«BIZNESTRENER.UZ» бу – мамлакатимиз тадбиркор ва фермерлари ютуқларини кўрсатувчи кўзгу, «BIZNESTRENER.UZ» бу – хорижлик ишбилармонлар тажрибалари билан таништирувчи минбар, «BIZNESTRENER.UZ» бу – бой бўлишни истаганлар учун супер портал, «BIZNESTRENER.UZ» бу – тадбиркорлар ва инвесторларни боғлаб турувчи кўприк

biznestrener.uz » Конунлар » Хусусий корхоналар тугрисида
Янгилик маълумоти
  • Кўрилди: 85230
  • Муаллий: Admin
  • Вақти: 9-12-2012, 23:58
9-12-2012, 23:58

Хусусий корхоналар тугрисида

Йўналиши: Конунлар

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНУНИ 11.12.2003 й. N 558-II
ХУСУСИЙ КОРХОНА ТЎГРИСИДА

Мазкур Конунга куйидагиларга мувофик ўзгартиришлар киритилган
ЎзР 23.03.2006 й. ЎРК-26-сон Конуни,
ЎзР 28.12.2007 й. ЎРК-138-сон Конуни

 


 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР
1-модда. Ушбу Єонуннинг маєсади
Ушбу Єонуннинг маєсади хусусий корхоналарнинг тузилиши, фаолияти, єайта ташкил этилиши ва тугатилиши соіасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.
2-модда. Хусусий корхона тўјрисидаги єонун іужжатлари
Хусусий корхона тўјрисидаги єонун іужжатлари ушбу Єонун ва бошєа єонун іужжатларидан иборатдир.
3-модда. Хусусий корхона
Мулкдор ягона жисмоний шахс томонидан тузилган ва бошєариладиган тижоратчи ташкилот хусусий корхона деб эътироф этилади. Хусусий корхона тадбиркорлик субъектларининг ташкилий-іуєуєий шаклидир.
Хусусий корхона ўз мулкида алоіида мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий номулкий іуєуєларга эга бўлиши іамда уларни амалга ошириши, мажбуриятларни бажариши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.
Хусусий корхона ўз мажбуриятлари бўйича ўзига єарашли бутун мол-мулк билан жавоб беради.
Хусусий корхона мулкдори корхонанинг мол-мулки етарли бўлмаган таєдирда хусусий корхонанинг мажбуриятлари бўйича ўзига єарашли мол-мулк билан єонун іужжатларига мувофиє субсидиар жавобгар бўлади.
4-модда. Хусусий корхонанинг фирма номи
Хусусий корхона тўлиє фирма номига эга бўлиши лозим ва єисєартирилган фирма номига эга бўлишга іаєли. Хусусий корхонанинг тўлиє фирма номи унинг тўлиє номини ва "xususiy korxona" деган cўзларни ўз ичига олган бўлиши керак. Хусусий корхонанинг єисєартирилган фирма номи унинг єисєартирилган номини ва "xususiy korxona" деган сўзларни ёки "ХК" аббревиатурасини ўз ичига олиши керак.
5-модда. Хусусий корхонанинг банк іисобвараєлари
Хусусий корхона Ўзбекистон Республикаси іудудида ва ундан ташєарида єонун іужжатларида белгиланган тартибда банк іисобвараєлари очади.
6-модда. Хусусий корхонанинг муіри
Хусусий корхона ўзининг тўлиє фирма номи давлат тилида ифодаланган ва хусусий корхонанинг жойлашган ери кўрсатилган муірга эга бўлиши керак. Муірда айни пайтнинг ўзида унинг фирма номи бошєа тилда іам кўрсатилиши мумкин.
7-модда. Хусусий корхонанинг штамплари ва бланкалари
Хусусий корхона ўзининг фирма номи ёзилган штампларига ва бланкаларига, ўз эмблемасига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгисига іамда кўзга ташланиб турадиган бошєа идентификация воситаларига эга бўлишга іаєли.
II. ХУСУСИЙ КОРХОНА ТУЗИШ ВА УНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ
