларни киритиш тўјрисида уни ўтказишдан камида ўн беш кун олдин таклифлар киритишга іаєлидир. Єўшимча масалалар, жамият иштирокчилари умумий йијилишининг ваколатлари жумласига кирмайдиган масалаларни истисно этганда, жамият иштирокчилари умумий йијилишининг кун тартибига киритилади.
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини чаєирувчи орган ёки шахслар жамият иштирокчилари умумий йијилишининг кун тартибига киритиш учун таклиф єилинган єўшимча масалалар таърифига ўзгартишлар киритишга іаєли эмаслар.
Агар жамият иштирокчиларининг таклифига биноан жамият иштирокчилари умумий йијилишининг дастлабки кун тартибига ўзгартишлар киритиладиган бўлса, жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини чаєирувчи орган ёки шахслар умумий йијилиш ўтказиладиган кундан камида ўн кун олдин ушбу модданинг биринчи єисмида кўрсатилган усулда кун тартибига киритилган ўзгартишлар іаєида жамиятнинг барча иштирокчиларини хабардор єилишлари шарт.
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишига тайёргарлик кўриш чојида жамият иштирокчиларига таєдим этилиши лозим бўлган ахборот ва материаллар жумласига єуйидагилар киради:
жамиятнинг йиллик іисоботи;
жамиятнинг йиллик іисоботлари ва йиллик бухгалтерия балансларини текшириш натижалари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) хулосаси;
молиявий іисоботларнинг тўјрилиги ва бухгалтерия іисобини юритиш тартиби белгиланган талабларга мувофиєлиги тўјрисидаги аудиторлик хулосаси;
жамиятнинг ижро этувчи органларига, жамиятнинг кузатув кенгашига ва жамиятнинг тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) номзод (номзодлар) тўјрисидаги маълумотлар;
жамиятнинг уставида назарда тутилган бошєа ахборот (материаллар).
Агар жамият уставида жамиятнинг иштирокчиларини ахборот ва материаллар билан таништиришнинг бошєача тартиби назарда тутилган бўлмаса, жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини чаєирувчи орган ёки шахслар уларга ахборот ва материалларни жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини ўтказиш тўјрисидаги хабарнома билан биргаликда юбориши шарт, кун тартиби ўзгартирилган таєдирда, тегишли ахборот ва материаллар ана шундай ўзгартиш тўјрисидаги хабарнома билан биргаликда юборилади. Кўрсатилган ахборот ва материаллар жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши ўтказилишидан олдин ўттиз кун мобайнида жамият ижро этувчи органининг биносида танишиш учун жамиятнинг барча иштирокчиларига таєдим этилиши керак. Жамиятнинг уставида ушбу моддада кўрсатиб ўтилганидан єисєароє муддатлар назарда тутилиши мумкин.
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини чаєиришнинг ушбу моддада белгиланган тартиби бузилган таєдирда, агар бундай умумий йијилишда жамиятнинг барча иштирокчилари иштирок этаётган бўлса, у ваколатли деб эътироф этилади.
34-модда. Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини ўтказиш тартиби
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши ушбу Єонунда, жамиятнинг уставида ва унинг іужжатларида белгиланган тартибда ўтказилади. Жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини ўтказиш тартиби ушбу Єонун, жамиятнинг устави ва іужжатлари билан тартибга солинмаган єисмида жамият иштирокчилари умумий йијилишининг єарори билан белгиланади.
Жамият иштирокчилари умумий йијилишда шахсан ёки ўз вакиллари орєали иштирок этишга іаєлидирлар. Жамият иштирокчиларининг вакиллари ўз ваколатларини тасдиєловчи іужжатни (ишончномани) кўрсатишлари лозим. Жамият иштирокчисининг вакилига берилган ишончнома єонун талабларига мувофиє расмийлаштирилган ва нотариал тартибда тасдиєланган бўлиши керак.
Жамиятнинг иштирокчилари ёки уларнинг вакиллари кун тартибидаги масалаларни муіокама єилишда иштирок этиш ва єарорларни єабул єилишда овоз бериш іуєуєига эгадирлар. Жамиятнинг жамият иштирокчиларининг кўрсатиб ўтилган іуєуєларини чекловчи таъсис іужжатларининг єоидалари ёки жамият органларининг єарорлари іаєиєий эмас.
Жамиятнинг іар бир иштирокчиси жамият иштирокчиларининг умумий йијилишида жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) ўз улушига мутаносиб овозлар сонига эга бўлади, ушбу Єонунда назарда тутилган іоллар бундан мустасно.
Жамиятни таъсис этиш пайтида жамиятнинг уставига биноан ёки жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамиятнинг барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинган єарорига биноан жамиятнинг уставига ўзгартишлар киритиш йўли билан жамият иштирокчилари овозларининг сонини аниєлашнинг бошєача тартиби белгилаб єўйилиши мумкин. Жамият уставининг бундай тартибни белгилаб єўювчи єоидаларини ўзгартириш ва чиєариб ташлаш жамият иштирокчилари умумий йијилишининг жамиятнинг барча иштирокчилари томонидан бир овоздан єабул єилинган єарори асосида амалга оширилади.
Жамиятнинг рўйхатдан ўтмаган иштирокчиси (жамият иштирокчисининг вакили) овоз беришда иштирок этишга іаєли эмас.
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши жамият иштирокчиларининг умумий йијилишини ўтказиш тўјрисидаги хабарномада кўрсатилган ваєтда ёки, агар жамиятнинг барча иштирокчилари рўйхатдан ўтиб бўлган бўлса, олдинроє очилади.
Жамият иштирокчиларининг умумий йијилиши ушбу Єонун 33-моддасининг биринчи, иккинчи, учинчи ва бешинчи єисмларига мувофиє жамият иштирокчиларига хабар єилинган кун тартибидаги масалалар бўйичагина єарорлар єабул єилишга іаєли, мазкур умумий йијилишда жамиятнинг барча иштирокчилари єатнашаётган іоллар бундан мустасно.
Ушбу Єонун 30-моддасининг иккинчи єисми иккинчи хатбошисида кўрсатилган масалалар юзасидан, шунингдек жамиятнинг уставида белгиланган бошєа масалалар юзасидан єарорлар, агар шундай єарорни єабул єилиш учун ушбу Єонунда ёки жамиятнинг уставида кўпроє овозлар сони зарурлиги назарда тутилган бўлмаса, жамият иштиро
Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.
<
ismoil

2 апреля 2015 09:40

Янгиликлар маълумоти
 • Гурух: Гости
 • ICQ:
 • Руйхатдан утиш: --
 • Маоми:
 • Публикаций: 0
 • Фикр: 0
soliqlarni kamaytiringlar iltimos

soliqlarni kamaytiringlar
<
Admin

2 апреля 2015 12:51

Янгиликлар маълумоти
 • Гурух: Администраторы
 • ICQ:
 • Руйхатдан утиш: 9.12.2012
 • Маоми: Фойдаланувчи аълоада эмас
 • Публикаций: 1059
 • Фикр: 32
wink wink O`zim ham soliq uchun firmamdan juda ko`p mablag` to`layman. Shunaqa qilishsa juda xursand bo`lardim