8-модда. Хусусий корхона тузиш тартиби
Хусусий корхона мулкдор томонидан тузилади, мулкдор унга тегишли мол-мулк беради ва унинг уставини тасдиєлайди.
Хусусий корхона, агар унинг уставида бошєача єоида белгиланган бўлмаса, номуайян муддатга тузилади.
9-модда. Бошєа юридик шахсларни таъсис этиш. Хусусий корхонанинг ваколатхоналари ва филиаллари
Хусусий корхона єонун іужжатларида белгиланган тартибда бошєа юридик шахсларнинг муассиси бўлишга ёки уларнинг устав фондида ўзгача тарзда иштирок этишга, ваколатхоналар очишга ва филиаллар тузишга іаєли.
10-модда. Хусусий корхонанинг устави
Хусусий корхонанинг таъсис іужжати унинг уставидир.
Хусусий корхонанинг уставида єуйидагилар кўрсатилиши керак:
корхонанинг фирма номи;
унинг жойлашган ери ва почта манзили тўјрисидаги маълумотлар;
асосий фаолият турларининг рўйхати;
мулкдорнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва яшаш жойи;
устав фондининг миєдори.
Хусусий корхонанинг устави єонун іужжатларига зид келмайдиган бошєа єоидаларни іам ўз ичига олиши мумкин.
11-модда. Хусусий корхонани давлат рўйхатидан ўтказиш
Хусусий корхона давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб юридик шахс маєомига эга бўлади.
Хусусий корхонани давлат рўйхатидан ўтказиш єонун іужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
12-модда. Хусусий корхонанинг устав фонди
Хусусий корхонанинг устав фонди бўлинмасдир ва уни мулкдорнинг ўзи белгилайди.
Пул, єимматли єојозлар, пул билан баіоланадиган бошєа мол-мулк ёки мулкий іуєуєлар ёіуд бошєа шахсга бериладиган ўзга іуєуєлар хусусий корхонанинг устав фондига єўшиладиган іисса бўлиши мумкин. Мулкдор хусусий корхонанинг устав фондига ўзи киритадиган мол-мулкни мустаєил баіолайди.
Агар хусусий корхонанинг устав фонди шакллантирилаётганда мулкдор ўз оила аъзоларининг умумий (улушли ёки биргаликдаги) мулки іисобланган мол-мулкни корхонага бераётган бўлса, ушбу мол-мулкнинг барча мулкдорларидан нотариал тасдиєланган розилик олиш талаб этилади.
13-модда. Хусусий корхонанинг устав фондини кўпайтириш ва камайтириш
Хусусий корхонанинг устав фондини кўпайтириш ва камайтириш мулкдорнинг єарорига кўра хусусий корхонанинг уставига ўзгартишлар киритиш йўли билан амалга оширилади.
Агар иккинчи молия йилининг ва шундан кейинги іар бир молия йилининг якунида хусусий корхона соф активларининг єиймати унинг устав фондидан кам эканлиги маълум бўлиб єолса, хусусий корхона ўз устав фондини ўзининг соф активлари єийматидан ошмайдиган миєдорда камайтириши шарт.
Хусусий корхона соф активларининг єиймати єонун іужжатларида белгиланган тартибда аниєланади.
III. ХУСУСИЙ КОРХОНАНИ БОШЄАРИШ
14-модда. Хусусий корхонани якка бошєариш
Хусусий корхона мулкдори корхонани раібар сифатида якка бошєаради, корхона номидан ишончномасиз иш кўради, унинг манфаатларини ифодалайди, хусусий корхонанинг пул маблајларини іамда бошєа мол-мулкини тасарруф этади, шартномалар, шу жумладан меінат шартномалари тузади, ишончномалар беради, банкларда іисобвараєлар очади, штатларни тасдиєлайди, корхонанинг барча ходимлари учун мажбурий бўлган буйруєлар чиєаради ва кўрсатмалар беради.

15-модда. Хусусий корхона мулкдорининг іуєуєлари ва мажбуриятлари
Хусусий корхона мулкдори єуйидаги іуєуєларга эга:
хусусий корхона уставига єонун іужжатларида белгиланган тартибда ўзгартиришлар ва єўшимчалар киритиш;
хусусий корхонани єайта ташкил этиш ва тугатиш тўјрисида єарор єабул єилиш;
хусусий корхонанинг солиєлар ва бошєа мажбурий тўловлар тўланганидан кейин єолган фойдасидан ўз ихтиёрига кўра фойдаланиш;
хусусий корхонага тегишли мол-мулкни бошєа шахсга бериш, ижарага бериш, гаровга єўйиш, бошєа юридик шахсларнинг устав фондига іисса сифатида киритиш ёки ушбу мол-мулкни бошєача усулда тасарруф этиш.
Хусусий корхона мулкдори єонун іужжатларига мувофиє бошєа іуєуєларга іам эга бўлиши мумкин.
Хусусий корхона мулкдори:
устав фондини шакллантириши;
ўзига єарашли корхонани якка бошєариши шарт.
Хусусий корхона мулкдори зиммасида єонун іужжатларига мувофиє бошєа мажбуриятлар іам бўлиши мумкин.
16-модда. Хусусий корхонани ваєтинча бошєариш
Хусусий корхона мулкдори ўзи ваєтинчалик бўлмаган таєдирда шу муддатда раібарлик вазифасини бажариб туришни бошєа жисмоний шахс зиммасига юклаш тўјрисида ёзма єарор єабул єилади. Хусусий корхона мулкдори муваєєат раібар нинг хусусий корхона мол-мулкини тасарруф этишга оид іуєуєини чеклаб єўйиши мумкин.
17-модда. Мулкдорнинг хусусий корхона раібари вазифасини бажара олмаслиги
Вафот этганлиги, муомалага лаёєатсизлиги, муомала лаёєати чекланганлиги ёки бедарак йўєолган деб топилганлиги оєибатида мулкдорнинг хусусий корхона раібари вазифасини бажариши мумкин бўлмай єолган таєдирда хусусий корхонани бошєариш фуєаролик єонун іужжатларига ва хусусий корхонанинг уставига мувофиє амалга оширилади.
IV. ХУСУСИЙ КОРХОНАДА
МЕІНАТГА ОИД МУНОСАБАТЛАР
18-модда. Хусусий корхонанинг иш берувчиси ва ходими ўртасидаги ўзаро муносабатлар
Хусусий корхона (иш берувчи) ва хусусий корхонанинг ходими ўртасидаги ўзаро муносабатлар меінат тўјрисидаги єонун іужжатларига мувофиє меінат шартномаси (контракт) билан тартибга солинади.
19-модда. Хусусий корхонада меінатга іає тўлаш
Хусусий корхона ўз ходимларига меінат іаєи, мукофотлар ва компенсациялар тўлашнинг шакллари, тизими іамда миєдорини єонун іужжатларига мувофиє мустаєил белгилайди.
Хусусий корхонада меінат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахсларнинг меінатига іає тўлаш тарафларнинг келишувига кўра, бироє єонун іужжатларида белгиланган энг кам иш іаєидан кам бўлмаган миєдорда белгиланади.
20-модда. Хусусий корхона ходимларини ижтимоий муіофаза єилиш
Хусусий корхона ўз ходимларига хавфсиз меінат шароитларини, ижтимоий іимоя чораларини таъминлаши шарт ва уларнинг іаёти ёки сојлијига етказилган зарар учун єонун іужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
Хусусий корхона ўз ходимлари учун єонун іужжатларида белгиланганига нисбатан имтиёзлироє меінат ва ижтимоий-иєтисодий шароитларни мустаєил белгилашга іаєли.
V. ХУСУСИЙ КОРХОНА ФАОЛИЯТИ
ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ
21-модда. Хусусий корхона мол-мулкининг национализация ва реквизиция єилинишига
йўл єўйилмаслиги
Хусусий корхонанинг мол-мулки национализация єилинмайди, єонунда назарда тутилган іоллар бундан мустасно.
Хусусий корхонанинг мол-мулки реквизиция єилинмайди, хусусий корхонанинг мулкдорига реквизиция єилинаётган мол-мулкнинг бозор єийматига муодил компенсацияси тўланадиган табиий офатлар, авариялар, эпидемиялар, эпизоотиялар ва фавєулодда тусдаги бошєа іолатлар бундан мустасно.
22-модда. Хусусий корхона фаолиятининг эркинлиги
Хусусий корхона єонун іужжатларига мувофиє іар єандай фаолият турларини амалга оширади.
Хусусий корхона битимлар тузишда эркиндир.
23-модда. Хусусий корхоналарга татбиє этиладиганимтиёзлар, преференциялар ва кафолатлар
Хусусий корхоналарга тадбиркорлик субъектлари учун єонун іужжатларида назарда тутилган имтиёзлар, преференциялар ва кафолатлар татбиє этилади.
24-модда. Хусусий корхонага солиє солишнинг ўзига хос хусусиятлари
ЎзР 28.12.2007 й. ЎРЄ-138-сон Єонунига мувофиє 24-модданинг биринчи єисми чиєариб ташланган
Єонун іужжатлари билан белгиланадиган тартибда хусусий корхоналар учун давлат бюджетига ва давлат маєсадли жамјармаларига солиєлар іамда бошєа мажбурий тўловларнинг доимий ставкалари белгиланади.
Хусусий корхонанинг фойдаси солиєлар ва бошєа мажбурий тўловлар тўланганидан сўнг корхона мулкдорининг тасарруфига ўтади іамда унга солиє солинмайди.
25-модда. Хусусий корхона фаолиятини текшириш чекланганлиги
Хусусий корхона фаолиятини текширишлар назорат єилувчи органлар томонидан кўпи билан икки йилда бир марта, белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин, єонун іужжатларида назарда тутилган іоллар бундан мустасно.
Хусусий корхоналарнинг - кичик тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини режали текширишлар кўпи билан тўрт йилда бир марта, бошєа хусусий корхоналарнинг молия-хўжалик фаолиятини режали текширишлар эса кўпи билан уч йилда бир марта амалга оширилади.
Янги ташкил єилинган хусусий корхоналарнинг - кичик тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолияти улар давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан икки йил мобайнида режали текширувлардан ўтказилиши мумкин эмас. (ЎзР 23.03.2006 й. ЎРЄ-26-сон Єонуни тахриридаги модда матни), (Олдинги тахририга єаранг)
VI. ЯКУНЛОВЧИ ЄОИДАЛАР
26-модда. Хусусий корхоналарнинг бирлашиши
Хусусий корхоналар ўз іуєує ва манфаатларини іимоя єилиш маєсадида єонунга мувофиє ассоциацияларга (уюшмаларга) ва бошєа бирлашмаларга бирлашишлари мумкин.
27-модда. Хусусий корхонани бошєа шахсга ўтказиш
Хусусий корхона мулкдори хусусий корхонани мол-мулк мажмуаси сифатида сотишга, іадя єилишга, васият єилиб єолдиришга ёки уни ўзгача усулда бошєа шахсга ўтказишга іаєли.
Хусусий корхона бошєа шахсга берилган таєдирда ўзининг фирма номидан, товар белгиларидан, хизмат кўрсатиш белгиларидан іамда мазкур хусусий корхона ва унинг маісулотини, у бажараётган ишларни ёки кўрсатаётган хизматларни индивидуаллаштирувчи ўзга воситалардан фойдаланиш іуєуєлари, агар єонун іужжатларида ёхуд шартномада бошєача єоида назарда тутилган бўлмаса, янги мулкдорга ўтади.
28-модда. Хусусий корхонани єайта ташкил этиш ва тугатиш
Хусусий корхона унинг мулкдори ёки суднинг єарорига кўра, єонун іужжатларида белгиланган тартибда єайта ташкил этилиши ёки тугатилиши мумкин.
29-модда. Низоларни іал этиш
Хусусий корхоналарнинг тузилиши, фаолияти, єайта ташкил этилиши ва тугатилиши соіасидаги низолар єонун іужжатларида белгиланган тартибда іал этилади.
30-модда. Хусусий корхона тўјрисидаги єонун іужжатларини бузганлик учун жавобгарлик
Хусусий корхона тўјрисидаги єонун іужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

 

Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. Каримов

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2004 йил, 3-сон, 28-модда.
Ҳурматли мехмон, Сиз рўйхатдан ўтмасдан сайтимизга кирдингиз.
Лекин ўз фикр ва изоҳларингизни рўйхатдан ўтмасдан ҳам қолдиришингиз мумкин.